لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1214علمی - کاربردی الکترونیککارشناسی ناپیوسته1378/10/05منسوختدوینصنعت--531علمی و کاربردیدانلود فایل
2002829عمران آب و فاضلاب با گرایش شبکه و تصفیه خانه آبکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوینصنعت--38علمی و کاربردیدانلود فایل
2002830عمران آب و فاضلاب با گرایش شبکه و تصفیه خانه فاضلابکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوینصنعت--38علمی و کاربردیدانلود فایل
2002818عمران آب شناسی با گرایش آب های زیرزمینیکاردانی ناپیوسته1374/03/28منسوختدوینصنعت--443علمی و کاربردیدانلود فایل
2002817عمران آب شناسی با گرایش آب های سطحیکاردانی ناپیوسته1374/03/28منسوختدوینصنعت--443علمی و کاربردیدانلود فایل
2002768عمران-آبشناسی گرایش آب های زیرزمینیکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوینصنعت--38علمی و کاربردیدانلود فایل
2002767عمران-آبشناسی گرایش آب های سطحیکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوینصنعت--38علمی و کاربردیدانلود فایل
2002998فناوری عیب یابی و بازسازی پهپادکارشناسی ناپیوسته1396/10/12فعالتدوینصنعت--408علمی و کاربردیدانلود فایل
2002604فنی برق-مخابراتکاردانی پیوسته1366/10/22منسوختدوینصنعت--209علمی و کاربردیدانلود فایل
2001194متالورژی – ریخته گریکاردانی پیوسته1374/02/03منسوختدوینصنعت--442علمی و کاربردیدانلود فایل
2001860مدیریت لجستیک بنادرکارشناسی ناپیوسته1390/03/25منسوختدوینصنعت--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2001202معدن – استخراج معدنکاردانی پیوسته1374/12/20منسوختدوینصنعت--459علمی و کاربردیدانلود فایل
2001231معماری - نقشه کشی معماریکاردانی پیوسته1384/03/28منسوخبازنگریصنعت--93علمی و کاربردیدانلود فایل
2001700مهندسی ایمنی و حفاظت راه‌آهن شهری و بین شهریکارشناسی ناپیوسته1375/06/18منسوختدوینصنعت--465علمی و کاربردیدانلود فایل
2001694مهندسی سازه‌های زیر زمینی مترو و راه‌آهنکارشناسی ناپیوسته1375/07/01منسوختدوینصنعت--466علمی و کاربردیدانلود فایل
2001719مهندسی فناوری اطلاعات رسانهکارشناسی ناپیوسته1386/03/19منسوختدوینصنعت--170علمی و کاربردیدانلود فایل
2001717مهندسی اویونیککارشناسی ناپیوسته1386/06/10منسوختدوینصنعت--193علمی و کاربردیدانلود فایل
2001641مهندسی برق شبکه‌های انتقال و توزیعکارشناسی پیوسته1374/03/28منسوختدوینصنعت--443علمی و کاربردیدانلود فایل
2002900مهندسی تکنولوژی ICT- بهره برداری از سیستم های مخابراتیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینصنعت--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2002899مهندسی تکنولوژی ICT- دیتاکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینصنعت--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2002898مهندسی تکنولوژی ICT- مخابرات سیارکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینصنعت--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2002897مهندسی تکنولوژی ICT- مخابرات نوریکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینصنعت--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2001680مهندسی تکنولوژی آب ـ آبهای زیرزمینیکارشناسی ناپیوسته1379/06/27منسوختدوینصنعت--544علمی و کاربردیدانلود فایل
2001683مهندسی تکنولوژی آب ـ آبهای سطحیکارشناسی ناپیوسته1379/06/27منسوختدوینصنعت--544علمی و کاربردیدانلود فایل
2001835مهندسی تکنولوژی آسانسور و بالابرهاکارشناسی ناپیوسته1390/08/01منسوختدوینصنعت--324علمی و کاربردیدانلود فایل
2001862مهندسی تکنولوژی آسانسور و بالابرهاکارشناسی ناپیوسته1390/08/01منسوختدوینصنعت--324علمی و کاربردیدانلود فایل
2002939مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT- بهره برداری از سیستم های مخابراتیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوخبازنگریصنعت--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2002831مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT- دیتاکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوخبازنگریصنعت--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2002832مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT- مدیریت ICTکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوخبازنگریصنعت--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2002891مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش انتقالکارشناسی ناپیوسته1385/06/25منسوختدوینصنعت--126علمی و کاربردیدانلود فایل
2002896مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش ترافیک و سیگنالینگکارشناسی ناپیوسته1385/06/25منسوختدوینصنعت--126علمی و کاربردیدانلود فایل
2002941مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش دیتاکارشناسی ناپیوسته1385/06/25منسوختدوینصنعت--126علمی و کاربردیدانلود فایل
2002892مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش سوئیچکارشناسی ناپیوسته1385/06/25منسوختدوینصنعت--126علمی و کاربردیدانلود فایل
2002907مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش سیستم های تحت شبکهکارشناسی ناپیوسته1385/06/25منسوختدوینصنعت--126علمی و کاربردیدانلود فایل
2002895مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش مخابرات سیارکارشناسی ناپیوسته1385/06/25منسوختدوینصنعت--126علمی و کاربردیدانلود فایل
2002894مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش مخابرات نوریکارشناسی ناپیوسته1385/06/25منسوختدوینصنعت--126علمی و کاربردیدانلود فایل
2002942مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش مدیریت ICTکارشناسی ناپیوسته1385/06/25منسوختدوینصنعت--126علمی و کاربردیدانلود فایل
2002893مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش موجکارشناسی ناپیوسته1385/06/25منسوختدوینصنعت--126علمی و کاربردیدانلود فایل
2002933مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش کاربردهای ICTکارشناسی ناپیوسته1385/06/25منسوختدوینصنعت--126علمی و کاربردیدانلود فایل
2001855مهندسی تکنولوژی استخراج معادن زیرزمینیکارشناسی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--256علمی و کاربردیدانلود فایل
2001828مهندسی تکنولوژی الکترونیککارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینصنعت--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2001677مهندسی تکنولوژی الکترونیککارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوختدوینصنعت--190علمی و کاربردیدانلود فایل
2002662مهندسی تکنولوژی برق - قدرتکارشناسی ناپیوسته-منسوختدوینصنعت--654علمی و کاربردیدانلود فایل
2001691مهندسی تکنولوژی برق ـ شبکه‌های انتقال و توزیعکارشناسی ناپیوسته1378/10/05منسوختدوینصنعت--531علمی و کاربردیدانلود فایل
2001695مهندسی تکنولوژی برق ـ متروکارشناسی ناپیوسته1375/07/01منسوختدوینصنعت--466علمی و کاربردیدانلود فایل
2001858مهندسی تکنولوژی بهره برداری کارخانجات سیمانکارشناسی ناپیوسته1388/09/29منسوختدوینصنعت--287علمی و کاربردیدانلود فایل
2001663مهندسی تکنولوژی بهره ‌برداری راه آهنکارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوختدوینصنعت--190علمی و کاربردیدانلود فایل
2001674مهندسی تکنولوژی بهره‌برداری نیروگاهکارشناسی ناپیوسته1380/03/06منسوختدوینصنعت--558علمی و کاربردیدانلود فایل
2001836مهندسی تکنولوژی تجهیزات بندریکارشناسی ناپیوسته1390/08/01منسوختدوینصنعت--324علمی و کاربردیدانلود فایل
2001864مهندسی تکنولوژی تجهیزات بندریکارشناسی ناپیوسته1390/08/01منسوختدوینصنعت--324علمی و کاربردیدانلود فایل
2001701مهندسی تکنولوژی تغییر شکل فلزاتکارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوختدوینصنعت--190علمی و کاربردیدانلود فایل
2001711مهندسی تکنولوژی تولیدکارشناسی ناپیوسته1373/08/15منسوختدوینصنعت--425علمی و کاربردیدانلود فایل
2002844مهندسی تکنولوژی تولید شیرینی و شکلات- غیر آردیکارشناسی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--256علمی و کاربردیدانلود فایل
2002843مهندسی تکنولوژی تولید شیرینی و شکلات-آردیکارشناسی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--256علمی و کاربردیدانلود فایل
2001664مهندسی تکنولوژی جریه راه‌آهنکارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوختدوینصنعت--190علمی و کاربردیدانلود فایل
2001698مهندسی تکنولوژی جوشکاریکارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوختدوینصنعت--190علمی و کاربردیدانلود فایل
2001662مهندسی تکنولوژی خط و ابنیه راه آهنکارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوختدوینصنعت--190علمی و کاربردیدانلود فایل
2001703مهندسی تکنولوژی راهسازیکارشناسی ناپیوسته1383/06/21منسوختدوینصنعت--77علمی و کاربردیدانلود فایل
2001818مهندسی تکنولوژی ساختمانکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینصنعت--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2001854مهندسی تکنولوژی سرامیک ـ کاشی و چینیکارشناسی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--256علمی و کاربردیدانلود فایل
2001709مهندسی تکنولوژی سیستمهای سخت افزاری رایانهکارشناسی ناپیوسته1385/10/02منسوختدوینصنعت--145علمی و کاربردیدانلود فایل
2001834مهندسی تکنولوژی شبکه‌های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازیکارشناسی ناپیوسته1390/08/01منسوختدوینصنعت--324علمی و کاربردیدانلود فایل
2001852مهندسی تکنولوژی صنایع آردکارشناسی ناپیوسته1387/12/11منسوخبازنگریصنعت--256علمی و کاربردیدانلود فایل
2001707مهندسی تکنولوژی صنایع آردکارشناسی ناپیوسته1385/07/29منسوختدوینصنعت--131علمی و کاربردیدانلود فایل
2001705مهندسی تکنولوژی صنایع روغن خوراکیکارشناسی ناپیوسته1385/06/25منسوختدوینصنعت--126علمی و کاربردیدانلود فایل
2001851مهندسی تکنولوژی صنایع قندسازیکارشناسی ناپیوسته1387/09/17منسوخبازنگریصنعت--243علمی و کاربردیدانلود فایل
2001706مهندسی تکنولوژی صنایع لاستیککارشناسی ناپیوسته1385/06/25منسوختدوینصنعت--126علمی و کاربردیدانلود فایل
2001673مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه‌کشی صنعتیکارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوختدوینصنعت--190علمی و کاربردیدانلود فایل
2001856مهندسی تکنولوژی فرآوری مواد معدنی فلزیکارشناسی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--256علمی و کاربردیدانلود فایل
2002940مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات - امنیت اطلاعاتکارشناسی ناپیوسته1390/03/25منسوختدوینصنعت--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2002833مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات - برنامه سازی تحت وبکارشناسی ناپیوسته1390/03/25منسوختدوینصنعت--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2002834مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیکیکارشناسی ناپیوسته1390/03/25منسوختدوینصنعت--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2002838مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات - خدمات رایانه در شهرداریکارشناسی ناپیوسته1390/03/25منسوختدوینصنعت--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2002835مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات - طراحی صفحات وبکارشناسی ناپیوسته1390/03/25منسوختدوینصنعت--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2002837مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعاتکارشناسی ناپیوسته1390/03/25منسوختدوینصنعت--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2002901مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات- برنامه سازی تحت وبکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینصنعت--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2002903مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیکیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینصنعت--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2002902مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات- طراحی صفحات وبکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینصنعت--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2002904مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات-امنیت اطلاعاتکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینصنعت--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2002906مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات-خدمات رایانه ای در شهرداریکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینصنعت--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2002905مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعاتکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینصنعت--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2001712مهندسی تکنولوژی قالبسازیکارشناسی ناپیوسته1373/08/15منسوختدوینصنعت--434علمی و کاربردیدانلود فایل
2001693مهندسی تکنولوژی مخابرات سوئیچکارشناسی ناپیوسته1373/12/21فعالتدوینصنعت--441علمی و کاربردیدانلود فایل
2001716مهندسی تکنولوژی مخابرات ـ گرایش سوئیچهای شبکه ثابت (باز نگری )کارشناسی ناپیوسته1386/02/08منسوختدوینصنعت--158علمی و کاربردیدانلود فایل
2001696مهندسی تکنولوژی مخابرات متروکارشناسی ناپیوسته1375/07/01منسوختدوینصنعت--466علمی و کاربردیدانلود فایل
2002883مهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقالکارشناسی ناپیوسته1372/04/27منسوختدوینصنعت--407علمی و کاربردیدانلود فایل
2002884مهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش سوئیچکارشناسی ناپیوسته1372/04/27منسوختدوینصنعت--407علمی و کاربردیدانلود فایل
2001665مهندسی تکنولوژی مراقبت و نگهداری مکانیک نیروگاهکارشناسی ناپیوسته1382/08/06منسوختدوینصنعت--43علمی و کاربردیدانلود فایل
2001713مهندسی تکنولوژی معدنکارشناسی ناپیوسته1371/09/28منسوختدوینصنعت--181علمی و کاربردیدانلود فایل
2001661مهندسی تکنولوژی مواد صنعت هسته‌ایکارشناسی ناپیوسته1373/07/03منسوختدوینصنعت--430علمی و کاربردیدانلود فایل
2001702مهندسی تکنولوژی مکانیک ماشینهای راهسازی و راهداریکارشناسی ناپیوسته1383/06/21منسوختدوینصنعت--77علمی و کاربردیدانلود فایل
2001669مهندسی تکنولوژی نقشه‌برداریکارشناسی ناپیوسته1381/02/29فعالتدوینصنعت--490علمی و کاربردیدانلود فایل
2001710مهندسی تکنولوژی هوانوردی ـ خلبانی ( IR & CPL)کارشناسی ناپیوسته1386/03/05منسوختدوینصنعت--166علمی و کاربردیدانلود فایل
2001825مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیقکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینصنعت--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2002737مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیقکارشناسی ناپیوسته1386/04/02منسوختدوینصنعت--185علمی و کاربردیدانلود فایل
2002735مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ساخت و تولیدکارشناسی ناپیوسته1386/04/02منسوختدوینصنعت--185علمی و کاربردیدانلود فایل
2002736مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش فرایندکارشناسی ناپیوسته1386/04/02منسوختدوینصنعت--185علمی و کاربردیدانلود فایل
2001685مهندسی راهداریکارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوختدوینصنعت--190علمی و کاربردیدانلود فایل
2001681مهندسی ساخت و تولید - ماشین ابزارکارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوختدوینصنعت--190علمی و کاربردیدانلود فایل
2001679مهندسی ساخت و تولید - قالبسازیکارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوختدوینصنعت--190علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱٬۱۰۱ تا ۱٬۲۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰