لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001581جنگلکاردانی ناپیوسته1377/06/15منسوختدوینکشاورزی--507علمی و کاربردیدانلود فایل
2001594جنگل داری جامع (اگروفارستری)کاردانی ناپیوسته1379/07/24منسوختدوینکشاورزی--546علمی و کاربردیدانلود فایل
3023جنگلداریدکتری تخصصی1373/12/17منسوختدوینمنابع طبیعی--440کشاورزیدانلود فایل
2001900جنگلداری جامعکارشناسی ناپیوسته1385/08/27منسوختدوینکشاورزی--138علمی و کاربردیدانلود فایل
2001101جنگلداری جامع (آگروفارستری)(فقط یک دوره اجرا)کاردانی ناپیوسته1384/09/12منسوختدوینکشاورزی--107علمی و کاربردیدانلود فایل
2001884جنگلداری و پارکهای جنگلیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینکشاورزی--1079علمی و کاربردیدانلود فایل
2001017جوشکاریکاردانی ناپیوسته1384/04/25منسوختدوینصنعت--96علمی و کاربردیدانلود فایل
2001039جوشکاریکاردانی ناپیوسته1385/08/27منسوخبازنگریصنعت--138علمی و کاربردیدانلود فایل
2001352جوشکاریکاردانی ناپیوسته1377/04/07منسوختدوینصنعت--506علمی و کاربردیدانلود فایل
1641جوشکاریکاردانی ناپیوسته1390/11/18منسوختدوینمهندسی مکانیک--1081فنی و مهندسی-
2003012جوشکاریکاردانی پیوسته1398/04/17فعالبازنگریعلوم مهندسی--25فنی و حرفه ایدانلود فایل
2001498جوشکاریکاردانی ناپیوسته1385/08/27منسوخبازنگریصنعت--138علمی و کاربردیدانلود فایل
2002926جوشکاریکاردانی ناپیوسته1362/09/23فعالتدوینصنعت--815علمی و کاربردیدانلود فایل
2003009حرارت مرکزی و تهویه مطبوعکاردانی پیوسته1398/03/20فعالبازنگریعلوم مهندسی--22فنی و حرفه ایدانلود فایل
2002762حرفه ای امور دفتریکاردانی ناپیوسته1396/03/23فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--405علمی و کاربردیدانلود فایل
2002752حرفه ای بازیگریکارشناسی ناپیوسته1396/03/23فعالتدوینفرهنگ و هنر--405علمی و کاربردیدانلود فایل
2002748حرفه ای تربیت مربی پایه بدنسازی معلولینکاردانی ناپیوسته1395/11/24فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--403علمی و کاربردیدانلود فایل
2002746حرفه ای تربیت مربی پایه دو و میدانی معلولینکاردانی ناپیوسته1395/11/24فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--403علمی و کاربردیدانلود فایل
2002747حرفه ای تربیت مربی پایه والیبال معلولینکاردانی ناپیوسته1395/11/24فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--403علمی و کاربردیدانلود فایل
2002745حرفه ای حسابداری سلامتکارشناسی ناپیوسته1395/11/24فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--403علمی و کاربردیدانلود فایل
2002742حرفه ای دوخت های سنتی ایرانکاردانی ناپیوسته1395/11/24فعالتدوینفرهنگ و هنر--403علمی و کاربردیدانلود فایل
2002756حرفه ای مدیریت آماد و کنترل اموال در نیروی انتظامیکارشناسی ناپیوسته1396/03/23فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--405علمی و کاربردیدانلود فایل
2002754حرفه ای مدیریت تامین و فروش محصولات غذاییکارشناسی ناپیوسته1396/03/23فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--405علمی و کاربردیدانلود فایل
2002757حرفه ای مدیریت ترابری در نیروی انتظامیکارشناسی ناپیوسته1396/03/23فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--405علمی و کاربردیدانلود فایل
2002744حرفه ای مدیریت خدمات حمل و نقل بین المللیکارشناسی ناپیوسته1395/11/24فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--403علمی و کاربردیدانلود فایل
2002755حرفه ای مدیریت دفتریکارشناسی ناپیوسته1396/03/23فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--405علمی و کاربردیدانلود فایل
2002753حرفه ای مدیریت کسب و کار اینترنتیکارشناسی ناپیوسته1396/03/23فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--405علمی و کاربردیدانلود فایل
6082حرفه ای مدیریت گرایش تصمیم گیری و سیاستگذاریدکتری تخصصی1386/06/17منسوختدوینمدیریت--645علوم انسانیدانلود فایل
2001403حروف چینیکاردانی ناپیوسته1380/04/03منسوختدوینصنعت--559علمی و کاربردیدانلود فایل
5179حسابداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1363/11/27منسوختدوینحسابداری--820علوم اجتماعیدانلود فایل
5180حسابداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/04/01منسوخبازنگریحسابداری--743علوم اجتماعیدانلود فایل
5683حسابداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریحسابداری--299علوم اجتماعیدانلود فایل
2002954حسابداریکاردانی پیوسته1379/10/04منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--549علمی و کاربردیدانلود فایل
2003093حسابداریکارشناسی پیوسته1399/12/11فعالتدوینعلوم انسانی--67فنی و حرفه ایدانلود فایل
5448حسابداریدکتری تخصصی1394/11/17فعالبازنگریحسابداری--889علوم اجتماعیدانلود فایل
5280حسابداریکارشناسی پیوسته1362/05/11منسوختدوینحسابداری--816علوم اجتماعیدانلود فایل
2003003حسابداریکاردانی پیوسته1397/12/06فعالبازنگریعلوم انسانی--8فنی و حرفه ایدانلود فایل
5051حسابداریدکتری تخصصی1372/08/30منسوختدوینحسابداری--419علوم اجتماعیدانلود فایل
5534حسابداریکارشناسی پیوسته1396/02/16فعالبازنگریحسابداری--931علوم اجتماعیدانلود فایل
5317حسابداریکارشناسی ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینحسابداری--560علوم اجتماعیدانلود فایل
5611حسابداریکاردانی ناپیوسته1366/06/21فعالتدوینحسابداری--168علوم اجتماعیدانلود فایل
2003058حسابداریکارشناسی ناپیوسته1399/10/23فعالبازنگریعلوم انسانی--60فنی و حرفه ایدانلود فایل
2000262حسابداری گرایش حسابرسیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002738حسابداری گرایش دولتیکاردانی ناپیوسته1376/04/22منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--495علمی و کاربردیدانلود فایل
2001450حسابداری گرایش مالیاتیکاردانی ناپیوسته1376/04/22منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--495علمی و کاربردیدانلود فایل
5282حسابداری امور مالیکارشناسی پیوسته1367/02/28منسوختدوینحسابداری--247علوم اجتماعیدانلود فایل
2002792حسابداری با گرایش حسابداری آب و فاضلابکاردانی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2002793حسابداری با گرایش حسابداری برقکاردانی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2002795حسابداری با گرایش حسابداری دولتیکاردانی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2002797حسابداری با گرایش حسابداری صنعتیکاردانی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2002796حسابداری با گرایش حسابداری مالیکاردانی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2002794حسابداری با گرایش حسابداری مالیاتیکاردانی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2002804حسابداری با گرایش حسابرسیکاردانی ناپیوسته1388/02/20منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--263علمی و کاربردیدانلود فایل
2002805حسابداری با گرایش خدمات عمومیکاردانی ناپیوسته1388/02/20منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--263علمی و کاربردیدانلود فایل
2002800حسابداری با گرایش دولتیکاردانی ناپیوسته1388/02/20منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--263علمی و کاربردیدانلود فایل
2002802حسابداری با گرایش صنعتیکاردانی ناپیوسته1388/02/20منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--263علمی و کاربردیدانلود فایل
2002798حسابداری با گرایش مالیکاردانی ناپیوسته1388/02/20منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--263علمی و کاربردیدانلود فایل
5651حسابداری بخش عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/08/12فعالتدوینحسابداری--782علوم اجتماعیدانلود فایل
5540حسابداری بخش عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/03/20فعالتدوینحسابداری--774علوم اجتماعیدانلود فایل
2001464حسابداری صنعت آب و برقکاردانی ناپیوسته1382/03/10منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--34علمی و کاربردیدانلود فایل
5181حسابداری مدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/12/20فعالتدوینحسابداری--719علوم اجتماعیدانلود فایل
2001291حسابداری و بازرگانی- حسابداریکاردانی پیوسته1374/07/16منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--449علمی و کاربردیدانلود فایل
5475حسابداری گرابش حسابرسیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینحسابداری--563علوم اجتماعیدانلود فایل
5362حسابداری گرابش دولتیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینحسابداری--563علوم اجتماعیدانلود فایل
5363حسابداری گرایش مالیاتیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینحسابداری--563علوم اجتماعیدانلود فایل
2002513حسابداری گرایش حسابداری بانکیکارشناسی پیوسته1391/07/16منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2000259حسابداری گرایش حسابداری صنعتیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002514حسابداری گرایش حسابداری پروژه هاکارشناسی پیوسته1391/07/16منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002671حسابداری گرایش حسابرسیکاردانی ناپیوسته1388/03/17منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--266علمی و کاربردیدانلود فایل
5565حسابداری گرایش حسابرسیکارشناسی پیوسته1375/08/13منسوختدوینحسابداری--468علوم اجتماعیدانلود فایل
5563حسابداری گرایش دولتیکارشناسی پیوسته1375/08/13منسوختدوینحسابداری--468علوم اجتماعیدانلود فایل
16316حسابداری گرایش دولتیکاردانی ناپیوسته1376/04/22فعالتدوینمدیریت--495علوم انسانیدانلود فایل
2002668حسابداری گرایش صنعتیکاردانی ناپیوسته1388/03/17منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--266علمی و کاربردیدانلود فایل
2002667حسابداری گرایش مالیکاردانی ناپیوسته1388/03/17منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--266علمی و کاربردیدانلود فایل
2002799حسابداری گرایش مالیاتیکاردانی ناپیوسته1388/02/20منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--263علمی و کاربردیدانلود فایل
5564حسابداری گرایش مالیاتیکارشناسی پیوسته1375/08/13منسوختدوینحسابداری--468علوم اجتماعیدانلود فایل
16317حسابداری گرایش مالیاتیکاردانی ناپیوسته1376/04/22فعالتدوینمدیریت--495علوم انسانیدانلود فایل
2002931حسابداری-حسایرسیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2002773حسابداری-دولتیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2002778حسابداری-صنعتیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2002774حسابداری-مالیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2002776حسابداری-مالیاتیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--322علمی و کاربردیدانلود فایل
5182حسابرسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/11/19منسوختدوینحسابداری--502علوم اجتماعیدانلود فایل
5574حسابرسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/12/20منسوخبازنگریحسابداری--860علوم اجتماعیدانلود فایل
5426حسابرسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگریحسابداری--895علوم اجتماعیدانلود فایل
3375حشره شناسی کشاورزیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریگیاه پزشکی--109کشاورزیدانلود فایل
3024حشره شناسی کشاورزیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--563کشاورزیدانلود فایل
3373حشره شناسی کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریگیاه پزشکی--109کشاورزیدانلود فایل
3530حشره شناسی کشاورزی گرایش اکولوژی و کنترل بیولوژیکدکتری تخصصی1394/03/16منسوختدوینگیاه پزشکی--755کشاورزیدانلود فایل
3532حشره شناسی کشاورزی گرایش بیوسیستماتیک حشراتدکتری تخصصی1394/03/16منسوختدوینگیاه پزشکی--755کشاورزیدانلود فایل
3533حشره شناسی کشاورزی گرایش بیوسیستماتیک کنه هادکتری تخصصی1394/03/16منسوختدوینگیاه پزشکی--755کشاورزیدانلود فایل
3531حشره شناسی کشاورزی گرایش فیزیولوژی و سم شناسیدکتری تخصصی1394/03/16منسوختدوینگیاه پزشکی--755کشاورزیدانلود فایل
2001222حفاری اکتشافیکاردانی ناپیوسته1378/06/14منسوختدوینصنعت--523علمی و کاربردیدانلود فایل
16500حفاظت اطلاعاتکارشناسی پیوسته1393/08/21فعالبازنگرینظامی و انتظامی--869علوم انسانیدانلود فایل
16401حفاظت اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/25فعالبازنگرینظامی و انتظامی--883علوم انسانیدانلود فایل
16305حفاظت اطلاعات راهبردیدکتری تخصصی1398/07/07فعالتدویننظامی و انتظامی--781علوم انسانیدانلود فایل
16437حفاظت اطلاعات نظامیکاردانی ناپیوسته1400/04/06فعالتدویننظامی و انتظامی--798علوم انسانیدانلود فایل
16386حفاظت ملیدکتری تخصصی1397/12/19فعالتدویننظامی و انتظامی--779علوم انسانیدانلود فایل
3025حفاظت و اصلاح چوبدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
16076حفاظت و حراستکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/23فعالتدویننظامی و انتظامی--773علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱٬۱۰۱ تا ۱٬۲۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰