لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2000513مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعاتICT –بهره برداری از سیستم های مخابراتیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2000515مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعاتICT –مخابرات سیارکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2000514مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعاتICT-دیتاکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2000516مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعاتICT-مخابرات نوریکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002240مهندسی فناوری اطلاعات - آنالیز ورزشیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002730مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیککارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002246مهندسی فناوری اطلاعات - رسانهکارشناسی ناپیوسته1391/07/16منسوختدوینصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002251مهندسی فناوری اطلاعات – رسانهکارشناسی ناپیوسته1393/03/18فعالبازنگریصنعت--376علمی و کاربردیدانلود فایل
2000532مهندسی فناوری اطلاعات – طراحی صفحات وبکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2000533مهندسی فناوری اطلاعات – فناوری اطلاعاتکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002206مهندسی فناوری اطلاعات- امنیت اطلاعاتکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002207مهندسی فناوری اطلاعات- برنامه نویسی تحت وبکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002209مهندسی فناوری اطلاعات- خدمات رایانه ای در شهرداریکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2000560مهندسی فناوری اطلاعات-رسانهکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2000521مهندسی فناوری الکترونیک صنعتیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002202مهندسی فناوری اویونیک هواپیماکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002233مهندسی فناوری ایمنی متروکارشناسی ناپیوسته1392/06/03فعالتدوینصنعت--364علمی و کاربردیدانلود فایل
2002187مهندسی فناوری بازرسی جوشکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002426مهندسی فناوری بازیافت پسماندکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2000773مهندسی فناوری باغبانی-گیاهان دارویی و معطرکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینکشاورزی--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002229مهندسی فناوری برق متروکارشناسی ناپیوسته1392/06/03فعالبازنگریصنعت--364علمی و کاربردیدانلود فایل
2002462مهندسی فناوری بهداشت مواد غذایی با منشاء دامیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریکشاورزی--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2000555مهندسی فناوری بهره برداری راه آهنکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002245مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاهکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002239مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمانکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002253مهندسی فناوری تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکیکارشناسی ناپیوسته1393/03/18فعالتدوینصنعت--376علمی و کاربردیدانلود فایل
2002221مهندسی فناوری تجهیزات بنادرکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002734مهندسی فناوری تجهیزات پزشکی اتاق عملکارشناسی ناپیوسته1394/10/29فعالتدوینصنعت--395علمی و کاربردیدانلود فایل
2002228مهندسی فناوری تغییر شکل فلزاتکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2000510مهندسی فناوری جوشکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002465مهندسی فناوری دامپروری - تولید و فرآوری محصولات زنبور عسلکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریکشاورزی--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002490مهندسی فناوری دامپروری - پرورش اسبکارشناسی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--859علمی و کاربردیدانلود فایل
2002463مهندسی فناوری دامپروری - پرورش صنعتی طیورکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002464مهندسی فناوری دامپروری - پرورش صنعتی گاوکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریکشاورزی--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002241مهندسی فناوری راهداریکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002475مهندسی فناوری زراعت - تولید دانه های روغنیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002488مهندسی فناوری زراعت – تولید برنجکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریکشاورزی--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002489مهندسی فناوری زراعت – تولید ذرتکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینکشاورزی--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002491مهندسی فناوری زراعت – تولید پنبهکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینکشاورزی--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002495مهندسی فناوری زیستی مواد غذاییکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریکشاورزی--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2000512مهندسی فناوری ساخت و تولید-قالب سازیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10منسوخبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002232مهندسی فناوری سازه های زیرزمینی مترو و راه آهنکارشناسی ناپیوسته1392/06/03فعالبازنگریصنعت--364علمی و کاربردیدانلود فایل
2002198مهندسی فناوری سرامیک – کاشی و چینیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002231مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل متروکارشناسی ناپیوسته1392/06/03فعالتدوینصنعت--364علمی و کاربردیدانلود فایل
2002243مهندسی فناوری شبکه های انتقال برقکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2000535مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتریکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2001863مهندسی فناوری شبکه‌های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده‌سازیکارشناسی ناپیوسته1390/08/01منسوختدوینصنعت--324علمی و کاربردیدانلود فایل
2002482مهندسی فناوری شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیانکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002483مهندسی فناوری شیلات گرایش صید و بهره برداری آبزیانکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002493مهندسی فناوری شیلات گرایش فرآوری محصولات شیلاتیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریکشاورزی--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002485مهندسی فناوری صنایع بسته بندی - محصولات کشاورزیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینکشاورزی--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002227مهندسی فناوری صنایع دخانیکارشناسی ناپیوسته1391/02/21فعالبازنگریصنعت--343علمی و کاربردیدانلود فایل
2002216مهندسی فناوری صنایع شیمیاییکارشناسی ناپیوسته1391/07/16منسوخبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002214مهندسی فناوری صنایع غذایی - روغن خوراکیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002466مهندسی فناوری صنایع غذایی - شیر و فرآورده های لبنیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002215مهندسی فناوری صنایع غذایی - صنعت شیرینی و شکلاتکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002217مهندسی فناوری صنایع غذایی - صنعت قندکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2000796مهندسی فناوری صنایع غذایی - گوشت و فرآورده های گوشتیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریکشاورزی--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002238مهندسی فناوری صنایع غذایی – فرآورده های خمیریکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002226مهندسی فناوری صنایع لاستیککارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2000546مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002428مهندسی فناوری عمران - حمل و نقل شهریکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002236مهندسی فناوری عمران - خط و ابنیه متروکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002429مهندسی فناوری عمران - راهسازیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002249مهندسی فناوری عمران - سد و شبکهکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002184مهندسی فناوری عمران -ساختمان سازیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2000559مهندسی فناوری عمران-آب و فاضلابکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2000508مهندسی فناوری عمران-نقشه برداریکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002197مهندسی فناوری فرآوری مواد معدنی فلزیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002218مهندسی فناوری فناوری صنایع غذایی - صنعت کمپوت و کنسروکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002223مهندسی فناوری لجستیک و زنجیره تامین خودروکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2000775مهندسی فناوری ماشین آلات کشاورزی - مکانیزاسیون زراعی و باغیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002496مهندسی فناوری ماشین های کشاورزی - ساخت و تولید ماشین های آبیاریکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002484مهندسی فناوری ماشین های کشاورزی - ساخت و تولید ماشین های زراعی و باغیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002732مهندسی فناوری ماشین های کنترل عددی (CNG)کارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2000511مهندسی فناوری متالو‍رژی-ذوب فلزاتکارشناسی ناپیوسته1391/07/16منسوخبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002427مهندسی فناوری محیط زیست گرایش کنترل آلاینده هاکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2000517مهندسی فناوری مخابرات-سوئیچ های شبکه ثابتکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002196مهندسی فناوری معدن - استخراج معادن زیرزمینیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002185مهندسی فناوری معماری- طراحی و نوسازی بافت های فرسودهکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2000567مهندسی فناوری معماری-طراحی فضاها و اماکن ورزشیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002733مهندسی فناوری منابع آب های زیرزمینیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002242مهندسی فناوری منابع آب های سطحیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002470مهندسی فناوری منابع طبیعی - جتگلداری تلفیقیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002497مهندسی فناوری منابع طبیعی - جنگلداری و پارک های جنگلیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002471مهندسی فناوری منابع طبیعی - حفاظت و حمایت منابع طبیعیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002473مهندسی فناوری منابع طبیعی - مرتعداریکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002468مهندسی فناوری منابع طبیعی گرایش آبخیزداریکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002487مهندسی فناوری منابع طبیعی – احیا مناطق بیابانیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریکشاورزی--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002492مهندسی فناوری منابع طبیعی – سامانه های اطلاعات جغرافیاییکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002220مهندسی فناوری مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2000550مهندسی فناوری مکانیک خودروکارشناسی ناپیوسته1391/07/16منسوخبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2000578مهندسی فناوری مکانیک متروکارشناسی ناپیوسته1392/06/04فعالتدوینصنعت--364علمی و کاربردیدانلود فایل
2002203مهندسی فناوری مکانیک هواپیماکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002225مهندسی فناوری مکانیک گرایش ماشین آلات راهسازی و راهداریکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2000548مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزارکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002248مهندسی فناوری نساجی – چرمکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002234مهندسی فناوری هواشناسیکارشناسی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002204مهندسی فناوری هوانوردی-خلبانی(CPl&IR)کارشناسی ناپیوسته1391/02/21فعالبازنگریصنعت--343علمی و کاربردیدانلود فایل
2002731مهندسی فناوری پلیمر - رنگ سازیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینصنعت--350علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱٬۱۰۱ تا ۱٬۲۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰