لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3109مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/23منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--731کشاورزیدانلود فایل
3108مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/23منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--731کشاورزیدانلود فایل
3106مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/23منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--731کشاورزیدانلود فایل
3295مهندسی اقتصاد کشاورزی-اقتصاد تولید و مدیریت واحد های کشاورزیدکتری تخصصی1392/04/23منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--731کشاورزیدانلود فایل
3297مهندسی اقتصاد کشاورزی-اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستدکتری تخصصی1392/04/23منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--731کشاورزیدانلود فایل
3296مهندسی اقتصاد کشاورزی-بازاریابی محصولات کشاورزیدکتری تخصصی1392/04/23منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--731کشاورزیدانلود فایل
3294مهندسی اقتصاد کشاورزی-سیاست و توسعه کشاورزیدکتری تخصصی1392/04/23منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--731کشاورزیدانلود فایل
9213مهندسی انرژیکارشناسی پیوسته1400/07/11فعالبازنگریمهندسی مکانیک--305فنی و مهندسیدانلود فایل
1880مهندسی ایمنی صنعتیکارشناسی پیوسته1396/11/08فعالبازنگریمهندسی صنایع--973فنی و مهندسیدانلود فایل
1722مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)کارشناسی ارشد ناپیوسته1395/04/13فعالبازنگریمهندسی صنایع--123فنی و مهندسیدانلود فایل
9087مهندسی بازرسی فنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/09/13فعالبازنگریمهندسی متالورژی و مواد--1039فنی و مهندسیدانلود فایل
1453مهندسی برقکارشناسی پیوسته1393/12/25فعالبازنگرینظامی و انتظامی--876فنی و مهندسیدانلود فایل
9177مهندسی برقکارشناسی پیوسته1400/05/17فعالبازنگریمهندسی برق--304فنی و مهندسیدانلود فایل
1259مهندسی برقکارشناسی پیوسته1391/12/13منسوخبازنگریمهندسی برق--718فنی و مهندسیدانلود فایل
9140مهندسی برقکارشناسی پیوسته1399/10/13فعالبازنگریمهندسی برق--1074فنی و مهندسیدانلود فایل
1538مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو و نانوالکترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالبازنگریمهندسی برق--730فنی و مهندسیدانلود فایل
1541مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالبازنگریمهندسی برق--730فنی و مهندسیدانلود فایل
1543مهندسی برق گرایش برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالبازنگریمهندسی برق--730فنی و مهندسیدانلود فایل
1544مهندسی برق گرایش سامانه های برقی حمل و نقلکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالبازنگریمهندسی برق--730فنی و مهندسیدانلود فایل
1814مهندسی برق گرایش سیستم های هدایت و کنترلکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/29فعالبازنگرینظامی و انتظامی--897فنی و مهندسیدانلود فایل
1539مهندسی برق گرایش سیستمهای الکترونیک دیجیتالکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالبازنگریمهندسی برق--730فنی و مهندسیدانلود فایل
1540مهندسی برق گرایش سیستمهای قدرتکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالبازنگریمهندسی برق--730فنی و مهندسیدانلود فایل
1550مهندسی برق گرایش شبکه های مخابراتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالبازنگریمهندسی برق--730فنی و مهندسیدانلود فایل
1549مهندسی برق گرایش مخابرات امن و رمزنگاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالبازنگریمهندسی برق--730فنی و مهندسیدانلود فایل
9229مهندسی برق گرایش مخابرات سیستمدکتری تخصصی1392/04/16فعالبازنگریمهندسی برق--730فنی و مهندسیدانلود فایل
1548مهندسی برق گرایش مخابرات سیستمکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالبازنگریمهندسی برق--730فنی و مهندسیدانلود فایل
9230مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موجدکتری تخصصی1392/04/16فعالبازنگریمهندسی برق--730فنی و مهندسیدانلود فایل
1546مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موجکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالبازنگریمهندسی برق--730فنی و مهندسیدانلود فایل
1547مهندسی برق گرایش مخابرات نوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالبازنگریمهندسی برق--730فنی و مهندسیدانلود فایل
1537مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالبازنگریمهندسی برق--730فنی و مهندسیدانلود فایل
1534مهندسی برق گرایش کنترلدکتری تخصصی1392/04/16فعالبازنگریمهندسی برق--730فنی و مهندسیدانلود فایل
1545مهندسی برق گرایش کنترلکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالبازنگریمهندسی برق--730فنی و مهندسیدانلود فایل
1496مهندسی ترافیک هواییکارشناسی پیوسته1394/06/23فعالبازنگرینظامی و انتظامی--880فنی و مهندسیدانلود فایل
3539مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی پایدارکارشناسی پیوسته1399/11/12فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--294کشاورزیدانلود فایل
1273مهندسی تعمیر ونگهداری هواپیماکارشناسی پیوسته1394/06/23فعالبازنگرینظامی و انتظامی--880فنی و مهندسیدانلود فایل
3499مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیکارشناسی پیوسته1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--109کشاورزیدانلود فایل
2002939مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT- بهره برداری از سیستم های مخابراتیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوخبازنگریصنعت--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2002831مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT- دیتاکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوخبازنگریصنعت--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2002832مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT- مدیریت ICTکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوخبازنگریصنعت--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2001852مهندسی تکنولوژی صنایع آردکارشناسی ناپیوسته1387/12/11منسوخبازنگریصنعت--256علمی و کاربردیدانلود فایل
2001851مهندسی تکنولوژی صنایع قندسازیکارشناسی ناپیوسته1387/09/17منسوخبازنگریصنعت--243علمی و کاربردیدانلود فایل
2003036مهندسی تکنولوژی صنایع نساجیکارشناسی ناپیوسته1398/04/17منسوخبازنگریعلوم مهندسی--25فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003070مهندسی حرفه ای الکترونیک کاربردیکارشناسی ناپیوسته1399/10/30فعالبازنگریبرق و کامپیوتر--63فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003080مهندسی حرفه ای ایمنی صنعتیکارشناسی ناپیوسته1399/10/30فعالبازنگریعلوم مهندسی--63فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003095مهندسی حرفه ای برق قدرتکارشناسی ناپیوسته-فعالبازنگریبرق و کامپیوتر--1082فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003071مهندسی حرفه ای تاسیسات مکانیکیکارشناسی ناپیوسته1399/10/01فعالبازنگریعلوم مهندسی--52فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003072مهندسی حرفه ای جوشکارشناسی ناپیوسته1399/07/07فعالبازنگریعلوم مهندسی--47فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003073مهندسی حرفه ای ساخت و تولیدکارشناسی ناپیوسته1399/10/01فعالبازنگریعلوم مهندسی--52فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003066مهندسی حرفه ای صنایع شیمیاییکارشناسی ناپیوسته1399/10/15فعالبازنگریعلوم مهندسی--56فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003087مهندسی حرفه ای صنایع نساجیکارشناسی ناپیوسته1399/12/11فعالبازنگریعلوم مهندسی--67فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003076مهندسی حرفه ای صنایع چوب و مبلمانکارشناسی ناپیوسته1399/07/07فعالبازنگریعلوم مهندسی--47فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003079مهندسی حرفه ای علوم دامیکارشناسی ناپیوسته1399/10/23فعالبازنگریکشاورزی--60فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003083مهندسی حرفه ای معماریکارشناسی ناپیوسته1399/10/23فعالبازنگریساختمان و معماری--60فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003084مهندسی حرفه ای معماریکارشناسی پیوسته1399/12/11فعالبازنگریساختمان و معماری--67فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003078مهندسی حرفه ای مواد ریخته گریکارشناسی ناپیوسته1399/10/15فعالبازنگریعلوم مهندسی--56فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003077مهندسی حرفه ای مکانیک خودروکارشناسی ناپیوسته1399/10/22فعالبازنگریعلوم مهندسی--58فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003090مهندسی حرفه ای مکانیک ماشین های کشاورزیکارشناسی ناپیوسته1399/10/30فعالبازنگریکشاورزی--63فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003089مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزارکارشناسی ناپیوسته1399/10/22فعالبازنگریبرق و کامپیوتر--58فنی و حرفه ایدانلود فایل
9002مهندسی حمل و نقل ریلیکارشناسی پیوسته1397/02/01فعالبازنگریمهندسی عمران--979فنی و مهندسیدانلود فایل
9004مهندسی خط و سازه های ریلیکارشناسی پیوسته1397/02/01فعالبازنگریمهندسی عمران--979فنی و مهندسیدانلود فایل
9188مهندسی خودرو گرایش الکترونیک و برق خودروکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/07/25فعالبازنگریمهندسی مکانیک--308فنی و مهندسیدانلود فایل
9195مهندسی خودرو گرایش الکترونیک و برق خودرودکتری تخصصی1400/07/25فعالبازنگریمهندسی مکانیک--308فنی و مهندسیدانلود فایل
9186مهندسی خودرو گرایش سازه و بدنه خودروکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/07/25فعالبازنگریمهندسی مکانیک--308فنی و مهندسیدانلود فایل
9193مهندسی خودرو گرایش سازه و بدنه خودرودکتری تخصصی1400/07/25فعالبازنگریمهندسی مکانیک--308فنی و مهندسیدانلود فایل
9187مهندسی خودرو گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودروکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/07/25فعالبازنگریمهندسی مکانیک--308فنی و مهندسیدانلود فایل
9194مهندسی خودرو گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرودکتری تخصصی1400/07/25فعالبازنگریمهندسی مکانیک--308فنی و مهندسیدانلود فایل
9185مهندسی خودرو گرایش قوای محرکه خودروکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/07/25فعالبازنگریمهندسی مکانیک--308فنی و مهندسیدانلود فایل
9192مهندسی خودرو گرایش قوای محرکه خودرودکتری تخصصی1400/07/25فعالبازنگریمهندسی مکانیک--308فنی و مهندسیدانلود فایل
9189مهندسی خودرو گرایش مواد و روش های پیشرفته ساخت و تولید خودروکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/07/25فعالبازنگریمهندسی مکانیک--308فنی و مهندسیدانلود فایل
9196مهندسی خودرو گرایش مواد و روش های پیشرفته ساخت و تولید خودرودکتری تخصصی1400/07/25فعالبازنگریمهندسی مکانیک--308فنی و مهندسیدانلود فایل
9190مهندسی خودرو گرایش نگاه داشت و بازیافت خودروکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/07/25فعالبازنگریمهندسی مکانیک--308فنی و مهندسیدانلود فایل
9197مهندسی خودرو گرایش نگاه داشت و بازیافت خودرودکتری تخصصی1400/07/25فعالبازنگریمهندسی مکانیک--308فنی و مهندسیدانلود فایل
9222مهندسی در سوانح طبیعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/10/05فعالبازنگریمهندسی عمران--313فنی و مهندسیدانلود فایل
1787مهندسی دریاکارشناسی پیوسته1394/12/02منسوخبازنگریمهندسی مکانیک--891فنی و مهندسیدانلود فایل
9183مهندسی دریاکارشناسی پیوسته1400/05/17فعالبازنگریمهندسی مکانیک--304فنی و مهندسیدانلود فایل
1748مهندسی دریا گرایش سازه های متحرک دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/15منسوخبازنگرینظامی و انتظامی--922فنی و مهندسیدانلود فایل
1747مهندسی دریا گرایش هیدرودینامیک و جلوبریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/15منسوخبازنگرینظامی و انتظامی--922فنی و مهندسیدانلود فایل
1746مهندسی دریا گرایش کنترل و ناوبریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/15منسوخبازنگرینظامی و انتظامی--922فنی و مهندسیدانلود فایل
9161مهندسی دریانوردیکارشناسی پیوسته1400/03/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--301فنی و مهندسیدانلود فایل
1724مهندسی دریانوردیکارشناسی پیوسته1374/06/19منسوخبازنگریمهندسی عمران--446فنی و مهندسیدانلود فایل
1821مهندسی دریانوردیکارشناسی پیوسته1392/06/02منسوخبازنگریمهندسی عمران--861فنی و مهندسیدانلود فایل
9220مهندسی ساخت و تولیدکارشناسی پیوسته1400/10/05فعالبازنگریمهندسی مکانیک--313فنی و مهندسیدانلود فایل
9121مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/06/03فعالبازنگریمهندسی مکانیک--1063فنی و مهندسیدانلود فایل
9119مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستم های انرژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/06/03فعالبازنگریمهندسی مکانیک--1063فنی و مهندسیدانلود فایل
7323مهندسی شهرسازیکارشناسی پیوسته1399/08/11فعالبازنگریشهرسازی--1070هنر و معماریدانلود فایل
7230مهندسی شهرسازیکارشناسی پیوسته-فعالبازنگریشهرسازی--702هنر و معماریدانلود فایل
7146مهندسی شهرسازیکارشناسی پیوسته1383/11/03منسوخبازنگریشهرسازی--599هنر و معماریدانلود فایل
1398مهندسی شیمیدکتری تخصصی1394/05/11فعالبازنگریمهندسی شیمی--83فنی و مهندسیدانلود فایل
1280مهندسی شیمیکارشناسی پیوسته1391/12/13فعالبازنگریمهندسی شیمی--718فنی و مهندسیدانلود فایل
1933مهندسی شیمیکارشناسی پیوسته1396/05/11فعالبازنگریمهندسی شیمی--941فنی و مهندسیدانلود فایل
1732مهندسی شیمی - بیوتکنولوژیدکتری تخصصی1394/05/11فعالبازنگریمهندسی شیمی--83فنی و مهندسیدانلود فایل
9159مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/09فعالبازنگریمهندسی شیمی--301فنی و مهندسیدانلود فایل
1554مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/05/11منسوخبازنگریمهندسی شیمی--83فنی و مهندسیدانلود فایل
1487مهندسی شیمی گرایش ترموسینتیک و کاتالیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/05/11فعالبازنگریمهندسی شیمی--83فنی و مهندسیدانلود فایل
1891مهندسی شیمی گرایش زیست پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/05/11منسوخبازنگریمهندسی شیمی--83فنی و مهندسیدانلود فایل
9211مهندسی شیمی گرایش زیست پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریمهندسی شیمی--310فنی و مهندسیدانلود فایل
1489مهندسی شیمی گرایش صنایع شیمیایی معدنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/05/11فعالبازنگریمهندسی شیمی--83فنی و مهندسیدانلود فایل
1488مهندسی شیمی گرایش صنایع غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/05/11فعالبازنگریمهندسی شیمی--83فنی و مهندسیدانلود فایل
1490مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایندکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/05/11فعالبازنگریمهندسی شیمی--83فنی و مهندسیدانلود فایل
9025مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایندهاکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/06فعالبازنگریمهندسی شیمی--1010فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۱٬۲۰۱ تا ۱٬۳۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰