لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002911خدمات میهمانداری اقامتیکاردانی ناپیوسته1381/10/21منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--17علمی و کاربردیدانلود فایل
2002910خدمات میهمانداری پذیراییکاردانی ناپیوسته1381/10/21منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--17علمی و کاربردیدانلود فایل
2001335خدمات پس از فروش خودروکاردانی ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینصنعت--486علمی و کاربردیدانلود فایل
2000272خدمات پس از فروش خودروکاردانی ناپیوسته1391/06/19منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
1207خلبانی هلیکوپترکارشناسی پیوسته1380/11/28منسوختدوینمهندسی مکانیک--562فنی و مهندسیدانلود فایل
2001258خوانندگی آواز ایرانی و تک خوانیکاردانی پیوسته1377/06/29منسوختدوینفرهنگ و هنر--508علمی و کاربردیدانلود فایل
3026دامپروریدکتری تخصصی1370/06/30منسوختدوینعلوم دامی--175کشاورزیدانلود فایل
4040دامپزشکیدکتری عمومی1366/08/16منسوختدوینعلوم درمانگاهی--199دامپزشکیدانلود فایل
6611دانش اجتماعی مسلمینکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12منسوختدوینعلوم حوزوی--659علوم انسانیدانلود فایل
1208دبیر فنی اتو مکانیککارشناسی پیوسته1371/04/17منسوختدوینمهندسی مکانیک--178فنی و مهندسیدانلود فایل
6421دبیری الهیات و معارف اسلامیکارشناسی پیوسته1374/11/18منسوختدوینالهیات--457علوم انسانیدانلود فایل
6414دبیری زبان و ادبیات عربیکارشناسی پیوسته1376/09/09منسوختدوینزبان و ادبیات عربی--499علوم انسانیدانلود فایل
2593دبیری زمین شناسیکارشناسی پیوسته1362/12/22منسوختدوینعلوم زمین--818علوم پایهدانلود فایل
1855دریانوردیکاردانی ناپیوسته1367/09/12منسوختدوینمهندسی عمران--281فنی و مهندسیدانلود فایل
1687دریانوردی (ناوبری)کارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینمهندسی عمران--560فنی و مهندسیدانلود فایل
1998دریانوردی گرایش بندر و کشتیرانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/08منسوخبازنگریمهندسی عمران--663فنی و مهندسیدانلود فایل
1859دریانوردی گرایش حمل و نقل دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/03/31منسوختدوینمهندسی عمران--662فنی و مهندسیدانلود فایل
6612دین شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/11/05منسوختدوینعلوم حوزوی--501علوم انسانیدانلود فایل
6558دین پژوهیدکتری تخصصی1388/11/17منسوختدوینعلوم حوزوی--668علوم انسانیدانلود فایل
5339دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش دیپلماسی در سازمانهای اقتصادی بین المللیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06منسوختدوینعلوم سیاسی--558علوم اجتماعیدانلود فایل
5340دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش دیپلماسی نوینکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06منسوختدوینعلوم سیاسی--558علوم اجتماعیدانلود فایل
5337دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش سازمانهای بین المللی و حقوق بشرکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06منسوختدوینعلوم سیاسی--558علوم اجتماعیدانلود فایل
5336دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش سازمانهای بین المللی و حقوق بین المللکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06منسوختدوینعلوم سیاسی--558علوم اجتماعیدانلود فایل
5335دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش سازمانهای بین المللی و صلح و امنیت بین المللیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06منسوختدوینعلوم سیاسی--558علوم اجتماعیدانلود فایل
5338دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش سازمانهای بین المللی و محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06منسوختدوینعلوم سیاسی--558علوم اجتماعیدانلود فایل
4010رادیولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1373/04/12منسوختدوینعلوم درمانگاهی--427دامپزشکیدانلود فایل
6830راهنمایی و مشاوره گرایش فعالیت های پرورشیکارشناسی پیوسته1377/06/29منسوختدوینمشاوره--508علوم انسانیدانلود فایل
6829راهنمایی و مشاوره گرایش مشاورهکارشناسی پیوسته1377/06/29منسوختدوینمشاوره--508علوم انسانیدانلود فایل
2085رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/03منسوخبازنگریعلوم زمین--735علوم پایهدانلود فایل
2285رشته های پزشکی و مرتبط با آندکتری تخصصی1395/11/20منسوختدوینعلوم زیستی--806علوم پایه-
6485رشد و پرورش کودکان پیش دبستانیکارشناسی پیوسته1380/11/28منسوختدوینعلوم تربیتی--562علوم انسانیدانلود فایل
6858رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی گرایش پرورش کودکان عادیکارشناسی پیوسته1380/11/28منسوختدوینعلوم تربیتی--562علوم انسانیدانلود فایل
6859رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی گرایش کودکان با نیازهای ویژهکارشناسی پیوسته1380/11/28منسوختدوینعلوم تربیتی--562علوم انسانیدانلود فایل
5056رفتار حرکتی گرایش آموزش تربیت بدنیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
5053رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
5055رفتار حرکتی گرایش کنترل حرکتیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
5054رفتار حرکتی گرایش یادگیری حرکتیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
5283روابط سیاسی (روابط دیپلماتیک)کارشناسی پیوسته1365/09/22منسوختدوینعلوم سیاسی--114علوم اجتماعیدانلود فایل
6450روانشناسی - اصلاح و تربیتکارشناسی پیوسته1394/12/19منسوختدوینروانشناسی--402علوم انسانیدانلود فایل
6613روانشناسی اسلام گرایش روانشناسی مثبت گراکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/03/22منسوختدوینعلوم حوزوی--672علوم انسانیدانلود فایل
6246روانشناسی بالینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1371/03/31منسوختدوینروانشناسی--373علوم انسانیدانلود فایل
6028روانشناسی بالینیدکتری تخصصی1375/02/16منسوختدوینروانشناسی--461علوم انسانیدانلود فایل
6247روانشناسی تربیتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/03/13منسوختدوینروانشناسی--462علوم انسانیدانلود فایل
6029روانشناسی تربیتیدکتری تخصصی1376/04/22منسوختدوینروانشناسی--495علوم انسانیدانلود فایل
6451روانشناسی صنعتی و سازمانیکارشناسی پیوسته1372/02/19منسوختدوینروانشناسی--402علوم انسانیدانلود فایل
6250روانشناسی صنعتی و سازمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینروانشناسی--560علوم انسانیدانلود فایل
5346روانشناسی ورزشیدکتری تخصصی1386/10/22منسوختدوینعلوم ورزشی--649علوم اجتماعیدانلود فایل
16056روانشناسی گرایش بالینیکارشناسی پیوسته1368/11/01منسوختدوینروانشناسی--325علوم انسانیدانلود فایل
16057روانشناسی گرایش عمومیکارشناسی پیوسته1368/11/01منسوختدوینروانشناسی--325علوم انسانیدانلود فایل
16058روانشناسی گرایش کودکان استثناییکارشناسی پیوسته1368/11/01منسوختدوینروانشناسی--325علوم انسانیدانلود فایل
2073ریاضی - ریاضیات مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/10/22منسوختدوینعلوم ریاضی--649علوم پایهدانلود فایل
2518ریاضی محض گرایش آنالیزکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگریعلوم ریاضی--152علوم پایهدانلود فایل
2515ریاضی محض گرایش جبرکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگریعلوم ریاضی--152علوم پایهدانلود فایل
2517ریاضی محض گرایش ریاضیات تصادفیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوختدوینعلوم ریاضی--152علوم پایهدانلود فایل
2527ریاضی محض گرایش منطق ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/09/14منسوخبازنگریعلوم ریاضی--152علوم پایهدانلود فایل
2516ریاضی محض گرایش گراف و ترکیباتکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوختدوینعلوم ریاضی--152علوم پایهدانلود فایل
2076ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددیکارشناسی ارشد ناپیوسته1367/03/28منسوختدوینعلوم ریاضی--247علوم پایهدانلود فایل
2077ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1367/03/28منسوختدوینعلوم ریاضی--247علوم پایهدانلود فایل
2078ریاضی کاربردی گرایش ریاضی فیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1367/03/28منسوختدوینعلوم ریاضی--247علوم پایهدانلود فایل
2221ریاضی گرایش آنالیزکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/07/12منسوختدوینعلوم ریاضی--105علوم پایهدانلود فایل
2220ریاضی گرایش جبرکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/07/12منسوختدوینعلوم ریاضی--105علوم پایهدانلود فایل
2368ریاضی گرایش دبیر ریاضیکارشناسی پیوسته1372/01/22منسوختدوینعلوم ریاضی--396علوم پایهدانلود فایل
2168ریاضی گرایش محضکارشناسی پیوسته1372/01/22منسوختدوینعلوم ریاضی--396علوم پایهدانلود فایل
2222ریاضی گرایش هندسه و توپولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/07/12منسوختدوینعلوم ریاضی--105علوم پایهدانلود فایل
2367ریاضی گرایش کاربردیکارشناسی پیوسته1372/01/22منسوختدوینعلوم ریاضی--396علوم پایهدانلود فایل
2002646ریخته گریکاردانی ناپیوسته1367/03/21منسوختدوینصنعت--245علمی و کاربردیدانلود فایل
2002858ریخته گری با گرایش ذوبکاردانی ناپیوسته1388/09/01منسوختدوینصنعت--286علمی و کاربردیدانلود فایل
2002854ریخته گری با گرایش مدلسازی و قالب گیریکاردانی ناپیوسته1388/09/01منسوختدوینصنعت--286علمی و کاربردیدانلود فایل
2002770ریخته‌گری با گرایش ذوبکاردانی ناپیوسته1388/09/01منسوختدوینصنعت--286علمی و کاربردیدانلود فایل
2002769ریخته‌گری با گرایش مدل سازی و قالب گیریکاردانی ناپیوسته1388/09/01منسوختدوینصنعت--286علمی و کاربردیدانلود فایل
2565ریز زیست فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگریعلوم زیستی--152علوم پایهدانلود فایل
2571ریز زیست فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/03/24منسوخبازنگریعلوم زیستی--1056علوم پایهدانلود فایل
2329ریز زیست فناوری (نانو بیوتکنولوژی)دکتری تخصصی1385/10/09منسوختدوینعلوم زیستی--636علوم پایهدانلود فایل
6465زبان اسپانیاییکارشناسی پیوسته1371/04/14منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--374علوم انسانیدانلود فایل
16389زبان ایتالیایی گرایش ادبیاتکارشناسی پیوسته1382/07/29منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--833علوم انسانیدانلود فایل
6463زبان روسیکارشناسی پیوسته1388/12/22منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--669علوم انسانیدانلود فایل
6468زبان شناسیکارشناسی پیوسته1384/10/03منسوختدوینزبانشناسی--623علوم انسانیدانلود فایل
6279زبان شناسی ناشنواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/07منسوختدوینزبانشناسی--757علوم انسانیدانلود فایل
16096زبان شناسی همگانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/10/26منسوخبازنگریزبانشناسی--887علوم انسانیدانلود فایل
6286زبان شناسی همگانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1371/10/13منسوختدوینزبانشناسی--387علوم انسانیدانلود فایل
16245زبان فرانسه گرایش ادبیکارشناسی پیوسته1390/03/18منسوخبازنگریزبان و ادبیات خارجی--857علوم انسانیدانلود فایل
16067زبان فرانسه گرایش ادبیکارشناسی پیوسته1369/10/16منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--353علوم انسانیدانلود فایل
16068زبان فرانسه گرایش مترجمیکارشناسی پیوسته1369/10/16منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--353علوم انسانیدانلود فایل
6052زبان و ادبیات انگلیسیدکتری تخصصی1384/02/31منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--589علوم انسانیدانلود فایل
6464زبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی پیوسته1368/09/26منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--323علوم انسانیدانلود فایل
6474زبان و ادبیات ترکی آذریکارشناسی پیوسته1382/03/24منسوختدوینزبانشناسی--571علوم انسانیدانلود فایل
6045زبان و ادبیات عربدکتری تخصصی1365/12/16منسوختدوینزبان و ادبیات عربی--128علوم انسانیدانلود فایل
6171زبان و ادبیات عربکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/04/26منسوختدوینزبان و ادبیات عربی--98علوم انسانیدانلود فایل
16428زبان و ادبیات عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/11/17منسوخبازنگریعلوم حوزوی--688علوم انسانیدانلود فایل
6941زبان و ادبیات عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/07/25منسوخبازنگریزبان و ادبیات عربی--143علوم انسانیدانلود فایل
16051زبان و ادبیات عربیکارشناسی پیوسته1376/09/09منسوختدوینزبان و ادبیات عربی--499علوم انسانیدانلود فایل
6174زبان و ادبیات عربی باگرایش ادبیات عربکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/04/19منسوختدوینزبان و ادبیات عربی--640علوم انسانیدانلود فایل
6455زبان و ادبیات فارسیکارشناسی پیوسته1366/07/04منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--187علوم انسانیدانلود فایل
6262زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/07/01منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--466علوم انسانیدانلود فایل
6265زبان و ادبیات فارسی - گرایش ادبیات کودک و نوجوانکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/04/27منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--664علوم انسانیدانلود فایل
6127زبان و ادبیات فارسی دانشجویان غیرایرانی مقیم خارجکاردانی ناپیوسته1371/03/03منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--371علوم انسانیدانلود فایل
6456زبان و ادبیات فارسی دانشجویان غیرایرانی مقیم خارجکارشناسی پیوسته1371/03/03منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--371علوم انسانیدانلود فایل
6272زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/06/16منسوخبازنگریزبان و ادبیات فارسی--749علوم انسانیدانلود فایل
6269زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/02/01منسوخبازنگریزبان و ادبیات فارسی--721علوم انسانیدانلود فایل
6263زبان و ادبیات فارسی- گرایش ادبیات مقاومتکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/09/11منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--633علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱٬۱۰۱ تا ۱٬۲۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰