لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3527امور زراعی و باغی - تکنولوژی گیاه پزشکیکاردانی ناپیوسته1376/01/17منسوختدوینگیاه پزشکی--487کشاورزیدانلود فایل
2001559امور زراعی و باغی ـ تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانی ناپیوسته1375/03/13فعالتدوینکشاورزی--462علمی و کاربردیدانلود فایل
2001062امور فرهنگیکاردانی ناپیوسته1384/07/16منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--101علمی و کاربردیدانلود فایل
2001178امور فرهنگیکاردانی ناپیوسته1380/02/09منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--556علمی و کاربردیدانلود فایل
2001453امور فرهنگیکاردانی ناپیوسته1377/06/15منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--507علمی و کاربردیدانلود فایل
2001184امور نمایشگاهیکاردانی ناپیوسته1390/12/07منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--334علمی و کاربردیدانلود فایل
2001788امور نمایشگاهیکاردانی ناپیوسته1388/08/03منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--282علمی و کاربردیدانلود فایل
2001547امورفرهنگی (بازنگری شده )کاردانی ناپیوسته1384/07/16منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--101علمی و کاربردیدانلود فایل
3525انتقال آبکاردانی ناپیوسته1376/01/17فعالتدوینعلوم و مهندسی آب--487کشاورزیدانلود فایل
2001085انتقال آبکاردانی ناپیوسته1384/04/11منسوختدوینکشاورزی--94علمی و کاربردیدانلود فایل
2001611انتقال و توزیع آب کشاورزیکاردانی ناپیوسته1387/06/24منسوخبازنگریکشاورزی--232علمی و کاربردیدانلود فایل
2001552انیمیشنکاردانی ناپیوسته1388/08/03منسوختدوینفرهنگ و هنر--282علمی و کاربردیدانلود فایل
2001372اویونیککاردانی ناپیوسته1381/04/15منسوختدوینصنعت--7علمی و کاربردیدانلود فایل
2001336اویونیک هواپیماکاردانی ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینصنعت--486علمی و کاربردیدانلود فایل
2001342اپتیککاردانی ناپیوسته1376/07/27منسوختدوینصنعت--497علمی و کاربردیدانلود فایل
2001383اپتیککاردانی ناپیوسته1382/08/17منسوختدوینصنعت--46علمی و کاربردیدانلود فایل
2001221اکتشاف معدنکاردانی ناپیوسته1378/06/14فعالتدوینصنعت--523علمی و کاربردیدانلود فایل
2001524ایمنی زمینی فرودگاهیکاردانی ناپیوسته1388/01/23منسوختدوینصنعت--258علمی و کاربردیدانلود فایل
2001044ایمنی زمینی فرودگاهیکاردانی ناپیوسته1388/01/23منسوختدوینصنعت--258علمی و کاربردیدانلود فایل
2001143ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفیکاردانی ناپیوسته1386/02/15منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--162علمی و کاربردیدانلود فایل
2001318ایمنی و حفاظت متروکاردانی ناپیوسته1375/02/16منسوختدوینصنعت--461علمی و کاربردیدانلود فایل
2001530ایمنی کار و حفاظت فنیکاردانی ناپیوسته1389/03/16منسوختدوینصنعت--298علمی و کاربردیدانلود فایل
2001144بازاریابیکاردانی ناپیوسته1386/02/15منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--162علمی و کاربردیدانلود فایل
2001521بافت و تولید فرش ماشینیکاردانی ناپیوسته1387/11/27منسوختدوینصنعت--255علمی و کاربردیدانلود فایل
2001043بافت و تولید فرش ماشینیکاردانی ناپیوسته1387/11/27منسوختدوینصنعت--255علمی و کاربردیدانلود فایل
2001323برق خودروهای زرهیکاردانی ناپیوسته1375/08/13منسوختدوینصنعت--468علمی و کاربردیدانلود فایل
2001353برق صنعتیکاردانی ناپیوسته1377/04/07منسوختدوینصنعت--506علمی و کاربردیدانلود فایل
2001317برق متروکاردانی ناپیوسته1375/02/16منسوختدوینصنعت--461علمی و کاربردیدانلود فایل
2001510برق و تأسیساتکاردانی ناپیوسته1371/04/26منسوختدوینصنعت--179علمی و کاربردیدانلود فایل
2001338برق و مکانیک ماشین‌آلات(ویژه صنعت چاپ)کاردانی ناپیوسته1380/11/28منسوختدوینصنعت--488علمی و کاربردیدانلود فایل
2001005برق گرایش الکترونیک و ابزار دقیقکاردانی ناپیوسته1383/04/20منسوختدوینصنعت--75علمی و کاربردیدانلود فایل
2001032برق گرایش قدرتکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوینصنعت--38علمی و کاربردیدانلود فایل
2001304برق – الکترونیک و ابزار دقیقکاردانی ناپیوسته1374/03/28فعالتدوینصنعت--443علمی و کاربردیدانلود فایل
9032برق – قدرتکاردانی ناپیوسته1374/03/28فعالتدوینمهندسی برق--443فنی و مهندسیدانلود فایل
2002826برق- قدرت با گرایش تولیدکاردانی ناپیوسته1384/11/08منسوخبازنگریصنعت--112علمی و کاربردیدانلود فایل
2002828برق- قدرت گرایش توزیعکاردانی ناپیوسته1384/11/08فعالبازنگریصنعت--112علمی و کاربردیدانلود فایل
2002827برق- قدرت گرایش پست و انتقالکاردانی ناپیوسته1384/11/08فعالبازنگریصنعت--112علمی و کاربردیدانلود فایل
2001022برنامه ریزی و کنترل تولید و لجستیک خودروکاردانی ناپیوسته1386/03/05منسوختدوینصنعت--166علمی و کاربردیدانلود فایل
2001504برنامه ریزی و کنترل تولید و لجستیک خودروکاردانی ناپیوسته1386/03/05منسوختدوینصنعت--166علمی و کاربردیدانلود فایل
2001590بهداشت آبزیانکاردانی ناپیوسته1378/05/03منسوختدوینکشاورزی--522علمی و کاربردیدانلود فایل
2001099بهداشت آبزیانکاردانی ناپیوسته1384/06/05منسوختدوینکشاورزی--99علمی و کاربردیدانلود فایل
2001110بهداشت آبزیانکاردانی ناپیوسته1388/03/17منسوخبازنگریکشاورزی--266علمی و کاربردیدانلود فایل
2001427بهداشت آبزیانکاردانی ناپیوسته1388/03/17منسوخبازنگریکشاورزی--266علمی و کاربردیدانلود فایل
2001587بهداشت فراورده‌های دامیکاردانی ناپیوسته1377/10/06منسوختدوینکشاورزی--512علمی و کاربردیدانلود فایل
2001117بهداشت محصولات دامیکاردانی ناپیوسته1389/03/16منسوختدوینکشاورزی--298علمی و کاربردیدانلود فایل
2001434بهداشت محصولات دامیکاردانی ناپیوسته1389/03/16منسوخبازنگریکشاورزی--298علمی و کاربردیدانلود فایل
4084بهداشتیار دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1379/12/14فعالتدوینعلوم درمانگاهی--553دامپزشکیدانلود فایل
2001597بهداشتیار دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1389/02/19منسوخبازنگریکشاورزی--296علمی و کاربردیدانلود فایل
2001094بهداشتیار دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1384/06/05منسوختدوینکشاورزی--99علمی و کاربردیدانلود فایل
2001098بهداشتیار دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1389/02/19منسوخبازنگریکشاورزی--296علمی و کاربردیدانلود فایل
2001298بهره برداری ( کاردان فنی )کاردانی ناپیوسته1371/04/26منسوختدوینصنعت--179علمی و کاربردیدانلود فایل
2001012بهره برداری پالایش گازکاردانی ناپیوسته1383/08/30منسوختدوینصنعت--80علمی و کاربردیدانلود فایل
2001150بهره وری در واحدهای صنفیکاردانی ناپیوسته1386/02/15منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--162علمی و کاربردیدانلود فایل
2002846بهینه سازی مصرف انرژی با گرایش ساختمانکاردانی ناپیوسته1385/08/20منسوختدوینصنعت--136علمی و کاربردیدانلود فایل
2002845بهینه سازی مصرف انرژی با گرایش صنعتکاردانی ناپیوسته1385/08/20منسوختدوینصنعت--136علمی و کاربردیدانلود فایل
2001156تبلیغات و بازاریابیکاردانی ناپیوسته1378/02/07منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--218علمی و کاربردیدانلود فایل
2001486تبلیغات و بازاریابیکاردانی ناپیوسته1387/02/07منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--218علمی و کاربردیدانلود فایل
2001415تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتیکاردانی ناپیوسته1382/12/09منسوختدوینصنعت--61علمی و کاربردیدانلود فایل
2001142تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانی ناپیوسته1386/02/08منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--158علمی و کاربردیدانلود فایل
2001483تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانی ناپیوسته1386/02/08منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--158علمی و کاربردیدانلود فایل
2001133تربیت مربی تکواندوکاردانی ناپیوسته1383/03/09منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--71علمی و کاربردیدانلود فایل
2001468تربیت مربی تکواندوکاردانی ناپیوسته1383/03/09منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--71علمی و کاربردیدانلود فایل
2001166تربیت مربی خانه کودکان و نوجوانانکاردانی ناپیوسته1388/03/31منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--268علمی و کاربردیدانلود فایل
2001485تربیت مربی قرآن کریمکاردانی ناپیوسته1387/01/24منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--216علمی و کاربردیدانلود فایل
2001155تربیت مربی قرآن کریم(فقط برای دو دوره اجرا)کاردانی ناپیوسته1387/01/24منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--216علمی و کاربردیدانلود فایل
2001459تربیت مربی مراکز پیش از دبستانکاردانی ناپیوسته1379/09/06منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--548علمی و کاربردیدانلود فایل
2001167تربیت مربی کشتیکاردانی ناپیوسته1388/03/31منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--268علمی و کاربردیدانلود فایل
2001787تربیت مربی کشتیکاردانی ناپیوسته1388/03/31منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--268علمی و کاربردیدانلود فایل
2001315تسلیحات (کاردان فنی)کاردانی ناپیوسته1374/07/16منسوختدوینصنعت--449علمی و کاربردیدانلود فایل
2001473تشریفاتکاردانی ناپیوسته1384/02/31منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--90علمی و کاربردیدانلود فایل
2001553تصویر برداریکاردانی ناپیوسته1389/03/30منسوختدوینفرهنگ و هنر--300علمی و کاربردیدانلود فایل
2001525تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی ـ اتاق عملکاردانی ناپیوسته1388/03/03منسوختدوینصنعت--264علمی و کاربردیدانلود فایل
2001048تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش اتاق عملکاردانی ناپیوسته1388/03/03منسوختدوینصنعت--264علمی و کاربردیدانلود فایل
2001515تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی – آزمایشگاه تشخیص پزشکیکاردانی ناپیوسته1387/04/16منسوختدوینصنعت--224علمی و کاربردیدانلود فایل
2001334تعمیر و نگهداری خودروکاردانی ناپیوسته1380/10/23فعالتدوینصنعت--486علمی و کاربردیدانلود فایل
2001389تعمیر و نگهداری خودروکاردانی ناپیوسته1382/09/01منسوختدوینصنعت--48علمی و کاربردیدانلود فایل
2001227تعمیر و نگهداری در صنعت سیمانکاردانی ناپیوسته1379/02/25منسوختدوینصنعت--538علمی و کاربردیدانلود فایل
2001531تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات سنگین- برق الکترونیککاردانی ناپیوسته1390/03/29منسوختدوینصنعت--320علمی و کاربردیدانلود فایل
2001400تعمیر و نگهداری ماشین‌های الکتریکیکاردانی ناپیوسته1379/07/24منسوختدوینصنعت--546علمی و کاربردیدانلود فایل
2001533تعمیر و نگهداری مکانیکی شناورهای دریایی صیادیکاردانی ناپیوسته1390/08/01منسوختدوینصنعت--324علمی و کاربردیدانلود فایل
2001008تعمیر و نگهداری هواپیماکاردانی ناپیوسته1383/04/20منسوختدوینصنعت--75علمی و کاربردیدانلود فایل
2001407تعمیر و نگهداری هواپیماکاردانی ناپیوسته1382/06/08منسوختدوینصنعت--43علمی و کاربردیدانلود فایل
2001341تعمیرات اپتیک و لیزرکاردانی ناپیوسته1376/07/27منسوختدوینصنعت--497علمی و کاربردیدانلود فایل
2001346تعمیرات سخت افزار کامپیوترکاردانی ناپیوسته1377/04/07منسوختدوینصنعت--506علمی و کاربردیدانلود فایل
2001380تعمیرات سخت افزار کامپیوترکاردانی ناپیوسته1381/04/15منسوختدوینصنعت--7علمی و کاربردیدانلود فایل
2001355تعمیرات مکانیکیکاردانی ناپیوسته1377/04/07منسوختدوینصنعت--506علمی و کاربردیدانلود فایل
2001523تولید آلومینیومکاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--256علمی و کاربردیدانلود فایل
2001042تولید آلومینیومکاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--256علمی و کاربردیدانلود فایل
2001424تولید دانه­ های روغنیکاردانی ناپیوسته1387/11/27منسوخبازنگریکشاورزی--255علمی و کاربردیدانلود فایل
2001568تولید دانه‌های روغنیکاردانی ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینکشاورزی--1079علمی و کاربردیدانلود فایل
2001225تولید در صنعت سیمانکاردانی ناپیوسته1379/02/25منسوختدوینصنعت--538علمی و کاربردیدانلود فایل
2001569تولید غلات (گرایش برنج)کاردانی ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینکشاورزی--1079علمی و کاربردیدانلود فایل
2001092تولید غلات ـ گرایش برنجکاردانی ناپیوسته1384/06/05منسوختدوینکشاورزی--99علمی و کاربردیدانلود فایل
2001097تولید قارچ های خوراکیکاردانی ناپیوسته1384/06/05منسوختدوینکشاورزی--99علمی و کاربردیدانلود فایل
2001582تولید قارچهای خوراکیکاردانی ناپیوسته1378/06/14فعالتدوینکشاورزی--523علمی و کاربردیدانلود فایل
2001047تولید مبلمانکاردانی ناپیوسته1388/09/01منسوختدوینصنعت--286علمی و کاربردیدانلود فایل
2001109تولید مرکباتکاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینکشاورزی--256علمی و کاربردیدانلود فایل
2001426تولید مرکباتکاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینکشاورزی--256علمی و کاربردیدانلود فایل
2001565تولید نهالکاردانی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینکشاورزی--1079علمی و کاربردیدانلود فایل
2001585تولید و بهره‌برداری گیاهان دارویی و معطرکاردانی ناپیوسته1377/07/26منسوختدوینکشاورزی--509علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱٬۱۰۱ تا ۱٬۲۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰