لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001584تولید و فراوری پستهکاردانی ناپیوسته1378/06/14منسوختدوینکشاورزی--523علمی و کاربردیدانلود فایل
2001222حفاری اکتشافیکاردانی ناپیوسته1378/06/14منسوختدوینصنعت--523علمی و کاربردیدانلود فایل
6527زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ناپیوسته1378/06/14منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--523علوم انسانیدانلود فایل
2001458میهمانداری(خدمات اقامتی)کاردانی ناپیوسته1378/06/14منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--523علمی و کاربردیدانلود فایل
2001457میهمانداری(خدمات پذیرایی)کاردانی ناپیوسته1378/06/14منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--523علمی و کاربردیدانلود فایل
2001220هدایت لوکوموتیوکاردانی ناپیوسته1378/06/14منسوختدوینصنعت--523علمی و کاربردیدانلود فایل
2001538کتابداری واطلاع رسانیکاردانی ناپیوسته1378/06/14منسوختدوینفرهنگ و هنر--523علمی و کاربردیدانلود فایل
2001583گل وگیاهان زینتیکاردانی ناپیوسته1378/06/14منسوختدوینکشاورزی--523علمی و کاربردیدانلود فایل
1068معماری کامپیوترکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/06/28منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--524فنی و مهندسیدانلود فایل
1020مهندسی کامپیوتر گرایش سیستم های نرم افزاریدکتری تخصصی1378/06/28منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--524فنی و مهندسیدانلود فایل
1022مهندسی کامپیوتر گرایش معماری کامپیوتردکتری تخصصی1378/06/28منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--524فنی و مهندسیدانلود فایل
1023مهندسی کامپیوتر گرایش نظریه محاسبات و الگوریتمدکتری تخصصی1378/06/28منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--524فنی و مهندسیدانلود فایل
1021مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعیدکتری تخصصی1378/06/28منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--524فنی و مهندسیدانلود فایل
2014ژئوفیزیک گرایش الکترومغناطیسدکتری تخصصی1378/07/11منسوختدوینعلوم زمین--525علوم پایهدانلود فایل
2429ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسیدکتری تخصصی1378/07/11منسوختدوینعلوم زمین--525علوم پایهدانلود فایل
2015ژئوفیزیک گرایش زمین گرماییدکتری تخصصی1378/07/11فعالتدوینعلوم زمین--525علوم پایهدانلود فایل
2017ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسیدکتری تخصصی1378/07/11منسوختدوینعلوم زمین--525علوم پایهدانلود فایل
2016ژئوفیزیک گرایش گرانی سنجیدکتری تخصصی1378/07/11منسوختدوینعلوم زمین--525علوم پایهدانلود فایل
7048تولید سیماکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/07/25فعالتدوینهنرهای نمایشی--526هنر و معماریدانلود فایل
6031روانشناسی و آموزش کودکان استثناییدکتری تخصصی1378/07/25فعالتدوینعلوم تربیتی--526علوم انسانیدانلود فایل
7092نوازندگی ساز ایرانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/07/25منسوختدوینموسیقی--526هنر و معماریدانلود فایل
7160نوازندگی ساز ایرانیکارشناسی پیوسته1378/07/25منسوختدوینموسیقی--526هنر و معماریدانلود فایل
2001224راهداریکاردانی ناپیوسته1378/08/09منسوختدوینصنعت--527علمی و کاربردیدانلود فایل
9039راهسازیکاردانی ناپیوسته1378/08/09فعالتدوینمهندسی عمران--527فنی و مهندسیدانلود فایل
1441آمادکارشناسی پیوسته1378/08/09منسوختدویننظامی و انتظامی--527علوم انسانیدانلود فایل
2071آموزش ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/08/09منسوختدوینعلوم ریاضی--527علوم پایهدانلود فایل
2029زیست شناسی گرایش ژنتیک مولکولیدکتری تخصصی1378/08/09منسوختدوینعلوم زیستی--527علوم پایهدانلود فایل
1071مهدسی زلزلهکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/08/23منسوختدوینمهندسی عمران--529فنی و مهندسیدانلود فایل
1108مهندسی سازه های دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/08/23منسوختدوینمهندسی عمران--529فنی و مهندسیدانلود فایل
1215ساختمانکارشناسی ناپیوسته1378/10/05منسوختدوینمهندسی عمران--531فنی و مهندسیدانلود فایل
7310سفال و سرامیککاردانی پیوسته1378/10/05فعالتدوینهنرهای کاربردی--531هنر و معماریدانلود فایل
1214علمی - کاربردی الکترونیککارشناسی ناپیوسته1378/10/05منسوختدوینصنعت--531علمی و کاربردیدانلود فایل
2001272قلم زنیکاردانی پیوسته1378/10/05فعالتدوینفرهنگ و هنر--531علمی و کاربردیدانلود فایل
2001691مهندسی تکنولوژی برق ـ شبکه‌های انتقال و توزیعکارشناسی ناپیوسته1378/10/05منسوختدوینصنعت--531علمی و کاربردیدانلود فایل
2001274نقاشی ایرانیکاردانی پیوسته1378/10/05منسوختدوینفرهنگ و هنر--531علمی و کاربردیدانلود فایل
6066مدیریت آموزش عالیدکتری تخصصی1378/10/22منسوختدوینعلوم تربیتی--532علوم انسانیدانلود فایل
5050جمعیت شناسیدکتری تخصصی1378/11/01فعالتدوینعلوم اجتماعی--535علوم اجتماعیدانلود فایل
2001275بافت رودوزی های ایرانیکاردانی پیوسته1378/11/05منسوختدوینفرهنگ و هنر--533علمی و کاربردیدانلود فایل
2001207شیشهکاردانی پیوسته1378/11/05منسوختدوینصنعت--533علمی و کاربردیدانلود فایل
2001276طراحی صحنهکاردانی پیوسته1378/11/05منسوختدوینفرهنگ و هنر--533علمی و کاربردیدانلود فایل
2001277گریم و ماسککاردانی پیوسته1378/11/05منسوختدوینفرهنگ و هنر--533علمی و کاربردیدانلود فایل
6276زبانهای باستانی ایران و بین النهرینکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/11/18فعالتدوینزبانشناسی--534علوم انسانیدانلود فایل
2449زیست شناسی گرایش زیست شناسی دریاکارشناسی پیوسته1378/11/18منسوختدوینعلوم زیستی--534علوم پایهدانلود فایل
6407مدیریت مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/11/18فعالتدوینمدیریت--534علوم انسانیدانلود فایل
1329مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیماکارشناسی پیوسته1378/12/02منسوختدویننظامی و انتظامی--535فنی و مهندسیدانلود فایل
1690ناوبری و فرماندهی کشتی گرایش ناوبری تجاریکارشناسی پیوسته1378/12/02منسوختدوینمهندسی عمران--535فنی و مهندسیدانلود فایل
1844ناوبری و فرماندهی کشتی گرایش ناوبری نظامیکارشناسی پیوسته1378/12/02منسوختدوینمهندسی عمران--535فنی و مهندسیدانلود فایل
5485برنامه ریزی رفاه اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/12/02فعالتدوینعلوم اجتماعی--535علوم اجتماعیدانلود فایل
2026بیوشیمیدکتری تخصصی1378/12/02منسوختدوینعلوم زیستی--535علوم پایهدانلود فایل
2027بیوفیزیکدکتری تخصصی1378/12/02منسوختدوینعلوم زیستی--535علوم پایهدانلود فایل
1862مهندسی کشتیکارشناسی پیوسته1378/12/02منسوختدوینمهندسی عمران--535فنی و مهندسیدانلود فایل
6070حقوق عمومیدکتری تخصصی1378/12/03فعالتدوینحقوق--535علوم انسانیدانلود فایل
2030زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولیدکتری تخصصی1378/12/03منسوختدوینعلوم زیستی--535علوم پایهدانلود فایل
2001209الکترونیک – مخابرات دریاییکاردانی پیوسته1378/12/15منسوختدوینصنعت--536علمی و کاربردیدانلود فایل
2001208ساختمان – کارهای عمومی ساختمانکاردانی پیوسته1378/12/15منسوختدوینصنعت--536علمی و کاربردیدانلود فایل
6937مترجمی زبان آلمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/12/15منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--536علوم انسانیدانلود فایل
1168مهندسی و مدیریت ساختکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/12/15منسوختدوینمهندسی عمران--536فنی و مهندسیدانلود فایل
16185علوم اسلامی - حقوقکارشناسی پیوسته1379/01/28منسوختدوینعلوم حوزوی--537علوم انسانیدانلود فایل
16184علوم اسلامی - علوم قرآن و حدیثکارشناسی پیوسته1379/01/28منسوختدوینعلوم حوزوی--537علوم انسانیدانلود فایل
16186فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی پیوسته1379/01/28منسوختدوینعلوم حوزوی--537علوم انسانیدانلود فایل
2001227تعمیر و نگهداری در صنعت سیمانکاردانی ناپیوسته1379/02/25منسوختدوینصنعت--538علمی و کاربردیدانلود فایل
2001225تولید در صنعت سیمانکاردانی ناپیوسته1379/02/25منسوختدوینصنعت--538علمی و کاربردیدانلود فایل
2001393کنترل در صنعت سیمانکاردانی ناپیوسته1379/02/25منسوختدوینصنعت--538علمی و کاربردیدانلود فایل
2001226کنترل کیفیت درصنعت سیمانکاردانی ناپیوسته1379/02/25منسوختدوینصنعت--538علمی و کاربردیدانلود فایل
4029فارماکولوژی دامپزشکیدکتری تخصصی1379/03/08منسوختدوینعلوم پایه--539دامپزشکیدانلود فایل
16045مدیریت و بازرگانی دریاییکارشناسی پیوسته1379/03/08فعالتدوینمدیریت--539علوم انسانیدانلود فایل
2001394کنترل کیفی قطعات خودرو (مکانیکی)کاردانی ناپیوسته1379/03/22منسوختدوینصنعت--540علمی و کاربردیدانلود فایل
2002841استخراج معدن با گرایش استخراج ایمنی در معادنکاردانی ناپیوسته1379/04/05منسوختدوینصنعت--541علمی و کاربردیدانلود فایل
2002840استخراج معدن با گرایش استخراج سنگ های ساختمانیکاردانی ناپیوسته1379/04/05منسوختدوینصنعت--541علمی و کاربردیدانلود فایل
2002836استخراج معدن با گرایش استخراج معادن زغالسنگکاردانی ناپیوسته1379/04/05منسوختدوینصنعت--541علمی و کاربردیدانلود فایل
2002839استخراج معدن با گرایش استخراج معادن فلزیکاردانی ناپیوسته1379/04/05منسوختدوینصنعت--541علمی و کاربردیدانلود فایل
2002842استخراج معدن با گرایش تجهیزات معدنیکاردانی ناپیوسته1379/04/05منسوختدوینصنعت--541علمی و کاربردیدانلود فایل
2001591تولید و فرآوری زیتونکاردانی ناپیوسته1379/04/05منسوختدوینکشاورزی--541علمی و کاربردیدانلود فایل
2001657مترجمی خبر انگلیسیکارشناسی پیوسته1379/04/05منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--541علمی و کاربردیدانلود فایل
2157آمارکارشناسی پیوسته1379/04/19منسوختدوینآمار--542علوم پایهدانلود فایل
1158مهندسی مواد گرایش ریخته گریکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/04/19فعالتدوینمهندسی متالورژی و مواد--542فنی و مهندسیدانلود فایل
6501فقه و حقوق اسلامیکارشناسی پیوسته1379/04/26منسوختدوینالهیات--542علوم انسانیدانلود فایل
2002937مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح غیر طبیعیکارشناسی ناپیوسته1379/06/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--543علمی و کاربردیدانلود فایل
2001924مدیریت عملیات امداد و نجاتکارشناسی ناپیوسته1379/06/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--543علمی و کاربردیدانلود فایل
6697آمادکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/06/13منسوختدویننظامی و انتظامی--543علوم انسانیدانلود فایل
4032قارچ شناسیدکتری تخصصی1379/06/13منسوختدوینپاتوبیولوژی--543دامپزشکیدانلود فایل
2002936مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح طبیعیکارشناسی ناپیوسته1379/06/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--543علمی و کاربردیدانلود فایل
2001887احیا و بهره‌برداری از مناطق بیابانیکارشناسی ناپیوسته1379/06/27منسوختدوینکشاورزی--544علمی و کاربردیدانلود فایل
2001894فراوری محصولات شیلاتیکارشناسی ناپیوسته1379/06/27فعالتدوینکشاورزی--544علمی و کاربردیدانلود فایل
2001686تأسیسات حرارتی و برودتیکارشناسی ناپیوسته1379/06/27منسوختدوینصنعت--544علمی و کاربردیدانلود فایل
2001888تکثیر و پرورش آبزیانکارشناسی ناپیوسته1379/06/27فعالتدوینکشاورزی--544علمی و کاربردیدانلود فایل
16145مدیریت و کمیسر دریاییکارشناسی پیوسته1379/06/27منسوختدوینمدیریت--544علوم انسانیدانلود فایل
2001680مهندسی تکنولوژی آب ـ آبهای زیرزمینیکارشناسی ناپیوسته1379/06/27منسوختدوینصنعت--544علمی و کاربردیدانلود فایل
2001683مهندسی تکنولوژی آب ـ آبهای سطحیکارشناسی ناپیوسته1379/06/27منسوختدوینصنعت--544علمی و کاربردیدانلود فایل
3292مهندسی منابع طبیعی گرایش احیاء و بهره برداری از مناطق بیابانیکارشناسی ناپیوسته1379/06/27فعالتدوینمنابع طبیعی--544کشاورزیدانلود فایل
2001684نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوسته1379/06/27منسوختدوینصنعت--544علمی و کاربردیدانلود فایل
2001592تولید و فرآوری انگورکاردانی ناپیوسته1379/07/10منسوختدوینکشاورزی--545علمی و کاربردیدانلود فایل
7307طراحی پوشاککارشناسی ناپیوسته1379/07/10فعالتدوینهنرهای کاربردی--545هنر و معماریدانلود فایل
2001398مخابرات ـ ارتباطات داده‌هاکاردانی ناپیوسته1379/07/10منسوختدوینصنعت--545علمی و کاربردیدانلود فایل
2001397مخابرات ـ رادیوماکسکاردانی ناپیوسته1379/07/10منسوختدوینصنعت--545علمی و کاربردیدانلود فایل
2001399مخابرات ـ کابل و فیبرنوریکاردانی ناپیوسته1379/07/10منسوختدوینصنعت--545علمی و کاربردیدانلود فایل
2001396مخابرات مراکز سوئیچنیگکاردانی ناپیوسته1379/07/10منسوختدوینصنعت--545علمی و کاربردیدانلود فایل
2001119گل و گیاه زینتیکاردانی ناپیوسته1379/07/10منسوختدوینکشاورزی--545علمی و کاربردیدانلود فایل
1202آبادانی روستاهاکارشناسی پیوسته1379/07/10منسوختدوینمهندسی عمران--545فنی و مهندسیدانلود فایل
2001659بیمهکارشناسی پیوسته1379/07/10منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--545علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱٬۱۰۱ تا ۱٬۲۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰