لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1390الکترونیک هواپیماکاردانی ناپیوسته1368/11/01منسوختدوینمهندسی مکانیک--94فنی و مهندسیدانلود فایل
1199الکترونیک هواپیماییکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینمهندسی مکانیک--414فنی و مهندسیدانلود فایل
2003026الکترونیک و مخابرات دریاییکاردانی پیوسته1398/05/28فعالبازنگریعلوم مهندسی--14فنی و حرفه ایدانلود فایل
1198الکترونیک کاربردیکارشناسی ناپیوسته1369/08/20منسوختدوینمهندسی برق--94فنی و مهندسیدانلود فایل
2001214الکترونیک – الکترونیک عمومیکاردانی پیوسته1383/10/12منسوخبازنگریصنعت--42علمی و کاربردیدانلود فایل
2001198الکترونیک – رادیو تلویزیونکاردانی پیوسته1374/04/11فعالتدوینصنعت--300علمی و کاربردیدانلود فایل
2001209الکترونیک – مخابرات دریاییکاردانی پیوسته1378/12/15منسوختدوینصنعت--390علمی و کاربردیدانلود فایل
2002634الکترونیک-برق صنعتیکاردانی پیوسته1384/10/12منسوخبازنگریصنعت--42علمی و کاربردیدانلود فایل
1041الگوریتم ها و محاسباتکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/02/09منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--411فنی و مهندسیدانلود فایل
1585الگوریتم ها و محاسباتکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالتدوینمهندسی کامپیوتر--861فنی و مهندسیدانلود فایل
1497الگوریتم و محاسباتدکتری تخصصی1393/11/18فعالتدوینمهندسی کامپیوتر--858فنی و مهندسیدانلود فایل
6685امام شناسی ومعارف ائمه (ع)کارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
16499امنیت اطلاعاتکارشناسی پیوسته1393/08/21فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13930821علوم انسانیدانلود فایل
16498امنیت اقتصادیکارشناسی پیوسته1393/08/21فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13930821علوم انسانیدانلود فایل
16501امنیت بین المللکارشناسی پیوسته1393/08/21فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13930821علوم انسانیدانلود فایل
16385امنیت بین المللدکتری تخصصی1397/12/19فعالتدویننظامی و انتظامی--914علوم انسانیدانلود فایل
16360امنیت ملی گرایش امنیت داخلیدکتری تخصصی1385/11/28فعالتدویننظامی و انتظامی--621علوم انسانیدانلود فایل
16369امنیت ملی گرایش تهدیدات امنیت ملیدکتری تخصصی1399/11/13فعالتدویننظامی و انتظامی--13991113علوم انسانیدانلود فایل
16368امنیت ملی گرایش مطالعات امنیت ملیدکتری تخصصی1399/11/13فعالتدویننظامی و انتظامی--13991113علوم انسانیدانلود فایل
16497امنیت نرمکارشناسی پیوسته1393/08/21فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13930821علوم انسانیدانلود فایل
16442امنیت نرمکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/02فعالتدویننظامی و انتظامی--912علوم انسانیدانلود فایل
2001296امور اداریکاردانی پیوسته1384/04/25فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--52علمی و کاربردیدانلود فایل
6144امور بانکیکاردانی ناپیوسته1379/10/18فعالتدوینمدیریت--406علوم انسانیدانلود فایل
16420امور تربیتیکارشناسی پیوسته1400/05/11فعالتدوینعلوم تربیتی--945علوم انسانیدانلود فایل
6129امور تربیتیکاردانی ناپیوسته1375/02/03فعالتدوینعلوم تربیتی--316علوم انسانیدانلود فایل
6828امور تربیتی و مشاوره گرایش امور تربیتیکارشناسی پیوسته1367/02/31منسوختدوینمشاوره--123علوم انسانیدانلود فایل
6827امور تربیتی و مشاوره گرایش مشاورهکارشناسی پیوسته1367/02/31منسوختدوینمشاوره--123علوم انسانیدانلود فایل
2001289امور دامی – تکنولوژی پرورش دامکاردانی پیوسته1384/03/28منسوختدوینکشاورزی--50علمی و کاربردیدانلود فایل
2001290امور دامی – تکنولوژی پرورش طیورکاردانی پیوسته1384/03/28منسوخبازنگریکشاورزی--50علمی و کاربردیدانلود فایل
2002593امور دولتی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشیکاردانی ناپیوسته1367/07/16منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--137علمی و کاربردیدانلود فایل
2000392امور زراعی - تولیدات زراعیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2000403امور زراعی - گیاهان دارویی و معطرکاردانی ناپیوسته1391/10/10منسوختدوینکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2001287امور زراعی و باغی – تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانی پیوسته1384/03/28منسوختدوینکشاورزی--50علمی و کاربردیدانلود فایل
2002142امور زراعی – گیاهان دارویی و معطرکاردانی پیوسته1391/06/19منسوختدوینکشاورزی--13910619علمی و کاربردی-
2001658امور شعب بانککارشناسی پیوسته1378/03/09منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--375علمی و کاربردیدانلود فایل
2001919امور فرهنگیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--335علمی و کاربردیدانلود فایل
6147امور مالی و مالیاتیکاردانی ناپیوسته1367/04/11فعالتدوینمدیریت--127علوم انسانیدانلود فایل
6146امور گمرکیکاردانی ناپیوسته1376/03/25فعالتدوینمدیریت--342علوم انسانیدانلود فایل
6508امور گمرکیکارشناسی پیوسته1376/03/25منسوختدوینمدیریت--342علوم انسانیدانلود فایل
2002620اموراداریکاردانی پیوسته1388/08/09منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--138889علمی و کاربردیدانلود فایل
6130اموزش حرفه وفنکاردانی ناپیوسته1383/11/17فعالتدوینعلوم تربیتی--536علوم انسانیدانلود فایل
6131اموزش دینی وعربیکاردانی ناپیوسته1373/04/12فعالتدوینعلوم تربیتی--279علوم انسانیدانلود فایل
6133اموزش علوم تجربیکاردانی ناپیوسته1374/11/08منسوختدوینعلوم تربیتی--312علوم انسانیدانلود فایل
6134اموزش وپرورش ابتداییکاردانی ناپیوسته1372/12/08فعالتدوینعلوم تربیتی--274علوم انسانیدانلود فایل
2002590اموزش وپرورش ابتداییکاردانی ناپیوسته1382/11/07منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی---علمی و کاربردیدانلود فایل
6714انتظامیکارشناسی پیوسته1384/08/21منسوختدویننظامی و انتظامی--562علوم انسانیدانلود فایل
6715انتظامیکارشناسی پیوسته1384/08/21منسوختدویننظامی و انتظامی--562علوم انسانیدانلود فایل
6716انتظامیکارشناسی پیوسته1384/08/21منسوختدویننظامی و انتظامی--562علوم انسانیدانلود فایل
1237انتقالکارشناسی پیوسته1372/04/19منسوختدوینمهندسی برق--94فنی و مهندسیدانلود فایل
6598اندیشه سیاسی اجتماعی معاصرکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانیدانلود فایل
6671اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/05/03فعالتدوینعلوم حوزوی--378علوم انسانیدانلود فایل
6548اندیشه معاصر مسلمیندکتری تخصصی1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانیدانلود فایل
2003040انرژی تجدید پذیر خورشیدیکاردانی ناپیوسته1398/09/18فعالتدوینعلوم مهندسی--15فنی و حرفه ایدانلود فایل
1371انرژی هسته ایکاردانی ناپیوسته1366/08/09منسوختدوینمهندسی برق--99فنی و مهندسیدانلود فایل
7184انرژی و معماریکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/08/19منسوختدوینمعماری--651هنر و معماریدانلود فایل
2270انسان شناسی زیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/10/18فعالتدوینعلوم زیستی--881علوم پایهدانلود فایل
4071انگل شناسیدکتری دستیاری1395/09/14فعالبازنگریپاتوبیولوژی--86دامپزشکیدانلود فایل
4018انگل شناسیدکتری تخصصی1384/08/07منسوختدوینپاتوبیولوژی--561دامپزشکیدانلود فایل
4077انگل شناسیدکتری تخصصی1395/11/24منسوخبازنگریپاتوبیولوژی--92دامپزشکیدانلود فایل
4078انگل شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/24منسوخبازنگریپاتوبیولوژی--92دامپزشکیدانلود فایل
4047انگل شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/04/31منسوختدوینپاتوبیولوژی--589دامپزشکیدانلود فایل
4089انگل شناسی دامپزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/07/11فعالبازنگریپاتوبیولوژی--160دامپزشکیدانلود فایل
4090انگل شناسی دامپزشکیدکتری تخصصی1400/07/11فعالبازنگریپاتوبیولوژی--160دامپزشکیدانلود فایل
4016انگل شناسی دامپزشکیدکتری دستیاری1367/03/05منسوختدوینپاتوبیولوژی--12دامپزشکیدانلود فایل
4085انگل شناسی دامپزشکیدکتری تخصصی1388/11/17منسوخبازنگریپاتوبیولوژی--748دامپزشکیدانلود فایل
4086انگل شناسی دامپزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17فعالبازنگریپاتوبیولوژی--748دامپزشکیدانلود فایل
2000313انیمیشنکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریفرهنگ و هنر--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2003038انیمیشنکاردانی پیوسته1398/04/04فعالتدوینهنر--10فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003042انیمیشن دیجیتالکارشناسی ناپیوسته1399/03/06فعالتدوینهنر--17فنی و حرفه ایدانلود فایل
6599اهل بیت شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17فعالتدوینعلوم حوزوی--772علوم انسانیدانلود فایل
4068اپیدمیولوژیدکتری دستیاری1382/02/27منسوختدوینعلوم پایه--481دامپزشکیدانلود فایل
4017اپیدمیولوژیدکتری تخصصی1391/11/15فعالبازنگریعلوم پایه--821دامپزشکیدانلود فایل
3098اکوهیدرولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/11/18فعالتدوینمنابع طبیعی--858کشاورزیدانلود فایل
3404اگرو اکولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--61کشاورزیدانلود فایل
3405اگرو اکولوژیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--61کشاورزیدانلود فایل
3486اگرو تکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--61کشاورزیدانلود فایل
3492اگرو تکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--61کشاورزیدانلود فایل
3488اگرو تکنولوژی گرایش علوم علف های هرزکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--61کشاورزیدانلود فایل
3494اگرو تکنولوژی گرایش علوم علف های هرزدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--61کشاورزیدانلود فایل
3489اگرو تکنولوژی گرایش علوم و تکنولوژی بذرکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--61کشاورزیدانلود فایل
3495اگرو تکنولوژی گرایش علوم و تکنولوژی بذردکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--61کشاورزیدانلود فایل
3487اگرو تکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--61کشاورزیدانلود فایل
3493اگرو تکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--61کشاورزیدانلود فایل
5253ایران شناسیکارشناسی پیوسته1383/12/22فعالتدوینعلوم تاریخی--540علوم اجتماعیدانلود فایل
5003ایران شناسیدکتری تخصصی1390/02/10فعالتدوینعلوم تاریخی--780علوم اجتماعیدانلود فایل
5659ایران شناسی معاصردکتری تخصصی1399/10/07فعالتدوینعلوم سیاسی--935علوم اجتماعیدانلود فایل
7033ایران شناسی گرایش اصول نسخه شناسی ومرمت نسخه های خطی و نسخه آراییکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/03/04فعالتدوینمعماری--684هنر و معماریدانلود فایل
5694ایران شناسی گرایش ایران باستان و میانهکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/02فعالبازنگریعلوم تاریخی--943علوم اجتماعیدانلود فایل
5107ایران شناسی گرایش ایران شناسی تاریخکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/03/24فعالتدوینعلوم تاریخی--482علوم اجتماعیدانلود فایل
5106ایران شناسی گرایش ایران شناسی عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/03/24منسوختدوینعلوم تاریخی--482علوم اجتماعیدانلود فایل
5108ایران شناسی گرایش ایران شناسی فرهنگ مردم، آداب و رسوم و میراث فرهنگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/03/24فعالتدوینعلوم تاریخی--482علوم اجتماعیدانلود فایل
4019ایمنی شناسیدکتری تخصصی1384/10/13فعالتدوینپاتوبیولوژی--128دامپزشکیدانلود فایل
4048ایمنی شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/04/27فعالتدوینپاتوبیولوژی--725دامپزشکیدانلود فایل
9079ایمنی صنعتیکارشناسی پیوسته1396/09/05منسوخبازنگریمهندسی صنایع--13960905فنی و مهندسیدانلود فایل
9009ایمنی صنعتیکارشناسی پیوسته1397/05/03فعالبازنگریمهندسی صنایع--13970503فنی و مهندسیدانلود فایل
1125ایمنی صنعتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/12/21منسوختدوینمهندسی صنایع--295فنی و مهندسیدانلود فایل
1210ایمنی صنعتی و محیط کارکارشناسی ناپیوسته1385/02/02منسوختدوینصنعت--575علمی و کاربردیدانلود فایل
9023ایمنی، بهداشت و محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/07فعالتدوینمهندسی صنایع--13970907فنی و مهندسیدانلود فایل
1802ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSEدکتری تخصصی1396/02/23فعالتدوینمهندسی صنایع--883فنی و مهندسیدانلود فایل
7085بازسازی پس از سانحهکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/01/27فعالتدوینمعماری--541هنر و معماریدانلود فایل
نمایش ۱٬۱۰۱ تا ۱٬۲۰۰ مورد از کل ۵٬۸۲۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰