لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
7220بازیگریکارشناسی پیوسته1394/06/07فعالبازنگریهنرهای نمایشی--865هنر و معماریدانلود فایل
7036بازیگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/06/07فعالتدوینهنرهای نمایشی--731هنر و معماریدانلود فایل
7219بازیگری - کارگردانیکارشناسی پیوسته1388/02/26منسوختدوینهنرهای نمایشی--184هنر و معماریدانلود فایل
7299باستان سنجی گرایش آثار و مواد آلیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/11/24فعالتدوینهنرهای کاربردی--871هنر و معماریدانلود فایل
7300باستان سنجی گرایش آثار و مواد معدنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/11/24فعالتدوینهنرهای کاربردی--871هنر و معماریدانلود فایل
5642باستان شناسیکارشناسی پیوسته1399/02/09فعالبازنگریباستان شناسی--13990209علوم اجتماعیدانلود فایل
5258باستان شناسیکارشناسی پیوسته1365/02/06منسوختدوینباستان شناسی--42علوم اجتماعیدانلود فایل
7022باستان شناسیکاردانی ناپیوسته1367/11/16فعالتدوینهنرهای کاربردی--149هنر و معماریدانلود فایل
5313باستان شناسیکارشناسی ناپیوسته1383/11/03فعالتدوینباستان شناسی--535علوم اجتماعیدانلود فایل
5415باستان شناسی گرایش تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین های دیگرکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/07/05فعالتدوینباستان شناسی--56علوم اجتماعیدانلود فایل
5382باستان شناسی گرایش دوران اسلامیدکتری تخصصی1374/07/30فعالتدوینباستان شناسی--305علوم اجتماعیدانلود فایل
5383باستان شناسی گرایش دوران تاریخیدکتری تخصصی1374/07/30فعالتدوینباستان شناسی--305علوم اجتماعیدانلود فایل
5414باستان شناسی گرایش دوران تاریخیکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/07/05فعالتدوینباستان شناسی--56علوم اجتماعیدانلود فایل
5381باستان شناسی گرایش پیش از تاریخدکتری تخصصی1374/07/30فعالتدوینباستان شناسی--305علوم اجتماعیدانلود فایل
5413باستان شناسی گرایش پیش از تاریخکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/07/05فعالتدوینباستان شناسی--56علوم اجتماعیدانلود فایل
2001275بافت رودوزی های ایرانیکاردانی پیوسته1378/11/05منسوختدوینفرهنگ و هنر--387علمی و کاربردیدانلود فایل
4049بافت شناسی دامپزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/04/02فعالتدوینعلوم پایه--621دامپزشکیدانلود فایل
4091بافت شناسی مقایسه ایدکتری تخصصی1400/07/11فعالبازنگریعلوم پایه--160دامپزشکیدانلود فایل
4022بافت شناسی مقایسه ایدکتری تخصصی1386/12/11منسوختدوینعلوم پایه--673دامپزشکیدانلود فایل
5527بانکداری اسلامیکارشناسی پیوسته1387/07/06فعالتدوینعلوم اقتصادی--692علوم اجتماعیدانلود فایل
5122بانکداری اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/07/06منسوختدوینعلوم اقتصادی--692علوم اجتماعیدانلود فایل
5123بانکداری اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/27منسوخبازنگریعلوم اقتصادی--13931027علوم اجتماعیدانلود فایل
4023باکتری شناسیدکتری تخصصی1384/10/13فعالبازنگریپاتوبیولوژی--128دامپزشکیدانلود فایل
4050باکتری شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/04/27فعالتدوینپاتوبیولوژی--725دامپزشکیدانلود فایل
1042برق – مخابرات نوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12منسوختدوینمهندسی برق--707فنی و مهندسیدانلود فایل
5693برنامه ریزی آمایش سرزمیندکتری تخصصی1400/03/02فعالتدوینعلوم اجتماعی--943علوم اجتماعیدانلود فایل
5124برنامه ریزی آمایش سرزمینکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/08/02منسوختدوینعلوم جغرافیایی--736علوم اجتماعیدانلود فایل
5556برنامه ریزی آمایش سرزمینکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/27فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--13960227علوم اجتماعیدانلود فایل
16030برنامه ریزی آموزش از راه دوردکتری تخصصی1395/11/27فعالبازنگریعلوم تربیتی--13951127علوم انسانیدانلود فایل
16070برنامه ریزی آموزش از راه دوردکتری تخصصی1385/01/15منسوختدوینعلوم تربیتی--13850115علوم انسانیدانلود فایل
16476برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/07/04فعالتدوینعلوم تربیتی--946علوم انسانیدانلود فایل
16240برنامه ریزی آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/08/20فعالتدوینعلوم تربیتی--13970820علوم انسانیدانلود فایل
6600برنامه ریزی آموزشی و درسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانیدانلود فایل
5644برنامه ریزی اجتماعی و تعاونکارشناسی پیوسته1397/12/19فعالبازنگریعلوم اجتماعی--13971219علوم اجتماعیدانلود فایل
5482برنامه ریزی اجتماعی و تعاونکارشناسی پیوسته1395/09/14فعالبازنگریعلوم اجتماعی--86علوم اجتماعیدانلود فایل
6972برنامه ریزی امور فرهنگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1370/02/28منسوختدوینمدیریت--94علوم انسانیدانلود فایل
5484برنامه ریزی توسعه منطقه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/12/02فعالتدوینعلوم جغرافیایی--500علوم اجتماعیدانلود فایل
6296برنامه ریزی درسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/07/27فعالبازنگریعلوم تربیتی--200علوم انسانیدانلود فایل
6061برنامه ریزی درسیدکتری تخصصی1393/10/30فعالبازنگریعلوم تربیتی--96علوم انسانیدانلود فایل
5485برنامه ریزی رفاه اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/12/02فعالتدوینعلوم اجتماعی--389علوم اجتماعیدانلود فایل
7037برنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/06/07منسوختدوینشهرسازی--731هنر و معماریدانلود فایل
7038برنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/23فعالبازنگریشهرسازی--837هنر و معماریدانلود فایل
7039برنامه ریزی منطقه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/06/07منسوختدوینشهرسازی--731هنر و معماریدانلود فایل
7040برنامه ریزی منطقه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/23فعالبازنگریشهرسازی--837هنر و معماریدانلود فایل
1203برنامه ریزی و تحلیل سیستمهاکارشناسی پیوسته1373/10/11منسوختدوینمهندسی صنایع--290فنی و مهندسیدانلود فایل
5127برنامه ریزی وسیاستگذاری منطقه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/03/04فعالتدوینعلوم اجتماعی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
5126برنامه ریزی گردشگری (توریسم)کارشناسی ارشد ناپیوسته1384/03/21فعالتدوینگردشگری--548علوم اجتماعیدانلود فایل
16306برنامه و بودجه دفاعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/07/07فعالتدویننظامی و انتظامی--919علوم انسانیدانلود فایل
6601بلاغت و نقد ادبیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17فعالتدوینعلوم حوزوی--772علوم انسانیدانلود فایل
4024بهداشت آبزیاندکتری تخصصی1386/08/19فعالتدوینبهداشت و بیماریهای آبزیان--651دامپزشکیدانلود فایل
4051بهداشت آبزیانکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/10منسوختدوینبهداشت و بیماریهای آبزیان--817دامپزشکیدانلود فایل
4025بهداشت خوراک دامدکتری تخصصی1389/08/08فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--775دامپزشکیدانلود فایل
4026بهداشت مواد غذاییدکتری تخصصی1388/11/17فعالبازنگریبهداشت و کنترل مواد غدایی--748دامپزشکیدانلود فایل
4060بهداشت مواد غذاییکارشناسی پیوسته1389/06/06فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--767دامپزشکیدانلود فایل
4063بهداشت مواد غذاییکارشناسی ناپیوسته1388/11/17فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--748دامپزشکیدانلود فایل
4061بهداشت و بازرسی گوشتکارشناسی پیوسته1389/06/06فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--767دامپزشکیدانلود فایل
4064بهداشت و بازرسی گوشتکارشناسی ناپیوسته1388/11/17فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--748دامپزشکیدانلود فایل
4002بهداشت و بیماریهای آبزیاندکتری دستیاری1372/04/13منسوختدوینبهداشت و بیماریهای آبزیان--260دامپزشکیدانلود فایل
4037بهداشت و بیماریهای آبزیاندکتری دستیاری1394/06/29فعالبازنگریبهداشت و بیماریهای آبزیان--13دامپزشکیدانلود فایل
4041بهداشت و بیماریهای آبزیاندیپلمای دانشگاهی1384/03/21فعالتدوینبهداشت و بیماریهای آبزیان--13840321دامپزشکیدانلود فایل
4042بهداشت و بیماریهای دامهای کوچکدیپلمای دانشگاهی1381/09/16فعالتدوینعلوم درمانگاهی--472دامپزشکیدانلود فایل
4043بهداشت و بیماریهای طیوردیپلمای دانشگاهی1384/03/21فعالتدوینعلوم درمانگاهی--13840321دامپزشکیدانلود فایل
4038بهداشت و بیماریهای پرندگاندکتری دستیاری1394/06/29فعالبازنگریعلوم درمانگاهی--27دامپزشکیدانلود فایل
4044بهداشت و بیماریهای گاودیپلمای دانشگاهی1384/03/21فعالتدوینعلوم درمانگاهی--13840321دامپزشکیدانلود فایل
4003بهداشت و مواد غذاییدکتری دستیاری1372/04/13منسوختدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--260دامپزشکیدانلود فایل
4052بهداشت وکنترل کیفی مواد غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/11/08فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--795دامپزشکیدانلود فایل
2003060بهره برداری پالایش گازکاردانی ناپیوسته1399/12/11فعالتدوینعلوم مهندسی--28فنی و حرفه ایدانلود فایل
3011بوم شناسی آبزیاندکتری تخصصی1393/11/18منسوختدوینمنابع طبیعی--858کشاورزیدانلود فایل
3010بوم شناسی زراعی (اگرو اکولوژی)دکتری تخصصی1388/06/07منسوختدوینتولیدات گیاهی--731کشاورزیدانلود فایل
2028بوم شناسی گیاهی (اکولوژی گیاهی)دکتری تخصصی1388/02/05منسوختدوینعلوم زیستی--716علوم پایهدانلود فایل
3012بیابان زداییدکتری تخصصی1385/06/21منسوختدوینمنابع طبیعی--142کشاورزیدانلود فایل
2004بیم سنجیدکتری تخصصی1393/11/18منسوختدوینآمار--858علوم پایهدانلود فایل
2580بیم سنجیکارشناسی پیوسته1398/12/04فعالتدوینآمار--925علوم پایهدانلود فایل
3374بیماری شناسی گیاهیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریگیاه پزشکی--61کشاورزیدانلود فایل
3521بیماری شناسی گیاهی گرایش قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--414کشاورزیدانلود فایل
3524بیماری شناسی گیاهی گرایش نماتولوژی گیاهیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--414کشاورزیدانلود فایل
3522بیماری شناسی گیاهی گرایش ویروس شناسی و بیماری های ویروسی گیاهیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--414کشاورزیدانلود فایل
3523بیماری شناسی گیاهی گرایش پروکاریوتهای بیماری زای گیاهیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--414کشاورزیدانلود فایل
3015بیماری شناسی گیاهی گرایش کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهیدکتری تخصصی1388/02/26منسوختدوینگیاه پزشکی--719کشاورزیدانلود فایل
4004بیماریهای داخلی دامهای بزرگدکتری دستیاری1366/03/27منسوختدوینعلوم درمانگاهی--6دامپزشکیدانلود فایل
4082بیماریهای داخلی دامهای بزرگدکتری دستیاری1396/09/29فعالبازنگریعلوم درمانگاهی--13960929دامپزشکیدانلود فایل
4005بیماریهای داخلی دامهای کوچکدکتری دستیاری1366/03/27منسوختدوینعلوم درمانگاهی--6دامپزشکیدانلود فایل
4070بیماریهای داخلی دامهای کوچکدکتری دستیاری1395/09/14فعالبازنگریعلوم درمانگاهی--88دامپزشکیدانلود فایل
4006بیماریهای طیوردکتری دستیاری1366/03/27منسوختدوینعلوم درمانگاهی--6دامپزشکیدانلود فایل
5560بیمهدکتری تخصصی1396/03/20فعالتدوینعلوم اقتصادی--884علوم اجتماعیدانلود فایل
6142بیمهکاردانی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینمدیریت--414علوم انسانیدانلود فایل
2001659بیمهکارشناسی پیوسته1379/07/10منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--400علمی و کاربردیدانلود فایل
4069بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکیدکتری دستیاری1395/03/22فعالتدوینعلوم درمانگاهی--874دامپزشکیدانلود فایل
2344بیوانفورماتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1393/11/18فعالتدوینعلوم زیستی--858علوم پایهدانلود فایل
8001بیوانفورماتیکدکتری تخصصی1381/12/13منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--61فنی و مهندسیدانلود فایل
2328بیوانفورماتیکدکتری تخصصی1394/02/19فعالتدوینعلوم ریاضی--860علوم پایهدانلود فایل
2470بیوتکنولوژیدکتری پیوسته1394/03/16فعالتدوینعلوم زیستی--861علوم پایهدانلود فایل
4027بیوتکنولوژی دامپزشکیدکتری تخصصی1381/09/16منسوختدوینعلوم پایه--472دامپزشکیدانلود فایل
4083بیوتکنولوژی دامپزشکیدکتری تخصصی1397/07/01فعالبازنگریعلوم پایه--13970701دامپزشکیدانلود فایل
2439بیوتکنولوژی مولکولیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/08/07فعالتدویننظامی و انتظامی--561علوم پایهدانلود فایل
3354بیوتکنولوژی کشاورزیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریبه نژادی و بیوتکنولوژی--61کشاورزیدانلود فایل
3320بیوتکنولوژی کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریبه نژادی و بیوتکنولوژی--61کشاورزیدانلود فایل
3016بیوتکنولوژی کشاورزی - گیاهیدکتری تخصصی1382/01/17منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--1382کشاورزیدانلود فایل
2113بیوسیستماتیک واکولوژی میکروبی گرایش آرکیهاکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/07/07منسوختدوینعلوم زیستی--846علوم پایهدانلود فایل
2112بیوسیستماتیک واکولوژی میکروبی گرایش باکتری هاکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/07/07منسوختدوینعلوم زیستی--846علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۱٬۲۰۱ تا ۱٬۳۰۰ مورد از کل ۵٬۸۲۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰