لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6997ادبیات فرانسهدکتری تخصصی1375/10/09فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--332علوم انسانیدانلود فایل
6591ادبیات قرآنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/02/10فعالتدوینعلوم حوزوی--780علوم انسانیدانلود فایل
7029ادبیات نمایشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/04/12فعالتدوینهنرهای نمایشی--279هنر و معماریدانلود فایل
7100ادبیات نمایشیکارشناسی پیوسته1388/02/26فعالتدوینهنرهای نمایشی--719هنر و معماریدانلود فایل
6547ادیان ابراهیمیدکتری تخصصی1390/03/21فعالتدوینعلوم حوزوی--781علوم انسانیدانلود فایل
6900ادیان ابراهیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12فعالتدوینعلوم حوزوی--707علوم انسانیدانلود فایل
6904ادیان ابراهیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/12/02منسوختدوینعلوم حوزوی--500علوم انسانیدانلود فایل
16133ادیان ابراهیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/06/16فعالبازنگریعلوم حوزوی--13960616علوم انسانیدانلود فایل
6897ادیان غیر ابراهیمی - ادیان ایرانیدکتری تخصصی1393/07/06منسوختدوینعلوم حوزوی--856علوم انسانیدانلود فایل
6592ادیان غیرابراهیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/30فعالبازنگریعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
6905ادیان غیرابراهیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/12/02منسوختدوینعلوم حوزوی--500علوم انسانیدانلود فایل
6001ادیان و عرفاندکتری تخصصی1369/04/17فعالتدوینالهیات--130علوم انسانیدانلود فایل
16447ادیان و عرفان گرایش ادیان ایران باستاندکتری تخصصی1400/05/11فعالتدوینعلوم حوزوی--945علوم انسانیدانلود فایل
16448ادیان و عرفان گرایش ادیان و مکاتب عرفانی شرقدکتری تخصصی1400/05/11فعالتدوینعلوم حوزوی--945علوم انسانیدانلود فایل
16449ادیان و عرفان گرایش تصوف در جهان اسلامدکتری تخصصی1400/05/11فعالتدوینعلوم حوزوی--945علوم انسانیدانلود فایل
16443ادیان و عرفان گرایش مطالعات تطبیقی قرآن و کتاب مقدسدکتری تخصصی1400/05/11فعالتدوینعلوم حوزوی--945علوم انسانیدانلود فایل
6436ادیان و مذاهبکارشناسی پیوسته1379/08/08منسوختدوینفلسفه دین و کلام جدید--402علوم انسانیدانلود فایل
6958ادیان و مذاهبکارشناسی پیوسته1383/12/12فعالتدوینعلوم حوزوی--540علوم انسانیدانلود فایل
7030ارتباط تصویریکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/04/12منسوختدوینهنرهای تجسمی--279هنر و معماریدانلود فایل
7032ارتباط تصویریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/03فعالبازنگریهنرهای تجسمی--841هنر و معماریدانلود فایل
7288ارتباط تصویریکارشناسی پیوسته1397/04/17فعالبازنگریهنرهای تجسمی--13970626هنر و معماریدانلود فایل
7101ارتباط تصویریکارشناسی پیوسته1393/05/14منسوخبازنگریهنرهای تجسمی--7هنر و معماریدانلود فایل
7103ارتباط تصویری گرایش ارتباط تصویریکارشناسی پیوسته1376/01/31منسوختدوینهنرهای تجسمی--338هنر و معماریدانلود فایل
7104ارتباط تصویری گرایش تصویرسازیکارشناسی پیوسته1376/01/31منسوختدوینهنرهای تجسمی--338هنر و معماریدانلود فایل
5320ارتباطات -ارتباطات اجتماعیکاردانی ناپیوسته1380/02/23منسوختدوینفرهنگ , ارتباطات و رسانه--412علوم اجتماعیدانلود فایل
5100ارتباطات اجتماعی گرایش تحقیق در ارتباطات اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/12/13منسوختدوینعلوم اجتماعی--188علوم اجتماعیدانلود فایل
5099ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/12/13منسوختدوینعلوم اجتماعی--188علوم اجتماعیدانلود فایل
6593ارتباطات فرهنگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17فعالتدوینعلوم حوزوی--772علوم انسانیدانلود فایل
16473ارتباطات و تبلیغ فرهنگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/07/04فعالبازنگریعلوم حوزوی--946علوم انسانیدانلود فایل
2003059ارتباطات و فناوری اطلاعاتکاردانی ناپیوسته1399/12/11فعالتدوینبرق و کامپیوتر--28فنی و حرفه ایدانلود فایل
5658ارتباطات گرایش ارتباطات اجتماعیکاردانی ناپیوسته1380/02/23فعالتدوینفرهنگ , ارتباطات و رسانه--412علوم اجتماعیدانلود فایل
6594ارتباطات گرایش حج و زیارتکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/01/27فعالتدوینعلوم حوزوی--779علوم انسانیدانلود فایل
6310ارزشیابی آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/07/20فعالتدوینعلوم تربیتی--857علوم انسانیدانلود فایل
2002589استخراج معادن ذغال سنگکاردانی ناپیوسته1365/04/26منسوختدوینصنعت--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2002658استخراج معادن ذغال سنگکاردانی ناپیوسته1365/10/17منسوختدوینصنعت--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2002639استخراج معادن غیر ذغال سنگکاردانی ناپیوسته1365/04/26منسوختدوینصنعت--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2003007استخراج معدنکاردانی پیوسته1398/03/07فعالبازنگریعلوم مهندسی--8فنی و حرفه ایدانلود فایل
6595اسلام و روانشناسی اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانیدانلود فایل
3001اصلاح نباتاتدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--414کشاورزیدانلود فایل
3002اصلاح نژاد دامدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینعلوم دامی--414کشاورزیدانلود فایل
16182اصول فقه اسلامیدکتری تخصصی1388/11/17فعالتدوینعلوم حوزوی--748علوم انسانیدانلود فایل
6670اصول و فقه اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17فعالتدوینعلوم حوزوی--748علوم انسانیدانلود فایل
16205اطلاعات نظامیکارشناسی پیوسته1376/07/13فعالتدویننظامی و انتظامی--346علوم انسانیدانلود فایل
6910اطلاعات و امنیت عمومیکارشناسی پیوسته1395/04/19فعالتدویننظامی و انتظامی--875علوم انسانیدانلود فایل
6911اطلاعات و امنیت عمومیکاردانی ناپیوسته1395/04/19فعالتدویننظامی و انتظامی--875علوم انسانیدانلود فایل
5535اقتصادکارشناسی پیوسته1396/03/01فعالبازنگریعلوم اقتصادی--13960301علوم اجتماعیدانلود فایل
16187اقتصادکارشناسی پیوسته1391/09/30فعالبازنگریعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
5252اقتصاد اسلامیکارشناسی پیوسته1371/02/20منسوختدوینعلوم اقتصادی--237علوم اجتماعیدانلود فایل
5532اقتصاد اسلامیکارشناسی پیوسته1387/07/06منسوختدوینعلوم اقتصادی--692علوم اجتماعیدانلود فایل
5101اقتصاد اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/07/06منسوختدوینعلوم اقتصادی--692علوم اجتماعیدانلود فایل
5001اقتصاد ریاضیدکتری تخصصی1378/04/20منسوختدوینعلوم اقتصادی--377علوم اجتماعیدانلود فایل
5645اقتصاد نفت و گازدکتری تخصصی1399/02/31فعالبازنگریعلوم اقتصادی--13990231علوم اجتماعیدانلود فایل
5471اقتصاد نفت و گاز گرایش حقوق تجاری و قراردادهای بین المللی نفت و گازکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/07/07فعالتدوینعلوم اقتصادی--649علوم اجتماعیدانلود فایل
5472اقتصاد نفت و گاز گرایش مدیریت مالی نفت و گازکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/07/07فعالتدوینعلوم اقتصادی--649علوم اجتماعیدانلود فایل
5470اقتصاد نفت و گاز گرایش نهادها و سیاست های بین المللی درنفت و گازکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/07/07فعالتدوینعلوم اقتصادی--649علوم اجتماعیدانلود فایل
5469اقتصاد نفت و گاز گرایش تجارت نفت و گازکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/07/07فعالتدوینعلوم اقتصادی--649علوم اجتماعیدانلود فایل
5351اقتصاد نفت وگاز گرایش بازارها ومالیه نفت وگازدکتری تخصصی1386/07/07منسوختدوینعلوم اقتصادی--649علوم اجتماعیدانلود فایل
5350اقتصاد نفت وگاز گرایش حقوق و قراردادهای نفت وگازدکتری تخصصی1386/07/07منسوختدوینعلوم اقتصادی--649علوم اجتماعیدانلود فایل
2001442اقتصاد کارو بهره وریکاردانی ناپیوسته1375/03/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--319علمی و کاربردیدانلود فایل
3438اقتصاد کشاورزیکارشناسی پیوسته1395/09/14منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--86کشاورزیدانلود فایل
3430اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--86کشاورزیدانلود فایل
3435اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزیدکتری تخصصی1395/09/14فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--86کشاورزیدانلود فایل
3005اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
3432اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--86کشاورزیدانلود فایل
3437اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستدکتری تخصصی1395/09/14فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--86کشاورزیدانلود فایل
3007اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
3431اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--86کشاورزیدانلود فایل
3436اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزیدکتری تخصصی1395/09/14فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--86کشاورزیدانلود فایل
3006اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
3429اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--86کشاورزیدانلود فایل
3434اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزیدکتری تخصصی1395/09/14فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--86کشاورزیدانلود فایل
3004اقتصاد کشاورزی گرایش مدیریت مزرعهدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
5348اقتصاد گرایش اقتصاد سلامتدکتری تخصصی1385/10/09فعالتدوینعلوم اقتصادی--611علوم اجتماعیدانلود فایل
2082اقلیم شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/04/25منسوختدوینعلوم زمین--163علوم پایهدانلود فایل
2448اقیانوس شناسیکارشناسی پیوسته1388/03/31منسوختدوینشیمی--721علوم پایهدانلود فایل
2365اقیانوس شناسیکارشناسی پیوسته1392/02/15منسوخبازنگریعلوم زمین--829علوم پایهدانلود فایل
2610اقیانوس شناسیکارشناسی پیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم زمین--156علوم پایهدانلود فایل
2352اقیانوس شناسی شیمیایی (شیمی دریا)کارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/08منسوخبازنگریشیمی--8علوم پایهدانلود فایل
2501اقیانوس شناسی فیزیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/08/06فعالتدوینفیزیک--13960806علوم پایهدانلود فایل
2353اقیانوس شناسی فیزیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/03/31فعالتدوینفیزیک--721علوم پایهدانلود فایل
16383الهیات اخلاقیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/04/01فعالتدوینعلوم حوزوی--928علوم انسانیدانلود فایل
6419الهیات و معارف اسلامیکارشناسی پیوسته1368/12/20منسوختدوینالهیات--189علوم انسانیدانلود فایل
6420الهیات و معارف اسلامیکارشناسی پیوسته1374/11/08منسوختدوینالهیات--312علوم انسانیدانلود فایل
6156الهیات و معارف اسلامی و ارشاد گرایش فلسفه وکلامکارشناسی ارشد پیوسته1371/02/06فعالتدوینالهیات--236علوم انسانیدانلود فایل
6157الهیات و معارف اسلامی و ارشاد گرایش قران وحدیثکارشناسی ارشد پیوسته1371/02/06فعالتدوینالهیات--236علوم انسانیدانلود فایل
16048الهیات و معارف اسلامی و ارشاددکتری تخصصی1369/10/30فعالتدوینالهیات--211علوم انسانیدانلود فایل
6155الهیات و معارف اسلامی و ارشاد گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد پیوسته1371/02/06فعالتدوینالهیات--236علوم انسانیدانلود فایل
6833الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیثکارشناسی پیوسته1368/12/20منسوختدوینالهیات--189علوم انسانیدانلود فایل
16078الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی پیوسته1368/12/20منسوختدوینالهیات--189علوم انسانیدانلود فایل
6418الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی پیوسته1368/11/15منسوختدوینالهیات--185علوم انسانیدانلود فایل
6835الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی پیوسته1368/12/20منسوختدوینالهیات--189علوم انسانیدانلود فایل
2003020الکتروتکنیککاردانی پیوسته1398/05/14فعالبازنگریعلوم مهندسی--13فنی و حرفه ایدانلود فایل
2001212الکتروتکنیک – برق صنعتیکاردانی پیوسته1383/10/12منسوخبازنگریصنعت--42علمی و کاربردیدانلود فایل
2001213الکتروتکنیک – تأسیسات الکتریکیکاردانی پیوسته1383/10/12منسوخبازنگریصنعت--42علمی و کاربردیدانلود فایل
2002617الکتروتکنیک- برق صنعتیکاردانی پیوسته1374/02/03منسوختدوینصنعت--297علمی و کاربردیدانلود فایل
2002637الکتروتکنیک-تأسیسات الکتریکیکاردانی پیوسته1383/10/12منسوختدوینصنعت--42علمی و کاربردیدانلود فایل
2001187الکتروتگنیک – تأسیسات الکتریکیکاردانی پیوسته1374/02/03منسوختدوینصنعت--297علمی و کاربردیدانلود فایل
1362الکترونیک صدا و سیماکاردانی ناپیوسته1374/06/19منسوختدوینمهندسی برق--302فنی و مهندسیدانلود فایل
2003021الکترونیک عمومیکاردانی پیوسته1398/05/14فعالبازنگریعلوم مهندسی--13فنی و حرفه ایدانلود فایل
2001210الکترونیک عمومیکاردانی پیوسته1379/09/06منسوختدوینصنعت--403علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱٬۰۰۱ تا ۱٬۱۰۰ مورد از کل ۵٬۸۲۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰