لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2538بیوفیزیکدکتری تخصصی1397/04/30فعالتدوینعلوم زیستی--992علوم پایهدانلود فایل
2539بیوشیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/04/30فعالبازنگریعلوم زیستی--992علوم پایهدانلود فایل
2540بیوشیمیدکتری تخصصی1397/04/30فعالتدوینعلوم زیستی--992علوم پایهدانلود فایل
2542فیزیک گرایش اتمی و مولکولیدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینفیزیک--755علوم پایهدانلود فایل
2543فیزیک گرایش ذرات بنیادیدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینفیزیک--755علوم پایهدانلود فایل
2544فیزیک گرایش حالت جامددکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینفیزیک--755علوم پایهدانلود فایل
2545فیزیک گرایش گرانش و فیزیک نجومیدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینفیزیک--755علوم پایهدانلود فایل
2546فیزیک گرایش هسته ایدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینفیزیک--755علوم پایهدانلود فایل
2548زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16منسوختدوینعلوم زیستی--755علوم پایهدانلود فایل
2549زیست شناسی جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16منسوختدوینعلوم زیستی--755علوم پایهدانلود فایل
2550زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی جانوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16منسوختدوینعلوم زیستی--755علوم پایهدانلود فایل
2552علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی گیاهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16منسوختدوینعلوم زیستی--755علوم پایهدانلود فایل
2553علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16منسوختدوینعلوم زیستی--755علوم پایهدانلود فایل
2555ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسیدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینعلوم زمین--755علوم پایهدانلود فایل
2556ژئوفیزیک گرایش ژئو الکتریکدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینعلوم زمین--755علوم پایهدانلود فایل
2557ژئوفیزیک گرایش ژئو مغناطیسدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینعلوم زمین--755علوم پایهدانلود فایل
2558ژئوفیزیک گرایش گرانی سنجیدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینعلوم زمین--755علوم پایهدانلود فایل
2559ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسیدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینعلوم زمین--755علوم پایهدانلود فایل
2560علوم جانوری گرایش بافت شناسی آبز یانکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/09/11منسوخبازنگریعلوم زیستی--633علوم پایهدانلود فایل
2561ژنومیکس کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/12/04فعالتدوینعلوم زیستی--785علوم پایهدانلود فایل
2562آماردکتری تخصصی1398/11/20فعالبازنگریآمار--277علوم پایهدانلود فایل
2563علوم محیط زیستدکتری تخصصی1398/09/03فعالتدوینعلوم زیستی--783علوم پایهدانلود فایل
2564محیط زیست گرایش برنامه ریزیدکتری تخصصی1394/03/16منسوختدوینعلوم زیستی--755علوم پایهدانلود فایل
2565ریز زیست فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگریعلوم زیستی--152علوم پایهدانلود فایل
2566زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش میکروبیولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/26منسوخبازنگریعلوم زیستی--91علوم پایهدانلود فایل
2567زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/07منسوخبازنگریعلوم زیستی--150علوم پایهدانلود فایل
2568زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/19منسوخبازنگریعلوم زیستی--478علوم پایهدانلود فایل
2569زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوشیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/19منسوخبازنگریعلوم زیستی--882علوم پایهدانلود فایل
2570آمار گرایش آمار اجتماعی و اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/04/27منسوختدوینآمار--407علوم پایهدانلود فایل
2571ریز زیست فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/03/24منسوخبازنگریعلوم زیستی--1056علوم پایهدانلود فایل
2572گوهر شناسی کاربردی و کانی های صنعتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/05/20فعالتدوینعلوم زمین--788علوم پایهدانلود فایل
2573فیزیک گرایش علوم و فناوری کوانتومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/05/20فعالتدوینفیزیک--788علوم پایهدانلود فایل
2574آمارکارشناسی پیوسته1399/06/29فعالتدوینآمار--1065علوم پایهدانلود فایل
2575فناوری سلول های بنیادی و بازسازی بافتکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/05/20فعالتدوینعلوم زیستی--788علوم پایهدانلود فایل
2576آموزش ریاضیکارشناسی پیوسته1399/04/03فعالبازنگریعلوم ریاضی--1057علوم پایهدانلود فایل
2577آموزش شیمیکارشناسی پیوسته1399/04/03فعالبازنگریشیمی--1057علوم پایهدانلود فایل
2578آموزش زیست شناسیکارشناسی پیوسته1399/04/03فعالبازنگریعلوم زیستی--1057علوم پایهدانلود فایل
2579آموزش فیزیککارشناسی پیوسته1399/04/03فعالبازنگریفیزیک--1057علوم پایهدانلود فایل
2580بیم سنجیکارشناسی پیوسته1398/12/04فعالتدوینآمار--785علوم پایهدانلود فایل
2581علوم زمین گرایش کانی ها و سنگ های صنعتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/05/20فعالتدوینعلوم زمین--788علوم پایهدانلود فایل
2582پدافند جنگ نوینکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدویننظامی و انتظامی--793علوم پایهدانلود فایل
2583مطالعات امنیت ایراندکتری تخصصی1397/10/02فعالتدویننظامی و انتظامی--778علوم پایهدانلود فایل
2584فیزیکدکتری تخصصی1398/07/01فعالتدوینفیزیک--1037علوم پایهدانلود فایل
2586علوم کامپیوترکارشناسی پیوسته1399/11/12فعالبازنگریعلوم ریاضی--294علوم پایهدانلود فایل
2587زیست فناوریدکتری تخصصی1399/12/03فعالتدوینعلوم زیستی--794علوم پایهدانلود فایل
2588پلاسما پزشکیدکتری تخصصی1400/02/05فعالبازنگریفیزیک--299علوم پایهدانلود فایل
2589ریاضیات و کاربردهاکارشناسی پیوسته1399/11/12فعالبازنگریعلوم ریاضی--294علوم پایهدانلود فایل
2590زمین شناسیکارشناسی پیوسته1399/11/12فعالبازنگریعلوم زمین--294علوم پایهدانلود فایل
2591محاسبات و ریاضیات مهندسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدوینعلوم ریاضی--793علوم پایهدانلود فایل
2592زمین شناسیکارشناسی پیوسته1399/12/24فعالبازنگریعلوم زمین--297علوم پایهدانلود فایل
2593دبیری زمین شناسیکارشناسی پیوسته1362/12/22منسوختدوینعلوم زمین--818علوم پایهدانلود فایل
2594مهندسی نقشه برداری گرایش نقشه برداری زمین شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/02فعالتدوینعلوم زمین--797علوم پایهدانلود فایل
2595آمار اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/08/11فعالبازنگریآمار--790علوم پایهدانلود فایل
2596آمار اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/02فعالبازنگریآمار--797علوم پایهدانلود فایل
2597فیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدوینفیزیک--793علوم پایهدانلود فایل
2598ریاضی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/23فعالتدوینعلوم ریاضی--1078علوم پایهدانلود فایل
2599ریاضیات و کاربردهاکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/23فعالتدوینعلوم ریاضی--1078علوم پایهدانلود فایل
2600فیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/23فعالتدوینفیزیک--1078علوم پایهدانلود فایل
2601زیست شناسی جانوریکارشناسی پیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم زیستی--299علوم پایهدانلود فایل
2602زیست شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی پیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم زیستی--299علوم پایهدانلود فایل
2604علوم و مهندسی اعصاب گرایش علوم اعصاب سیستمدکتری مستقیم1399/11/21فعالتدوینعلوم زیستی--792علوم پایهدانلود فایل
2605علوم و مهندسی اعصاب گرایش مهندسی اعصابدکتری مستقیم1399/11/21فعالتدوینعلوم زیستی--792علوم پایهدانلود فایل
2606فوتونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1400/05/17فعالبازنگریفیزیک--304علوم پایهدانلود فایل
2607زیست شناسی گیاهیکارشناسی پیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم زیستی--299علوم پایهدانلود فایل
2608میکروبیولوژیکارشناسی پیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم زیستی--299علوم پایهدانلود فایل
2609ژنتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1400/05/17فعالبازنگریعلوم زیستی--304علوم پایهدانلود فایل
2610اقیانوس شناسیکارشناسی پیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم زمین--299علوم پایهدانلود فایل
2611زیست شناسی دریاکارشناسی پیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم زیستی--299علوم پایهدانلود فایل
2612بیم سنجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/07/25فعالبازنگریآمار--308علوم پایهدانلود فایل
2613بیم سنجیدکتری تخصصی1400/07/25فعالبازنگریآمار--308علوم پایهدانلود فایل
2615زیست شناسی دریا گرایش جانوران دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم زیستی--299علوم پایهدانلود فایل
2616زیست شناسی دریا گرایش بوم شناسی دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم زیستی--299علوم پایهدانلود فایل
2617زیست شناسی دریا گرایش آلودگی دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم زیستی--299علوم پایهدانلود فایل
2618زیست شناسی دریا گرایش گیاهان دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم زیستی--299علوم پایهدانلود فایل
2619ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/23فعالبازنگریعلوم زمین--771علوم پایهدانلود فایل
2620شیمی گرایش شیمی داروییکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/07/25فعالبازنگریشیمی--308علوم پایهدانلود فایل
2621علوم کامپیوترکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/23فعالتدوینعلوم ریاضی--771علوم پایهدانلود فایل
2622علوم فضاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/07/04فعالتدوینعلوم زمین--800علوم پایهدانلود فایل
2623بیوشیمیدکتری تخصصی1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--310علوم پایهدانلود فایل
2624ریاضی محضدکتری مستقیم1400/07/04فعالتدوینعلوم ریاضی--800علوم پایهدانلود فایل
2626میکروبیولوژی گرایش میکرو ارگانیسم های بیماری زاکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--310علوم پایهدانلود فایل
2627میکروبیولوژی گرایش صنعتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--310علوم پایهدانلود فایل
2628میکروبیولوژی گرایش سیستماتیک و بوم شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--310علوم پایهدانلود فایل
2629میکروبیولوژی گرایش محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--310علوم پایهدانلود فایل
2630ریاضیات و کاربردها گرایش هندسه (توپولوژی)کارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم ریاضی--310علوم پایهدانلود فایل
2632زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی جانوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--310علوم پایهدانلود فایل
2633زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--310علوم پایهدانلود فایل
2634زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--310علوم پایهدانلود فایل
2636زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی جانوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--310علوم پایهدانلود فایل
2637زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--310علوم پایهدانلود فایل
2638زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--310علوم پایهدانلود فایل
2639تکنولوژی، انرژی و مواد کوانتومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالتدوینفیزیک--755علوم پایهدانلود فایل
2640شیمی گرایش شیمی فیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریشیمی--310علوم پایهدانلود فایل
2641شیمی گرایش شیمی فیزیکدکتری تخصصی1400/08/16فعالبازنگریشیمی--310علوم پایهدانلود فایل
2642فناوری سلول های بنیادی و بازسازی بافتدکتری تخصصی1400/08/23فعالتدوینعلوم زیستی--801علوم پایهدانلود فایل
2643زیست شناسی دریا گرایش محیط زیست دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/23فعالبازنگریعلوم زیستی--801علوم پایهدانلود فایل
2644زیست فناوری گرایش ریز زیست فناوریدکتری تخصصی1400/08/23فعالبازنگریعلوم زیستی--801علوم پایهدانلود فایل
2645شیمی گرایش فیتو شیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/23فعالبازنگریشیمی--801علوم پایهدانلود فایل
2646زیست فناوری گرایش ریز زیست فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/23فعالبازنگریعلوم زیستی--801علوم پایهدانلود فایل
2647آمار گرایش بیم سنجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/21منسوخبازنگریآمار--455علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۱٬۱۰۱ تا ۱٬۲۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰