لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2086زلزله شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/17منسوخبازنگریعلوم زمین--228علوم پایهدانلود فایل
6923فلسفه دینکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/01/30فعالبازنگریفلسفه--229علوم انسانیدانلود فایل
6251روانشناسی عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/01/20فعالتدوینروانشناسی--230علوم انسانیدانلود فایل
1047شیمی پلیمرکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/06/22منسوختدوینشیمی--231علوم پایهدانلود فایل
2001611انتقال و توزیع آب کشاورزیکاردانی ناپیوسته1387/06/24منسوخبازنگریکشاورزی--232علمی و کاربردیدانلود فایل
2001779راهنمای آموزشیکاردانی ناپیوسته1387/06/24منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--232علمی و کاربردیدانلود فایل
2001932مدیریت گردشگریکارشناسی ناپیوسته1387/06/24منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--232علمی و کاربردیدانلود فایل
2001105پرورش گوسفند و بزکاردانی ناپیوسته1387/06/24منسوختدوینکشاورزی--232علمی و کاربردیدانلود فایل
2001179حقوق قضائی-علوم ثبتیکاردانی ناپیوسته1387/07/07منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--233علمی و کاربردیدانلود فایل
2001935حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیکارشناسی ناپیوسته1387/07/07منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--233علمی و کاربردیدانلود فایل
2001781حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیکاردانی ناپیوسته1387/07/07منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--233علمی و کاربردیدانلود فایل
2001159نگارش حقوقیکاردانی ناپیوسته1387/07/07منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--233علمی و کاربردیدانلود فایل
2001780نگارش حقوقیکاردانی ناپیوسته1387/07/07منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--233علمی و کاربردیدانلود فایل
16286آموزش زبان روسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/16فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--234علوم انسانیدانلود فایل
1551سازه کشتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1367/02/10منسوختدوینمهندسی مکانیک--235فنی و مهندسیدانلود فایل
6939مترجمی زبا ن آلمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/17فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--236علوم انسانیدانلود فایل
2001612تکثیر و پرورش آبزیان زینتیکاردانی ناپیوسته1387/08/05منسوختدوینکشاورزی--237علمی و کاربردیدانلود فایل
2001421تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین های زراعی و باغیکاردانی ناپیوسته1387/08/05منسوختدوینکشاورزی--237علمی و کاربردیدانلود فایل
2001106تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشینهای زراعی و باغیکاردانی ناپیوسته1387/08/05منسوختدوینکشاورزی--237علمی و کاربردیدانلود فایل
2001913فن­آوری زیستی مواد غذاییکارشناسی ناپیوسته1387/08/05منسوختدوینکشاورزی--237علمی و کاربردیدانلود فایل
2001422مراقبت از ذخایر و منابع آبزیانکاردانی ناپیوسته1387/08/19منسوختدوینکشاورزی--238علمی و کاربردیدانلود فایل
16124آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/06/08فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--239علوم انسانیدانلود فایل
6828امور تربیتی و مشاوره گرایش امور تربیتیکارشناسی پیوسته1367/02/31منسوختدوینمشاوره--240علوم انسانیدانلود فایل
6827امور تربیتی و مشاوره گرایش مشاورهکارشناسی پیوسته1367/02/31منسوختدوینمشاوره--240علوم انسانیدانلود فایل
2001160ارشاد و معاضدت قضاییکاردانی ناپیوسته1387/09/03منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--241علمی و کاربردیدانلود فایل
2001782ارشاد و معاضدت قضاییکاردانی ناپیوسته1387/09/03منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--241علمی و کاربردیدانلود فایل
2001423تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین های منابع طبیعیکاردانی ناپیوسته1387/09/03منسوخبازنگریکشاورزی--241علمی و کاربردیدانلود فایل
2001107تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشینهای منابع طبیعیکاردانی ناپیوسته1387/09/03منسوختدوینکشاورزی--241علمی و کاربردیدانلود فایل
6027روانشناسیدکتری تخصصی1367/03/07فعالتدوینروانشناسی--242علوم انسانیدانلود فایل
2001517صنایع قندکاردانی ناپیوسته1387/09/17منسوخبازنگریصنعت--243علمی و کاربردیدانلود فایل
2001040صنایع قندکاردانی ناپیوسته1387/09/17منسوختدوینصنعت--243علمی و کاربردیدانلود فایل
2001851مهندسی تکنولوژی صنایع قندسازیکارشناسی ناپیوسته1387/09/17منسوخبازنگریصنعت--243علمی و کاربردیدانلود فایل
16025روان شناسی صنعتی و سازمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/10فعالبازنگریروانشناسی--244علوم انسانیدانلود فایل
2002646ریخته گریکاردانی ناپیوسته1367/03/21منسوختدوینصنعت--245علمی و کاربردیدانلود فایل
1386مهندسی مواد -عملیات حرارتیکاردانی ناپیوسته1367/03/21منسوختدوینمهندسی متالورژی و مواد--245فنی و مهندسیدانلود فایل
2001914شیر و فرآورده های لبنیکارشناسی ناپیوسته1387/10/01منسوخبازنگریکشاورزی--246علمی و کاربردیدانلود فایل
2001108پرورش گاوکاردانی ناپیوسته1387/10/01منسوختدوینکشاورزی--246علمی و کاربردیدانلود فایل
5282حسابداری امور مالیکارشناسی پیوسته1367/02/28منسوختدوینحسابداری--247علوم اجتماعیدانلود فایل
2076ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددیکارشناسی ارشد ناپیوسته1367/03/28منسوختدوینعلوم ریاضی--247علوم پایهدانلود فایل
2077ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1367/03/28منسوختدوینعلوم ریاضی--247علوم پایهدانلود فایل
2078ریاضی کاربردی گرایش ریاضی فیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1367/03/28منسوختدوینعلوم ریاضی--247علوم پایهدانلود فایل
6448علوم قضاییکارشناسی پیوسته1367/03/28منسوختدوینحقوق--247علوم انسانیدانلود فایل
5248مطالعات فرانسهکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/09/22منسوختدوینعلوم سیاسی--248علوم اجتماعیدانلود فایل
2001519صنایع سیمان ـ تعمیر و نگهداریکاردانی ناپیوسته1387/10/15منسوخبازنگریصنعت--249علمی و کاربردیدانلود فایل
2001518صنایع سیمان ـ فرآیند تولیدکاردانی ناپیوسته1387/10/15منسوخبازنگریصنعت--249علمی و کاربردیدانلود فایل
2001520صنایع سیمان ـ کنترلکاردانی ناپیوسته1387/10/15منسوخبازنگریصنعت--249علمی و کاربردیدانلود فایل
2210شیمی کاربردیدکتری تخصصی1394/08/11فعالبازنگریشیمی--250علوم پایهدانلود فایل
6147امور مالی و مالیاتیکاردانی ناپیوسته1367/04/11فعالتدوینمدیریت--251علوم انسانیدانلود فایل
1928مهندسی برق قدرت گرایش الکترونیک قدرتکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/09/29منسوختدوینمهندسی برق--252فنی و مهندسیدانلود فایل
1926مهندسی برق قدرت گرایش تکنولوژی فشار قویکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/09/29منسوختدوینمهندسی برق--252فنی و مهندسیدانلود فایل
1925مهندسی برق قدرت گرایش سیستم های قدرتکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/09/29منسوختدوینمهندسی برق--252فنی و مهندسیدانلود فایل
1927مهندسی برق قدرت گرایش ماشینهای الکتریکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/09/29منسوختدوینمهندسی برق--252فنی و مهندسیدانلود فایل
4019ایمنی شناسیدکتری تخصصی1384/10/13فعالتدوینپاتوبیولوژی--253دامپزشکیدانلود فایل
4023باکتری شناسیدکتری تخصصی1384/10/13فعالبازنگریپاتوبیولوژی--253دامپزشکیدانلود فایل
4034ویروس شناسیدکتری تخصصی1384/10/13فعالتدوینپاتوبیولوژی--253دامپزشکیدانلود فایل
7143موسیقیکارشناسی پیوسته1367/02/18منسوختدوینموسیقی--254هنر و معماریدانلود فایل
2001161امور تعاونکاردانی ناپیوسته1387/11/27منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--255علمی و کاربردیدانلود فایل
2001783امور تعاونکاردانی ناپیوسته1387/11/27منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--255علمی و کاربردیدانلود فایل
2001521بافت و تولید فرش ماشینیکاردانی ناپیوسته1387/11/27منسوختدوینصنعت--255علمی و کاربردیدانلود فایل
2001043بافت و تولید فرش ماشینیکاردانی ناپیوسته1387/11/27منسوختدوینصنعت--255علمی و کاربردیدانلود فایل
2001424تولید دانه­ های روغنیکاردانی ناپیوسته1387/11/27منسوخبازنگریکشاورزی--255علمی و کاربردیدانلود فایل
2001425تکنولوژی تولید برنجکاردانی ناپیوسته1387/11/27منسوخبازنگریکشاورزی--255علمی و کاربردیدانلود فایل
2001934مدیریت تعاونکارشناسی ناپیوسته1387/11/27منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--255علمی و کاربردیدانلود فایل
2001523تولید آلومینیومکاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--256علمی و کاربردیدانلود فایل
2001042تولید آلومینیومکاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--256علمی و کاربردیدانلود فایل
2001109تولید مرکباتکاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینکشاورزی--256علمی و کاربردیدانلود فایل
2001426تولید مرکباتکاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینکشاورزی--256علمی و کاربردیدانلود فایل
2002853قالب سازی با گرایش ساخت قالب های دایکاستکاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--256علمی و کاربردیدانلود فایل
2002851قالب سازی با گرایش ساخت قالب های فلزیکاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--256علمی و کاربردیدانلود فایل
2002852قالب سازی با گرایش ساخت قالب های فورجکاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--256علمی و کاربردیدانلود فایل
2002850قالب سازی با گرایش ساخت قالب های پلاستیککاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--256علمی و کاربردیدانلود فایل
2002849قالب سازی با گرایش ساخت قالب های کفشکاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--256علمی و کاربردیدانلود فایل
2001041قالبسازی گرایش 1- ساخت قالبهای کفش 2 ساخت قالبهای پلاستیک3 - ساخت قالبهای فلزی 4- ساخت قالبهای فورج 5 دایکاستکاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--256علمی و کاربردیدانلود فایل
2001855مهندسی تکنولوژی استخراج معادن زیرزمینیکارشناسی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--256علمی و کاربردیدانلود فایل
2002844مهندسی تکنولوژی تولید شیرینی و شکلات- غیر آردیکارشناسی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--256علمی و کاربردیدانلود فایل
2002843مهندسی تکنولوژی تولید شیرینی و شکلات-آردیکارشناسی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--256علمی و کاربردیدانلود فایل
2001854مهندسی تکنولوژی سرامیک ـ کاشی و چینیکارشناسی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--256علمی و کاربردیدانلود فایل
2001852مهندسی تکنولوژی صنایع آردکارشناسی ناپیوسته1387/12/11منسوخبازنگریصنعت--256علمی و کاربردیدانلود فایل
2001856مهندسی تکنولوژی فرآوری مواد معدنی فلزیکارشناسی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--256علمی و کاربردیدانلود فایل
2317ریاضی گرایش آنالیزدکتری تخصصی1367/06/05فعالتدوینعلوم ریاضی--257علوم پایهدانلود فایل
2318ریاضی گرایش جبردکتری تخصصی1376/06/05فعالتدوینعلوم ریاضی--257علوم پایهدانلود فایل
2319ریاضی گرایش هندسه - توپولوژیدکتری تخصصی1367/06/05فعالتدوینعلوم ریاضی--257علوم پایهدانلود فایل
2320ریاضی گرایش کاربردیدکتری تخصصی1376/06/05فعالتدوینعلوم ریاضی--257علوم پایهدانلود فایل
2001162آشپزیکاردانی ناپیوسته1388/01/23منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--258علمی و کاربردیدانلود فایل
2001524ایمنی زمینی فرودگاهیکاردانی ناپیوسته1388/01/23منسوختدوینصنعت--258علمی و کاربردیدانلود فایل
2001044ایمنی زمینی فرودگاهیکاردانی ناپیوسته1388/01/23منسوختدوینصنعت--258علمی و کاربردیدانلود فایل
16122آموزش زبان فرانسهکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/11فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--259علوم انسانیدانلود فایل
16123آموزش زبان فرانسهدکتری تخصصی1395/11/11فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--259علوم انسانیدانلود فایل
2194فیزیک کاربردی (شاخه ی هواشناسی)کارشناسی پیوسته1367/06/12منسوختدوینفیزیک--260علوم پایهدانلود فایل
2107هواشناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1367/06/12منسوختدوینعلوم زمین--260علوم پایهدانلود فایل
2001784حقوق ـ گرایش شورای حل اختلافکاردانی ناپیوسته1388/02/06منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--261علمی و کاربردیدانلود فایل
2001163حقوق – گرایش شورای حل اختلافکاردانی ناپیوسته1388/02/06منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--261علمی و کاربردیدانلود فایل
2002644تولید فلزات غیر اهنی- مهندسی موادکاردانی ناپیوسته1367/06/19منسوختدوینصنعت--262علمی و کاربردیدانلود فایل
2002804حسابداری با گرایش حسابرسیکاردانی ناپیوسته1388/02/20منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--263علمی و کاربردیدانلود فایل
2002805حسابداری با گرایش خدمات عمومیکاردانی ناپیوسته1388/02/20منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--263علمی و کاربردیدانلود فایل
2002800حسابداری با گرایش دولتیکاردانی ناپیوسته1388/02/20منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--263علمی و کاربردیدانلود فایل
2002802حسابداری با گرایش صنعتیکاردانی ناپیوسته1388/02/20منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--263علمی و کاربردیدانلود فایل
2002798حسابداری با گرایش مالیکاردانی ناپیوسته1388/02/20منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--263علمی و کاربردیدانلود فایل
2002799حسابداری گرایش مالیاتیکاردانی ناپیوسته1388/02/20منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--263علمی و کاربردیدانلود فایل
2001525تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی ـ اتاق عملکاردانی ناپیوسته1388/03/03منسوختدوینصنعت--264علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱٬۱۰۱ تا ۱٬۲۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰