لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001680مهندسی تکنولوژی آب ـ آبهای زیرزمینیکارشناسی ناپیوسته1379/06/27منسوختدوینصنعت--544علمی و کاربردیدانلود فایل
5560بیمهدکتری تخصصی1396/03/20فعالتدوینعلوم اقتصادی--774علوم اجتماعیدانلود فایل
16126واژه گزینی و اصطلاح شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/05/17فعالبازنگریزبانشناسی--942علوم انسانیدانلود فایل
16124آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/06/08فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--239علوم انسانیدانلود فایل
2002742حرفه ای دوخت های سنتی ایرانکاردانی ناپیوسته1395/11/24فعالتدوینفرهنگ و هنر--403علمی و کاربردیدانلود فایل
1674فناوری نانو گرایش نانو الکترونیکدکتری تخصصی1388/11/17فعالتدوینمهندسی متالورژی و مواد--668فنی و مهندسیدانلود فایل
2002744حرفه ای مدیریت خدمات حمل و نقل بین المللیکارشناسی ناپیوسته1395/11/24فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--403علمی و کاربردیدانلود فایل
2002745حرفه ای حسابداری سلامتکارشناسی ناپیوسته1395/11/24فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--403علمی و کاربردیدانلود فایل
2002746حرفه ای تربیت مربی پایه دو و میدانی معلولینکاردانی ناپیوسته1395/11/24فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--403علمی و کاربردیدانلود فایل
2002747حرفه ای تربیت مربی پایه والیبال معلولینکاردانی ناپیوسته1395/11/24فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--403علمی و کاربردیدانلود فایل
2002748حرفه ای تربیت مربی پایه بدنسازی معلولینکاردانی ناپیوسته1395/11/24فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--403علمی و کاربردیدانلود فایل
2002749مهندسی فناوری صنایع شیمیایی - تولید کلرآلکالیکارشناسی ناپیوسته1396/03/23فعالتدوینصنعت--405علمی و کاربردیدانلود فایل
2002750مهندسی فناوری منابع طبیعی - امور اراضیکارشناسی ناپیوسته1396/03/23فعالتدوینکشاورزی--405علمی و کاربردیدانلود فایل
2002751مهندسی فناوری تولید الیاف مصنوعیکارشناسی ناپیوسته1396/03/23فعالتدوینصنعت--405علمی و کاربردیدانلود فایل
2002752حرفه ای بازیگریکارشناسی ناپیوسته1396/03/23فعالتدوینفرهنگ و هنر--405علمی و کاربردیدانلود فایل
2002753حرفه ای مدیریت کسب و کار اینترنتیکارشناسی ناپیوسته1396/03/23فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--405علمی و کاربردیدانلود فایل
2002754حرفه ای مدیریت تامین و فروش محصولات غذاییکارشناسی ناپیوسته1396/03/23فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--405علمی و کاربردیدانلود فایل
2002755حرفه ای مدیریت دفتریکارشناسی ناپیوسته1396/03/23فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--405علمی و کاربردیدانلود فایل
2002756حرفه ای مدیریت آماد و کنترل اموال در نیروی انتظامیکارشناسی ناپیوسته1396/03/23فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--405علمی و کاربردیدانلود فایل
2002757حرفه ای مدیریت ترابری در نیروی انتظامیکارشناسی ناپیوسته1396/03/23فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--405علمی و کاربردیدانلود فایل
2002758پدافند غیرعاملکارشناسی ناپیوسته1396/03/23فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--405علمی و کاربردیدانلود فایل
2002759فنی سیستم های ارتباط و ناوبری هوایی بالگردکاردانی ناپیوسته1396/03/23فعالتدوینصنعت--405علمی و کاربردیدانلود فایل
2002760فنی نگهداری و تعمیر بالگردکاردانی ناپیوسته1396/03/26فعالتدوینصنعت--405علمی و کاربردیدانلود فایل
6668معارف اسلامی و حقوق گرایش حقوق خانوادهکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/11/07فعالتدوینحقوق--637علوم انسانیدانلود فایل
6922حقوقکارشناسی پیوسته1394/09/23فعالبازنگریحقوق--217علوم انسانیدانلود فایل
2002761فنی ایمنی پرواز و زمینی بالگردکاردانی ناپیوسته1396/03/23فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--405علمی و کاربردیدانلود فایل
2002762حرفه ای امور دفتریکاردانی ناپیوسته1396/03/23فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--405علمی و کاربردیدانلود فایل
2002909آواز ایرانیکاردانی ناپیوسته1382/02/12منسوختدوینفرهنگ و هنر--27علمی و کاربردیدانلود فایل
2002910خدمات میهمانداری پذیراییکاردانی ناپیوسته1381/10/21منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--17علمی و کاربردیدانلود فایل
2002911خدمات میهمانداری اقامتیکاردانی ناپیوسته1381/10/21منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--17علمی و کاربردیدانلود فایل
16125مدیریت کسب و کار گرایش انرژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/07/01فعالتدوینمدیریت--946علوم انسانیدانلود فایل
2002912کاردانی فنی نورد فولادکاردانی ناپیوسته1393/03/18فعالبازنگریصنعت--376علمی و کاربردیدانلود فایل
3470علوم دامیکارشناسی پیوسته1394/12/09منسوخبازنگریعلوم دامی--109کشاورزیدانلود فایل
16027فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/24فعالبازنگریالهیات--167علوم انسانیدانلود فایل
1819مهندسی ریخته گریکارشناسی پیوسته1365/02/13منسوختدوینمهندسی متالورژی و مواد--84فنی و مهندسیدانلود فایل
1792مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلابکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریمهندسی عمران--906فنی و مهندسیدانلود فایل
1793مهندسی محیط زیست گرایش منابع آبکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریمهندسی عمران--906فنی و مهندسیدانلود فایل
1794مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هواکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریمهندسی عمران--906فنی و مهندسیدانلود فایل
1795مهندسی محیط زیست گرایش مواد زائد جامدکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریمهندسی عمران--906فنی و مهندسیدانلود فایل
1796مهندسی محیط زیست گرایش سواحلکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریمهندسی عمران--906فنی و مهندسیدانلود فایل
1797مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی خاککارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریمهندسی عمران--906فنی و مهندسیدانلود فایل
7263هنر اسلامی گرایش مطالعات تاریخی هنر اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/31منسوخبازنگریهنرهای کاربردی--863هنر و معماریدانلود فایل
7262هنر اسلامی گرایش مطالعات نظری هنر اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/31منسوخبازنگریهنرهای کاربردی--863هنر و معماریدانلود فایل
7264هنر اسلامی گرایش مطالعات کتابت و نگارگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/31منسوخبازنگریهنرهای کاربردی--863هنر و معماریدانلود فایل
7249مهندسی معماریکارشناسی پیوسته1395/10/06فعالبازنگریمعماری--913هنر و معماریدانلود فایل
6518مدیریت دولتیکارشناسی پیوسته1393/07/20فعالبازنگریمدیریت--751علوم انسانیدانلود فایل
5565حسابداری گرایش حسابرسیکارشناسی پیوسته1375/08/13منسوختدوینحسابداری--468علوم اجتماعیدانلود فایل
5563حسابداری گرایش دولتیکارشناسی پیوسته1375/08/13منسوختدوینحسابداری--468علوم اجتماعیدانلود فایل
5564حسابداری گرایش مالیاتیکارشناسی پیوسته1375/08/13منسوختدوینحسابداری--468علوم اجتماعیدانلود فایل
2439بیوتکنولوژی مولکولیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/08/07فعالتدویننظامی و انتظامی--619علوم پایهدانلود فایل
16114معارف اسلامیکارشناسی پیوسته1395/12/08فعالبازنگریالهیات--919علوم انسانیدانلود فایل
1821مهندسی دریانوردیکارشناسی پیوسته1392/06/02منسوخبازنگریمهندسی عمران--861فنی و مهندسیدانلود فایل
2002913کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی - مددکاری خانوادهکاردانی ناپیوسته1396/03/23فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--405علمی و کاربردیدانلود فایل
3506مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاکدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--109کشاورزیدانلود فایل
3505مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--109کشاورزیدانلود فایل
3503مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاکدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--109کشاورزیدانلود فایل
3502مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--109کشاورزیدانلود فایل
3479مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاککارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--109کشاورزیدانلود فایل
3478مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--109کشاورزیدانلود فایل
3481مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاککارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--109کشاورزیدانلود فایل
3482مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--109کشاورزیدانلود فایل
3483علوم ومهندسی خاککارشناسی پیوسته1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--109کشاورزیدانلود فایل
3486اگرو تکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--109کشاورزیدانلود فایل
3488اگرو تکنولوژی گرایش علوم علف های هرزکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--109کشاورزیدانلود فایل
3489اگرو تکنولوژی گرایش علوم و تکنولوژی بذرکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--109کشاورزیدانلود فایل
3487اگرو تکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--109کشاورزیدانلود فایل
3490ترویج و آموزش کشاورزی پایدارکارشناسی پیوسته1394/12/09منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--109کشاورزیدانلود فایل
3492اگرو تکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--109کشاورزیدانلود فایل
3494اگرو تکنولوژی گرایش علوم علف های هرزدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--109کشاورزیدانلود فایل
3495اگرو تکنولوژی گرایش علوم و تکنولوژی بذردکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--109کشاورزیدانلود فایل
3493اگرو تکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--109کشاورزیدانلود فایل
16132مذاهب فقهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/28منسوخبازنگریالهیات--934علوم انسانیدانلود فایل
16133ادیان ابراهیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/06/16فعالبازنگریعلوم حوزوی--944علوم انسانیدانلود فایل
16134معارف اسلامی و علوم تربیتیکارشناسی پیوسته1385/02/12منسوختدوینالهیات--850علوم انسانیدانلود فایل
6056آموزش عالی - مدیریت آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--1079علوم انسانیدانلود فایل
6057آموزش عالی - اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--1079علوم انسانیدانلود فایل
6059آموزش عالی - برنامه ریزی درسی در آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--1079علوم انسانیدانلود فایل
6060آموزش عالی - فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--1079علوم انسانیدانلود فایل
4081جراحی دامپزشکیدکتری دستیاری1396/06/05منسوخبازنگریعلوم درمانگاهی--198دامپزشکیدانلود فایل
4080رادیولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1396/06/05فعالبازنگریعلوم درمانگاهی--198دامپزشکیدانلود فایل
5558مدیریت ورزشیدکتری تخصصی1395/12/21فعالبازنگریعلوم ورزشی--923علوم اجتماعیدانلود فایل
16135زبان و ادبیات ترکی آذریکارشناسی پیوسته1396/04/24فعالبازنگریزبانشناسی--940علوم انسانیدانلود فایل
2002914تولید قارچ های خوراکیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002915کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی - مددکاری کودککاردانی ناپیوسته1396/03/23فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--405علمی و کاربردیدانلود فایل
16136روان شناسی صنعتی و سازمانیدکتری تخصصی1396/02/23فعالتدوینروانشناسی--773علوم انسانیدانلود فایل
2002916کاردانی حرفه ای تربیت مربی مهد کودککاردانی ناپیوسته1396/03/23فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--405علمی و کاربردیدانلود فایل
1788مهندسی ساخت و تولیدکارشناسی پیوسته1396/02/23منسوختدوینمهندسی مکانیک--773فنی و مهندسیدانلود فایل
5566مطالعات جهان گرایش مطالعات فرانسهدکتری تخصصی1396/02/23فعالتدوینعلوم سیاسی--773علوم اجتماعیدانلود فایل
5567مطالعات جهان گرایش مطالعات هنددکتری تخصصی1396/02/23فعالتدوینعلوم سیاسی--773علوم اجتماعیدانلود فایل
5569مطالعات جهان گرایش مطالعات روسیهدکتری تخصصی1396/02/23فعالتدوینعلوم سیاسی--773علوم اجتماعیدانلود فایل
5568مطالعات جهان گرایش مطالعات بریتانیادکتری تخصصی1396/02/23فعالتدوینعلوم سیاسی--773علوم اجتماعیدانلود فایل
7251مجسمه سازیکارشناسی پیوسته1395/09/07فعالبازنگریهنرهای تجسمی--905هنر و معماریدانلود فایل
7253هنرهای تجسمیدکتری تخصصی1396/02/23فعالتدوینهنرهای تجسمی--773هنر و معماریدانلود فایل
1574مهندسی پزشکیکارشناسی پیوسته1395/02/05منسوخبازنگریمهندسی پزشکی--116فنی و مهندسیدانلود فایل
5570مطالعات منطقه ایدکتری تخصصی1394/03/16فعالبازنگریعلوم سیاسی--755علوم اجتماعیدانلود فایل
7254چند رسانه ایکارشناسی پیوسته1395/09/20فعالبازنگریهنرهای نمایشی--909هنر و معماریدانلود فایل
1827مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات(ICT )کارشناسی ارشد ناپیوسته1381/09/25فعالتدوینفناوری اطلاعات--829فنی و مهندسیدانلود فایل
1826مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای تکنولوژی اطلاعات (ITS )کارشناسی ارشد ناپیوسته1381/09/25فعالتدوینفناوری اطلاعات--829فنی و مهندسیدانلود فایل
2416فوتونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریفیزیک--171علوم پایهدانلود فایل
3498علوم و مهندسی صنایع غذاییکارشناسی پیوسته1394/12/09فعالبازنگریصنایع غذایی--109کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۱٬۱۰۱ تا ۱٬۲۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰