لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
5558مدیریت ورزشیدکتری تخصصی1395/12/21فعالبازنگریعلوم ورزشی--923علوم اجتماعیدانلود فایل
5229مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
5230مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
5228مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزشکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
5715مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم ورزشی--310علوم اجتماعیدانلود فایل
5231مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
5232مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
5716مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادها و گردشگری ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم ورزشی--310علوم اجتماعیدانلود فایل
5233مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادهای ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
5717مدیریت ورزشی گرایش مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم ورزشی--310علوم اجتماعیدانلود فایل
7330مدیریت پروژه و ساختکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/10/05فعالبازنگریمعماری--313هنر و معماریدانلود فایل
7331مدیریت پروژه و ساختدکتری تخصصی1400/10/05فعالبازنگریمعماری--313هنر و معماریدانلود فایل
7328مدیریت پروژه و ساختکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/05/17فعالبازنگریمعماری--304هنر و معماریدانلود فایل
16529مدیریت کسب و کارکارشناسی پیوسته1400/08/23فعالبازنگریمدیریت--801علوم انسانیدانلود فایل
16099مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/01/28فعالبازنگریمدیریت--894علوم انسانیدانلود فایل
16100مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/01/28فعالبازنگریمدیریت--894علوم انسانیدانلود فایل
16101مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/01/28فعالبازنگریمدیریت--894علوم انسانیدانلود فایل
16102مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/01/28فعالبازنگریمدیریت--894علوم انسانیدانلود فایل
16103مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تامینکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/01/28فعالبازنگریمدیریت--894علوم انسانیدانلود فایل
16104مدیریت کسب و کار گرایش فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/01/28فعالبازنگریمدیریت--894علوم انسانیدانلود فایل
16105مدیریت کسب و کار گرایش مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/01/28فعالبازنگریمدیریت--894علوم انسانیدانلود فایل
6805مدیریت کسب وکار گرایش استراتژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/08/05منسوخبازنگریمدیریت--741علوم انسانیدانلود فایل
6810مدیریت کسب وکار گرایش بازاریابیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/08/05منسوخبازنگریمدیریت--741علوم انسانیدانلود فایل
6806مدیریت کسب وکار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/08/05منسوخبازنگریمدیریت--741علوم انسانیدانلود فایل
6807مدیریت کسب وکار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/08/05منسوخبازنگریمدیریت--741علوم انسانیدانلود فایل
6808مدیریت کسب وکار گرایش عملیات و زنجیره تامینکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/08/05منسوخبازنگریمدیریت--741علوم انسانیدانلود فایل
6809مدیریت کسب وکار گرایش فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/08/05منسوخبازنگریمدیریت--741علوم انسانیدانلود فایل
6811مدیریت کسب وکار گرایش مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/08/05منسوخبازنگریمدیریت--741علوم انسانیدانلود فایل
3406مدیریت کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--109کشاورزیدانلود فایل
16453مذاهب اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/06/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--40علوم انسانیدانلود فایل
16459مذاهب اسلامی گرایش تقریبدکتری تخصصی1400/06/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--40علوم انسانیدانلود فایل
16454مذاهب فقهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/06/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--40علوم انسانیدانلود فایل
16310مذاهب فقهیدکتری تخصصی1395/09/14فعالبازنگریعلوم حوزوی--152علوم انسانیدانلود فایل
16132مذاهب فقهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/28منسوخبازنگریالهیات--934علوم انسانیدانلود فایل
16228مذاهب کلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/06/15فعالبازنگریعلوم حوزوی--997علوم انسانیدانلود فایل
16460مذاهب کلامیدکتری تخصصی1400/06/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--40علوم انسانیدانلود فایل
6928مربیگری عقیدتیکارشناسی پیوسته1395/04/12فعالبازنگرینظامی و انتظامی--898علوم انسانیدانلود فایل
5367مربیگری ورزشی گرایش مربیگری فعالیت بدنی و تندرستیکارشناسی پیوسته1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
5368مربیگری ورزشی گرایش مربیگری ورزشکارشناسی پیوسته1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
5483مردم شناسیکارشناسی پیوسته1395/09/14منسوخبازنگریعلوم اجتماعی--152علوم اجتماعیدانلود فایل
5660مردم شناسیکارشناسی پیوسته1399/04/10فعالبازنگریعلوم اجتماعی--1058علوم اجتماعیدانلود فایل
7190مرمت اشیا فرهنگی وتاریخیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/31فعالبازنگریمعماری--863هنر و معماریدانلود فایل
7073مرمت اشیاء فرهنگی وتاریخیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/06/17منسوخبازنگریمعماری--645هنر و معماریدانلود فایل
7138مرمت بناهای تاریخیکارشناسی پیوسته1386/06/17فعالبازنگریمعماری--645هنر و معماریدانلود فایل
7077مرمت و احیا ابنیه و بافت های تاریخی گرایش مرمت وحفاظت میراث شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/12فعالبازنگریمعماری--707هنر و معماریدانلود فایل
7075مرمت و احیا ابنیه و بافت های تاریخی گرایش میراث معماریکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/12فعالبازنگریمعماری--707هنر و معماریدانلود فایل
7180مرمت گرایش مرمت و احیا بناها و بافت های تاریخیدکتری تخصصی1392/06/31فعالبازنگریمعماری--863هنر و معماریدانلود فایل
16003مشاورهکارشناسی پیوسته1395/12/08منسوخبازنگریمشاوره--186علوم انسانیدانلود فایل
16440مشاورهکارشناسی پیوسته1399/12/11فعالبازنگریمشاوره--340علوم انسانیدانلود فایل
16303مشاورهکارشناسی پیوسته1397/02/26منسوخبازنگریمشاوره--984علوم انسانیدانلود فایل
16475مشاوره با رویکرد اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/07/04فعالبازنگریعلوم حوزوی--800علوم انسانیدانلود فایل
5641مطالعات آرشیویکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/12/04فعالبازنگریعلوم اجتماعی--1048علوم اجتماعیدانلود فایل
5604مطالعات ارتباطیکارشناسی پیوسته1397/09/21فعالبازنگریفرهنگ , ارتباطات و رسانه--1013علوم اجتماعیدانلود فایل
16343مطالعات امنیتی ایرانکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/25فعالبازنگرینظامی و انتظامی--883علوم انسانیدانلود فایل
16461مطالعات تطبیقی ادیان گرایش الهیات مسیحیدکتری تخصصی1400/06/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--40علوم انسانیدانلود فایل
5500مطالعات جهان گرایش مطالعات آمریکای شمالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریعلوم سیاسی--152علوم اجتماعیدانلود فایل
5507مطالعات جهان گرایش مطالعات آمریکای لاتینکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریعلوم سیاسی--152علوم اجتماعیدانلود فایل
5589مطالعات جهان گرایش مطالعات بریتانیاکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/11/07فعالبازنگریعلوم سیاسی--972علوم اجتماعیدانلود فایل
5490مطالعات جهان گرایش مطالعات بریتانیاکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگریعلوم سیاسی--152علوم اجتماعیدانلود فایل
5522مطالعات جهان گرایش مطالعات روسیهکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریعلوم سیاسی--152علوم اجتماعیدانلود فایل
5497مطالعات جهان گرایش مطالعات شبه قاره هندکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگریعلوم سیاسی--152علوم اجتماعیدانلود فایل
5501مطالعات جهان گرایش مطالعات عراقکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریعلوم سیاسی--152علوم اجتماعیدانلود فایل
5491مطالعات جهان گرایش مطالعات فرانسهکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریعلوم سیاسی--152علوم اجتماعیدانلود فایل
5502مطالعات جهان گرایش مطالعات فلسطینکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریعلوم سیاسی--152علوم اجتماعیدانلود فایل
5498مطالعات جهان گرایش مطالعات مصرکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریعلوم سیاسی--152علوم اجتماعیدانلود فایل
5496مطالعات جهان گرایش مطالعات ژاپنکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریعلوم سیاسی--152علوم اجتماعیدانلود فایل
5499مطالعات جهان گرایش مطالعات کشورهای آلمانی زبانکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریعلوم سیاسی--152علوم اجتماعیدانلود فایل
5720مطالعات جوانانکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/10/05فعالبازنگریعلوم اجتماعی--313علوم اجتماعیدانلود فایل
5734مطالعات زنان و خانواده گرایش حقوق زن در اسلامدکتری تخصصی-فعالبازنگریمطالعات زنان و خانواده--1083علوم اجتماعیدانلود فایل
5710مطالعات زنان و خانواده گرایش مطالعات حقوق خانوادهدکتری تخصصی1400/07/11فعالبازنگریمطالعات زنان و خانواده--305علوم اجتماعیدانلود فایل
5420مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/12/16فعالبازنگریمطالعات زنان و خانواده--753علوم اجتماعیدانلود فایل
5358مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلامدکتری تخصصی-منسوخبازنگریمطالعات زنان و خانواده--753علوم اجتماعیدانلود فایل
5401مطالعات زنان گرایش زن و خانوادهکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/12/16فعالبازنگریمطالعات زنان و خانواده--874علوم اجتماعیدانلود فایل
5452مطالعات فرهنگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/04/04فعالبازنگریعلوم اجتماعی--844علوم اجتماعیدانلود فایل
7079مطالعات معماری ایرانکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/10فعالبازنگریمعماری--608هنر و معماریدانلود فایل
5570مطالعات منطقه ایدکتری تخصصی1394/03/16فعالبازنگریعلوم سیاسی--755علوم اجتماعیدانلود فایل
5478مطالعات منطقه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگریعلوم سیاسی--152علوم اجتماعیدانلود فایل
5619مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات آسیای جنوب شرقیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/01/27فعالبازنگریعلوم سیاسی--978علوم اجتماعیدانلود فایل
5616مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات آسیای مرکزی و قفقازکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/01/27فعالبازنگریعلوم سیاسی--978علوم اجتماعیدانلود فایل
5618مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات آمریکای شمالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/01/27فعالبازنگریعلوم سیاسی--978علوم اجتماعیدانلود فایل
5617مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات اروپاکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/01/27فعالبازنگریعلوم سیاسی--978علوم اجتماعیدانلود فایل
5615مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقاکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/01/27فعالبازنگریعلوم سیاسی--978علوم اجتماعیدانلود فایل
16114معارف اسلامیکارشناسی پیوسته1395/12/08فعالبازنگریالهیات--919علوم انسانیدانلود فایل
16521معارف اسلامی و حقوقکارشناسی پیوسته1400/07/11فعالبازنگریعلوم حوزوی--305علوم انسانیدانلود فایل
16527معارف اسلامی و روانشناسیکارشناسی پیوسته1400/07/11فعالبازنگریعلوم حوزوی--305علوم انسانیدانلود فایل
16470معارف اسلامی و زبان و ادبیات عربیکارشناسی پیوسته1400/06/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--40علوم انسانیدانلود فایل
16490معارف اسلامی و علوم تربیتیکارشناسی پیوسته1400/07/11فعالبازنگریعلوم حوزوی--305علوم انسانیدانلود فایل
16336معارف اسلامی و علوم تربیتیکارشناسی پیوسته1396/07/01فعالبازنگریعلوم تربیتی--946علوم انسانیدانلود فایل
5687معارف اسلامی و علوم سیاسیکارشناسی ارشد پیوسته1394/08/12فعالبازنگریعلوم سیاسی--885علوم اجتماعیدانلود فایل
16405معارف اسلامی و مدیریتکارشناسی ارشد پیوسته1400/02/05فعالبازنگریمدیریت--299علوم انسانیدانلود فایل
2003025معماریکاردانی پیوسته1398/05/14فعالبازنگریساختمان و معماری--32فنی و حرفه ایدانلود فایل
2001231معماری - نقشه کشی معماریکاردانی پیوسته1384/03/28منسوخبازنگریصنعت--93علمی و کاربردیدانلود فایل
7083معماری داخلیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/23فعالبازنگریمعماری--731هنر و معماریدانلود فایل
7214معماری داخلیکارشناسی پیوسته1392/06/31فعالبازنگریمعماری--862هنر و معماریدانلود فایل
7221معماری و انرژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/12فعالبازنگریمعماری--706هنر و معماریدانلود فایل
6331منطقکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/28فعالبازنگریفلسفه--871علوم انسانیدانلود فایل
1255مهندسی اجرایی عمرانکارشناسی ناپیوسته1390/06/19فعالبازنگریمهندسی عمران--683فنی و مهندسیدانلود فایل
3536مهندسی اقتصاد کشاورزیکارشناسی پیوسته1399/11/12منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--294کشاورزیدانلود فایل
3541مهندسی اقتصاد کشاورزیکارشناسی پیوسته1400/10/05فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--313کشاورزیدانلود فایل
3107مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/23منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--731کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۱٬۱۰۱ تا ۱٬۲۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰