لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2114بیوسیستماتیک واکولوژی میکروبی گرایش قارچ هاکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/07/07منسوختدوینعلوم زیستی--846علوم پایهدانلود فایل
2026بیوشیمیدکتری تخصصی1378/12/02منسوختدوینعلوم زیستی--389علوم پایهدانلود فایل
4028بیوشیمیدکتری تخصصی1391/10/10فعالبازنگریعلوم پایه--817دامپزشکیدانلود فایل
2155بیوشیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/19فعالبازنگریعلوم زیستی--13940719علوم پایهدانلود فایل
2539بیوشیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/04/30فعالبازنگریعلوم زیستی--13970430علوم پایهدانلود فایل
2540بیوشیمیدکتری تخصصی1397/04/30فعالتدوینعلوم زیستی--13970430علوم پایهدانلود فایل
2433بیوشیمیدکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریعلوم زیستی--92علوم پایهدانلود فایل
2623بیوشیمیدکتری تخصصی1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--162علوم پایهدانلود فایل
4053بیوشیمی بالینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/02/11فعالتدوینعلوم پایه--756دامپزشکیدانلود فایل
4007بیوشیمی دامپزشکیدکتری دستیاری1379/10/18منسوختدوینعلوم پایه--406دامپزشکیدانلود فایل
2027بیوفیزیکدکتری تخصصی1378/12/02منسوختدوینعلوم زیستی--389علوم پایهدانلود فایل
2537بیوفیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1397/04/30فعالتدوینعلوم زیستی--13970430علوم پایهدانلود فایل
2538بیوفیزیکدکتری تخصصی1397/04/30فعالتدوینعلوم زیستی--13970430علوم پایهدانلود فایل
2431بیوفیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریعلوم زیستی--92علوم پایهدانلود فایل
2432بیوفیزیکدکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریعلوم زیستی--92علوم پایهدانلود فایل
3017بیولوژی و آناتومی چوبدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
5665بیومکانیک ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم ورزشی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
5639بیومکانیک ورزشیدکتری تخصصی1398/11/20فعالبازنگریعلوم ورزشی--140علوم اجتماعیدانلود فایل
5017بیومکانیک ورزشیدکتری تخصصی1392/06/10منسوخبازنگریعلوم ورزشی--842علوم اجتماعیدانلود فایل
5128بیومکانیک ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/07/23منسوخبازنگریعلوم ورزشی--807علوم اجتماعیدانلود فایل
2001402تأسیسات الکتریکی صنعتیکاردانی ناپیوسته1379/10/18منسوختدوینصنعت--406علمی و کاربردیدانلود فایل
2001686تأسیسات حرارتی و برودتیکارشناسی ناپیوسته1379/06/27منسوختدوینصنعت--399علمی و کاربردیدانلود فایل
2001195تأسیسات – تبریدکاردانی پیوسته1374/02/03منسوختدوینصنعت--297علمی و کاربردیدانلود فایل
2001196تأسیسات – تهویه مطبوعکاردانی پیوسته1374/02/03منسوختدوینصنعت--297علمی و کاربردیدانلود فایل
7232تئاتردکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینهنرهای نمایشی--861هنر و معماریدانلود فایل
2001240تئاتر – ادبیات نمایشیکاردانی پیوسته1380/07/01فعالتدوینفرهنگ و هنر--335علمی و کاربردیدانلود فایل
2001238تئاتر – بازیگریکاردانی پیوسته1380/07/01منسوختدوینفرهنگ و هنر--335علمی و کاربردیدانلود فایل
5259تاریخکارشناسی پیوسته1375/10/21فعالتدوینعلوم تاریخی--333علوم اجتماعیدانلود فایل
16371تاریخکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/12/06فعالتدوینعلوم حوزوی--313علوم انسانیدانلود فایل
16482تاریخ اسلامکارشناسی پیوسته1400/07/11فعالبازنگریعلوم حوزوی--160علوم انسانیدانلود فایل
6549تاریخ اسلامدکتری تخصصی1392/05/27فعالتدوینعلوم حوزوی--840علوم انسانیدانلود فایل
16373تاریخ اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/05فعالتدوینعلوم حوزوی--716علوم انسانیدانلود فایل
5260تاریخ اسلامکارشناسی پیوسته1383/10/12منسوخبازنگریعلوم تاریخی--532علوم اجتماعیدانلود فایل
16372تاریخ اسلامکارشناسی پیوسته1388/06/07فعالبازنگریعلوم حوزوی--731علوم انسانیدانلود فایل
5601تاریخ اسلامکارشناسی پیوسته1395/09/15فعالبازنگریعلوم تاریخی--13950915علوم اجتماعیدانلود فایل
5137تاریخ اسلام در شمال آفریقا و اندلسکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/02/11منسوختدوینعلوم تاریخی--756علوم اجتماعیدانلود فایل
5022تاریخ انقلاب اسلامیدکتری تخصصی1386/08/19فعالتدوینعلوم تاریخی--651علوم اجتماعیدانلود فایل
5136تاریخ انقلاب اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/05/03فعالتدوینعلوم تاریخی--378علوم اجتماعیدانلود فایل
6892تاریخ اهل بیت (ع)دکتری تخصصی1387/04/08فعالتدوینعلوم حوزوی--690علوم انسانیدانلود فایل
16370تاریخ اهل بیت (ع)کارشناسی ارشد ناپیوسته1384/03/21فعالتدوینعلوم حوزوی--548علوم انسانیدانلود فایل
5578تاریخ ایرانکارشناسی پیوسته1395/08/17فعالبازنگریعلوم تاریخی--13950817علوم اجتماعیدانلود فایل
16222تاریخ تشیعکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/28فعالبازنگریعلوم حوزوی--13960228علوم انسانیدانلود فایل
6604تاریخ تشیعکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/30فعالبازنگریعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
6891تاریخ تشیعدکتری تخصصی1387/04/08فعالتدوینعلوم حوزوی--690علوم انسانیدانلود فایل
6907تاریخ تشیعکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/04/03منسوختدوینعلوم حوزوی--414علوم انسانیدانلود فایل
5143تاریخ تشیعکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/03/21فعالتدوینعلوم حوزوی--548علوم انسانیدانلود فایل
6550تاریخ تشیع اثنی عشریدکتری تخصصی1389/07/17منسوختدوینعلوم حوزوی--772علوم انسانیدانلود فایل
16455تاریخ تشیع اثنی عشریدکتری تخصصی1400/06/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--15علوم انسانیدانلود فایل
7002تاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر اسلامیدکتری تخصصی1386/04/30فعالتدوینهنرهای کاربردی--643هنر و معماریدانلود فایل
5583تاریخ تمدنکارشناسی پیوسته1396/03/01فعالبازنگریعلوم تاریخی--13960301علوم اجتماعیدانلود فایل
16239تاریخ تمدن اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/02/24فعالتدوینالهیات--545علوم انسانیدانلود فایل
16180تاریخ تمدن اسلامیدکتری تخصصی1389/03/22فعالتدوینعلوم حوزوی--760علوم انسانیدانلود فایل
5581تاریخ جهانکارشناسی پیوسته1395/09/01فعالبازنگریعلوم تاریخی--13950901علوم اجتماعیدانلود فایل
5649تاریخ علم در دوره اسلامیدکتری تخصصی1399/06/02فعالتدوینعلوم تاریخی--932علوم اجتماعیدانلود فایل
5409تاریخ علم گرایش ریاضی در جهان اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/02/19فعالتدوینعلوم تاریخی--506علوم اجتماعیدانلود فایل
5412تاریخ علم گرایش طب و داروسازی در جهان اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/02/19فعالتدوینعلوم تاریخی--506علوم اجتماعیدانلود فایل
5411تاریخ علم گرایش فیزیک و فناوری در جهان اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/02/19فعالتدوینعلوم تاریخی--506علوم اجتماعیدانلود فایل
5410تاریخ علم گرایش نجوم در جهان اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/02/19فعالتدوینعلوم تاریخی--506علوم اجتماعیدانلود فایل
16177تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/07/01فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13970701علوم انسانیدانلود فایل
6908تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/04/03فعالتدوینعلوم حوزوی--414علوم انسانیدانلود فایل
5023تاریخ فرهنگ و تمدن ایران دوره اسلامیدکتری تخصصی1388/11/17فعالتدوینعلوم تاریخی--748علوم اجتماعیدانلود فایل
5146تاریخ معاصر جهان اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/03/21فعالتدوینعلوم تاریخی--548علوم اجتماعیدانلود فایل
6551تاریخ معاصرجهان اسلامدکتری تخصصی1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
7042تاریخ هنر ایران اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/04/30فعالتدوینهنرهای کاربردی--643هنر و معماریدانلود فایل
7043تاریخ هنر ایران باستانکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/04/30فعالتدوینهنرهای کاربردی--643هنر و معماریدانلود فایل
7044تاریخ هنر جهان اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/04/30فعالتدوینهنرهای کاربردی--643هنر و معماریدانلود فایل
6605تاریخ و تمدن ملل اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/01/27فعالبازنگریعلوم حوزوی--779علوم انسانیدانلود فایل
6847تاریخ و تمدن ملل اسلامیکارشناسی پیوسته1374/11/08فعالتدوینالهیات--312علوم انسانیدانلود فایل
6003تاریخ و تمدن ملل اسلامیدکتری تخصصی1369/04/17فعالتدوینالهیات--200علوم انسانیدانلود فایل
16302تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/05/23فعالبازنگریعلوم تربیتی--13980523علوم انسانیدانلود فایل
6298تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/02/24منسوختدوینعلوم تربیتی--159علوم انسانیدانلود فایل
5526تاریخ گرایش آزادکارشناسی پیوسته1375/10/21منسوختدوینعلوم تاریخی--333علوم اجتماعیدانلود فایل
5142تاریخ گرایش اسناد ومدارک آرشیوی و نسخه شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/08/19فعالتدوینعلوم تاریخی--651علوم اجتماعیدانلود فایل
5021تاریخ گرایش تاریخ اسلامدکتری تخصصی1369/10/02فعالتدوینعلوم تاریخی--209علوم اجتماعیدانلود فایل
5135تاریخ گرایش تاریخ اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1371/09/15فعالتدوینعلوم تاریخی--248علوم اجتماعیدانلود فایل
5424تاریخ گرایش تاریخ اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/12/06فعالتدوینعلوم حوزوی--313علوم انسانیدانلود فایل
5133تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1371/09/15فعالتدوینعلوم تاریخی--248علوم اجتماعیدانلود فایل
5132تاریخ گرایش تاریخ ایران باستانکارشناسی ارشد ناپیوسته1371/09/15فعالتدوینعلوم تاریخی--248علوم اجتماعیدانلود فایل
5019تاریخ گرایش تاریخ ایران بعد از اسلامدکتری تخصصی1369/10/02فعالتدوینعلوم تاریخی--209علوم اجتماعیدانلود فایل
5020تاریخ گرایش تاریخ ایران قبل از اسلامدکتری تخصصی1369/10/02فعالتدوینعلوم تاریخی--209علوم اجتماعیدانلود فایل
5134تاریخ گرایش تاریخ عمومی جهانکارشناسی ارشد ناپیوسته1371/09/15فعالتدوینعلوم تاریخی--248علوم اجتماعیدانلود فایل
5525تاریخ گرایش دبیریکارشناسی پیوسته1375/10/21منسوختدوینعلوم تاریخی--333علوم اجتماعیدانلود فایل
5141تاریخ گرایش مطالعات آسیای مرکزی و قفقازکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/08/19فعالتدوینعلوم تاریخی--651علوم اجتماعیدانلود فایل
5140تاریخ گرایش مطالعات خلیج فارسکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/08/19فعالتدوینعلوم تاریخی--651علوم اجتماعیدانلود فایل
1380تاسیساتکاردانی ناپیوسته1366/04/13منسوختدوینمهندسی مکانیک--89فنی و مهندسیدانلود فایل
2002660تاسیسات بهداشتی و گاز رسانیکاردانی ناپیوسته1362/12/16منسوختدوینصنعت---علمی و کاربردیدانلود فایل
9033تاسیسات تهویه و تبریدکاردانی ناپیوسته1362/12/15منسوختدوینمهندسی مکانیک--13621215فنی و مهندسیدانلود فایل
1645تاسیسات حرارتی و برودتیکارشناسی پیوسته1370/05/01منسوختدوینمهندسی مکانیک--221فنی و مهندسیدانلود فایل
2003027تبریدکاردانی پیوسته1398/05/28فعالتدوینعلوم مهندسی--297فنی و حرفه ایدانلود فایل
6646تبلیغ در حج و زیارتکارشناسی پیوسته1390/10/10فعالتدوینعلوم حوزوی--792علوم انسانیدانلود فایل
16390تبلیغ و ارتباطاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/08/11فعالتدوینعلوم حوزوی--696علوم انسانیدانلود فایل
5148تبلیغ و ارتباطات فرهنگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/09/05منسوختدوینفرهنگ , ارتباطات و رسانه--563علوم اجتماعیدانلود فایل
6299تحقیقات آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/12/21منسوختدوینعلوم تربیتی--295علوم انسانیدانلود فایل
16288تحقیقات آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/04/26منسوختدوینعلوم تربیتی--13980426علوم انسانیدانلود فایل
16226تحقیقات آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/02/17منسوخبازنگریعلوم تربیتی--13970217علوم انسانیدانلود فایل
16465تحقیقات آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/04/16فعالبازنگریعلوم تربیتی--183علوم انسانیدانلود فایل
2001733ترافیک شهریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
6943تربیت اخلاقیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانیدانلود فایل
2002948تربیت بدنیکاردانی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--338علمی و کاربردیدانلود فایل
2003022تربیت بدنیکاردانی پیوسته1398/05/14فعالبازنگریعلوم انسانی--13فنی و حرفه ایدانلود فایل
نمایش ۱٬۳۰۱ تا ۱٬۴۰۰ مورد از کل ۵٬۸۲۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰