لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
5220مخاطرات محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/08/28منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--671علوم اجتماعیدانلود فایل
5504مخاطرات محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--152علوم اجتماعیدانلود فایل
5480مددکاری اجتماعیکارشناسی پیوسته1395/09/14فعالبازنگریعلوم اجتماعی--152علوم اجتماعیدانلود فایل
16349مدرسی اخلاق اسلامیدکتری تخصصی1399/04/01فعالبازنگریعلوم حوزوی--787علوم انسانیدانلود فایل
16171مدرسی اخلاق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/07/13فعالبازنگریالهیات--947علوم انسانیدانلود فایل
16350مدرسی انقلاب اسلامیدکتری تخصصی1399/04/01فعالبازنگریعلوم حوزوی--787علوم انسانیدانلود فایل
16169مدرسی انقلاب اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/07/13فعالبازنگریالهیات--947علوم انسانیدانلود فایل
16170مدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/07/13فعالبازنگریالهیات--947علوم انسانیدانلود فایل
16348مدرسی تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامیدکتری تخصصی1399/04/01فعالبازنگریعلوم حوزوی--787علوم انسانیدانلود فایل
16347مدرسی مبانی نظری اسلامدکتری تخصصی1399/04/01فعالبازنگریعلوم حوزوی--787علوم انسانیدانلود فایل
16168مدرسی مبانی نظری اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/07/13فعالبازنگریالهیات--947علوم انسانیدانلود فایل
6215مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/05منسوخبازنگریالهیات--597علوم انسانیدانلود فایل
6214مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/05منسوخبازنگریالهیات--597علوم انسانیدانلود فایل
16346مدرسی معارف قرآن و حدیثدکتری تخصصی1399/04/01فعالبازنگریعلوم حوزوی--787علوم انسانیدانلود فایل
16167مدرسی معارف قرآن و حدیثکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/07/13فعالبازنگریالهیات--947علوم انسانیدانلود فایل
16380مدیریت آمادکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/04/16فعالبازنگرینظامی و انتظامی--36علوم انسانیدانلود فایل
16337مدیریت آموزشیدکتری تخصصی1396/07/01فعالبازنگریعلوم تربیتی--946علوم انسانیدانلود فایل
16342مدیریت آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/07/09فعالبازنگریعلوم تربیتی--1038علوم انسانیدانلود فایل
16464مدیریت آموزشیدکتری تخصصی1400/07/25فعالبازنگریعلوم تربیتی--308علوم انسانیدانلود فایل
16111مدیریت آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/16فعالبازنگریعلوم تربیتی--915علوم انسانیدانلود فایل
16140مدیریت اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/25فعالبازنگرینظامی و انتظامی--883علوم انسانیدانلود فایل
16143مدیریت اطلاعاتدکتری تخصصی1396/03/31فعالبازنگرینظامی و انتظامی--647علوم انسانیدانلود فایل
16204مدیریت اطلاعات و ارتباطاتکارشناسی پیوسته1396/09/08فعالبازنگرینظامی و انتظامی--957علوم انسانیدانلود فایل
16426مدیریت امور شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/04/16فعالبازنگریمدیریت--152علوم انسانیدانلود فایل
6513مدیریت بازرگانیکارشناسی پیوسته1393/07/20فعالبازنگریمدیریت--751علوم انسانیدانلود فایل
16191مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/23فعالبازنگریمدیریت--916علوم انسانیدانلود فایل
6780مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24فعالبازنگریمدیریت--211علوم انسانیدانلود فایل
6781مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24فعالبازنگریمدیریت--211علوم انسانیدانلود فایل
6784مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24فعالبازنگریمدیریت--211علوم انسانیدانلود فایل
6782مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24فعالبازنگریمدیریت--211علوم انسانیدانلود فایل
6783مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیککارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24فعالبازنگریمدیریت--211علوم انسانیدانلود فایل
6785مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24فعالبازنگریمدیریت--211علوم انسانیدانلود فایل
3086مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاکدکتری تخصصی1393/12/03منسوخبازنگریخاکشناسی--565کشاورزیدانلود فایل
3207مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاککارشناسی ارشد ناپیوسته1393/12/03منسوخبازنگریخاکشناسی--565کشاورزیدانلود فایل
3503مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاکدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--109کشاورزیدانلود فایل
3479مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاککارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--109کشاورزیدانلود فایل
3502مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--109کشاورزیدانلود فایل
3206مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی حاصلخیزی خاک وتغذیه گیاهکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/12/03منسوخبازنگریخاکشناسی--565کشاورزیدانلود فایل
3478مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--109کشاورزیدانلود فایل
6966مدیریت دفاعی گرایش دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/29فعالبازنگرینظامی و انتظامی--897علوم انسانیدانلود فایل
6518مدیریت دولتیکارشناسی پیوسته1393/07/20فعالبازنگریمدیریت--751علوم انسانیدانلود فایل
6793مدیریت دولتی گرایش بوجه و مالیه عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24منسوخبازنگریمدیریت--879علوم انسانیدانلود فایل
16253مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24فعالبازنگریمدیریت--879علوم انسانیدانلود فایل
6791مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24منسوخبازنگریمدیریت--879علوم انسانیدانلود فایل
16251مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24فعالبازنگریمدیریت--879علوم انسانیدانلود فایل
6794مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24منسوخبازنگریمدیریت--879علوم انسانیدانلود فایل
16254مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24فعالبازنگریمدیریت--879علوم انسانیدانلود فایل
6792مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24منسوخبازنگریمدیریت--879علوم انسانیدانلود فایل
16252مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24فعالبازنگریمدیریت--879علوم انسانیدانلود فایل
6796مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحولکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24منسوخبازنگریمدیریت--879علوم انسانیدانلود فایل
16256مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحولکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24فعالبازنگریمدیریت--879علوم انسانیدانلود فایل
16255مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعهکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24فعالبازنگریمدیریت--879علوم انسانیدانلود فایل
16274مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24فعالبازنگریمدیریت--879علوم انسانیدانلود فایل
6797مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24منسوخبازنگریمدیریت--879علوم انسانیدانلود فایل
6795مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24منسوخبازنگریمدیریت--879علوم انسانیدانلود فایل
6745مدیریت راهبردیدکتری تخصصی1394/07/13فعالبازنگریمدیریت--214علوم انسانیدانلود فایل
5586مدیریت رسانهکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/11/03فعالبازنگریفرهنگ , ارتباطات و رسانه--971علوم اجتماعیدانلود فایل
5587مدیریت رسانهدکتری تخصصی1396/09/19فعالبازنگریفرهنگ , ارتباطات و رسانه--960علوم اجتماعیدانلود فایل
16474مدیریت سازمان ها و نهادهای فرهنگی با رویکرد اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/07/04فعالبازنگریعلوم حوزوی--800علوم انسانیدانلود فایل
3079مدیریت صنایع چوب و کاغذدکتری تخصصی1381/02/29منسوخبازنگریمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
16164مدیریت صنعتیکارشناسی پیوسته1396/09/14فعالبازنگریمدیریت--959علوم انسانیدانلود فایل
6520مدیریت صنعتیکارشناسی پیوسته1393/07/20فعالبازنگریمدیریت--751علوم انسانیدانلود فایل
6763مدیریت صنعتی گرایش استراتژی صنعتیدکتری تخصصی1394/07/13فعالبازنگریمدیریت--214علوم انسانیدانلود فایل
16159مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/05فعالبازنگریمدیریت--956علوم انسانیدانلود فایل
6761مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیاتدکتری تخصصی1394/07/13فعالبازنگریمدیریت--214علوم انسانیدانلود فایل
6800مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24فعالبازنگریمدیریت--879علوم انسانیدانلود فایل
16158مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/05فعالبازنگریمدیریت--956علوم انسانیدانلود فایل
6760مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیاتدکتری تخصصی1394/07/13فعالبازنگریمدیریت--214علوم انسانیدانلود فایل
6799مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24فعالبازنگریمدیریت--879علوم انسانیدانلود فایل
6764مدیریت صنعتی گرایش مالیدکتری تخصصی1394/07/13فعالبازنگریمدیریت--214علوم انسانیدانلود فایل
16230مدیریت صنعتی گرایش مدیریت تولید و عملیاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/07/28فعالبازنگریمدیریت--1005علوم انسانیدانلود فایل
16161مدیریت صنعتی گرایش مدیریت زنجیره تامینکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/05فعالبازنگریمدیریت--956علوم انسانیدانلود فایل
6802مدیریت صنعتی گرایش مدیریت زنجیره تامینکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24فعالبازنگریمدیریت--879علوم انسانیدانلود فایل
6762مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستم هادکتری تخصصی1394/07/13فعالبازنگریمدیریت--214علوم انسانیدانلود فایل
16160مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکردکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/05فعالبازنگریمدیریت--956علوم انسانیدانلود فایل
6801مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکردکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24فعالبازنگریمدیریت--879علوم انسانیدانلود فایل
16163مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژهکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/05فعالبازنگریمدیریت--956علوم انسانیدانلود فایل
6804مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژهکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24فعالبازنگریمدیریت--879علوم انسانیدانلود فایل
6803مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و بهره وریکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24فعالبازنگریمدیریت--879علوم انسانیدانلود فایل
16179مدیریت فرهنگی هنریکارشناسی پیوسته1397/07/01فعالبازنگرینظامی و انتظامی--1000علوم انسانیدانلود فایل
16154مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/08/21فعالبازنگریمدیریت--954علوم انسانیدانلود فایل
6390مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/05منسوخبازنگریمدیریت--660علوم انسانیدانلود فایل
16194مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانشکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/08/21فعالبازنگریمدیریت--954علوم انسانیدانلود فایل
16152مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/08/21فعالبازنگریمدیریت--954علوم انسانیدانلود فایل
16156مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت پروژه های فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/08/21فعالبازنگریمدیریت--954علوم انسانیدانلود فایل
16155مدیریت فناوری اطلاعات گرایش هوشمندی کسب و کارکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/08/21فعالبازنگریمدیریت--954علوم انسانیدانلود فایل
16153مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1396/08/21فعالبازنگریمدیریت--954علوم انسانیدانلود فایل
3087مدیریت منابع خاکدکتری تخصصی1393/12/03منسوخبازنگریخاکشناسی--565کشاورزیدانلود فایل
3506مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاکدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--109کشاورزیدانلود فایل
3481مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاککارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--109کشاورزیدانلود فایل
3209مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک وحفاظت خاککارشناسی ارشد ناپیوسته1393/12/03منسوخبازنگریخاکشناسی--565کشاورزیدانلود فایل
3210مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/12/03منسوخبازنگریخاکشناسی--565کشاورزیدانلود فایل
3505مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--109کشاورزیدانلود فایل
3482مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--109کشاورزیدانلود فایل
2000742مدیریت هتلداریکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریفرهنگ و هنر--350علمی و کاربردیدانلود فایل
16341مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/04/09فعالبازنگریعلوم تربیتی--1067علوم انسانیدانلود فایل
6727مدیریت و کمیسر دریاییکارشناسی پیوسته1393/12/15منسوخبازنگرینظامی و انتظامی--875علوم انسانیدانلود فایل
16384مدیریت و کمیسر دریاییکارشناسی پیوسته1399/04/16فعالبازنگرینظامی و انتظامی--36علوم انسانیدانلود فایل
3324مدیریت و کنترل بیابانکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3325مدیریت و کنترل بیاباندکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۱٬۰۰۱ تا ۱٬۱۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰