لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
16115فقه و حقوق اسلامیکارشناسی پیوسته1396/02/03منسوخبازنگریعلوم حوزوی--929علوم انسانیدانلود فایل
16220فقه و حقوق جزاکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/12/09فعالبازنگریحقوق--976علوم انسانیدانلود فایل
6197فقه و حقوق جزاکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/01/26منسوخبازنگریالهیات--554علوم انسانیدانلود فایل
6208فقه و حقوق جزاکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/07/27فعالبازنگریالهیات--555علوم انسانیدانلود فایل
16221فقه و حقوق خصوصیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/12/09فعالبازنگریحقوق--976علوم انسانیدانلود فایل
6630فقه و حقوق خصوصیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/27فعالبازنگریعلوم حوزوی--734علوم انسانیدانلود فایل
6198فقه و حقوق خصوصیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/01/26منسوخبازنگریالهیات--554علوم انسانیدانلود فایل
16247فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی پیوسته1396/06/06فعالبازنگریالهیات--943علوم انسانیدانلود فایل
6975فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی پیوسته1384/02/12منسوخبازنگریالهیات--841علوم انسانیدانلود فایل
6743فقه ومبانی حقوق اسلامی گرایش فقه جزاییدکتری تخصصی1393/04/22فعالبازنگریعلوم حوزوی--746علوم انسانیدانلود فایل
16210فلسفهکارشناسی پیوسته1396/11/02فعالبازنگریفلسفه--970علوم انسانیدانلود فایل
16406فلسفه تحلیلیدکتری تخصصی1400/03/09فعالبازنگریفلسفه--301علوم انسانیدانلود فایل
6065فلسفه تعلیم و تربیتدکتری تخصصی1393/07/15فعالبازنگریعلوم تربیتی--867علوم انسانیدانلود فایل
6923فلسفه دینکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/01/30فعالبازنگریفلسفه--229علوم انسانیدانلود فایل
16433فلسفه دیندکتری تخصصی1398/10/09فعالبازنگریفلسفه دین و کلام جدید--321علوم انسانیدانلود فایل
6633فلسفه علوم اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/01/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--720علوم انسانیدانلود فایل
16479فلسفه محضدکتری تخصصی1400/08/16فعالبازنگریفلسفه--310علوم انسانیدانلود فایل
7327فلسفه هنردکتری تخصصی1392/06/31فعالبازنگریهنرهای کاربردی--863هنر و معماریدانلود فایل
7189فلسفه هنرکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/31فعالبازنگریهنرهای کاربردی--863هنر و معماریدانلود فایل
16329فلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی پیوسته1398/10/26فعالبازنگریعلوم حوزوی--1043علوم انسانیدانلود فایل
16330فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی پیوسته1398/09/28فعالبازنگریعلوم حوزوی--1041علوم انسانیدانلود فایل
16026فلسفه و کلام اسلامیدکتری تخصصی1395/11/24فعالبازنگریالهیات--167علوم انسانیدانلود فایل
16028فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی پیوسته1395/11/24فعالبازنگریالهیات--167علوم انسانیدانلود فایل
16176فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/07/01فعالبازنگرینظامی و انتظامی--1000علوم انسانیدانلود فایل
16131فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی پیوسته1396/04/02فعالبازنگریالهیات--938علوم انسانیدانلود فایل
16087فلسفه گرایش فلسفه عصر جدیددکتری تخصصی1396/02/12منسوخبازنگریفلسفه--930علوم انسانیدانلود فایل
16088فلسفه گرایش فلسفه معاصردکتری تخصصی1396/02/12منسوخبازنگریفلسفه--930علوم انسانیدانلود فایل
16086فلسفه گرایش فلسفه یونان و قرون وسطیدکتری تخصصی1396/02/12منسوخبازنگریفلسفه--930علوم انسانیدانلود فایل
16530فلسفه گرایش منطق فلسفیدکتری تخصصی1400/08/16فعالبازنگریفلسفه--310علوم انسانیدانلود فایل
9217فناوری اطلاعات و ارتباطاتکارشناسی پیوسته1393/08/21فعالبازنگرینظامی و انتظامی--869فنی و مهندسیدانلود فایل
2003030فناوری تولیدات باغیکاردانی پیوسته1398/05/28فعالبازنگریکشاورزی--35فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003031فناوری تولیدات زراعیکاردانی پیوسته1398/05/28فعالبازنگریکشاورزی--35فنی و حرفه ایدانلود فایل
7329فناوری معماری گرایش استحکام بخشی بناهای تاریخیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریمعماری--310هنر و معماریدانلود فایل
7025فناوری معماری گرایش معماری بیونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/12منسوخبازنگریمعماری--706هنر و معماریدانلود فایل
7026فناوری معماری گرایش معماری دیجیتالکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/12منسوخبازنگریمعماری--706هنر و معماریدانلود فایل
2003029فناوری پرورش دامکاردانی پیوسته1398/05/28فعالبازنگریکشاورزی--35فنی و حرفه ایدانلود فایل
2443فناوری پلاسماکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریفیزیک--171علوم پایهدانلود فایل
2415فوتونیکدکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریفیزیک--171علوم پایهدانلود فایل
2416فوتونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریفیزیک--171علوم پایهدانلود فایل
2606فوتونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1400/05/17فعالبازنگریفیزیک--304علوم پایهدانلود فایل
4031فیزیولوژی دامپزشکیدکتری تخصصی1386/12/11فعالبازنگریعلوم پایه--652دامپزشکیدانلود فایل
5553فیزیولوژی ورزشیدکتری تخصصی1395/08/23فعالبازنگریعلوم ورزشی--903علوم اجتماعیدانلود فایل
5086فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
5218فیزیولوژی ورزشی گرایش تغذیه ورزشکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
5214فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
5217فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
5216فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت ورزشی محضکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
5667فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی و تغذیه ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم ورزشی--299علوم اجتماعیدانلود فایل
5084فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی عصبی، عضلانیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
5085فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفسدکتری تخصصی1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
5669فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی و تندرستیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم ورزشی--299علوم اجتماعیدانلود فایل
5668فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم ورزشی--299علوم اجتماعیدانلود فایل
5215فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
2469فیزیکدکتری پیوسته1394/03/16فعالبازنگریفیزیک--755علوم پایهدانلود فایل
2187فیزیککارشناسی پیوسته1394/10/27فعالبازنگریفیزیک--379علوم پایهدانلود فایل
2407فیزیک گرایش اپتیک و لیزرکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریفیزیک--171علوم پایهدانلود فایل
2477فیزیک گرایش اپتیک و لیزردکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریفیزیک--171علوم پایهدانلود فایل
2400فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدانهادکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریفیزیک--171علوم پایهدانلود فایل
2408فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدانهاکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریفیزیک--171علوم پایهدانلود فایل
2401فیزیک گرایش فیزیک آماری و سامانه های پیچیدهدکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریفیزیک--171علوم پایهدانلود فایل
2409فیزیک گرایش فیزیک آماری و سامانه های پیچیدهکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریفیزیک--171علوم پایهدانلود فایل
2403فیزیک گرایش فیزیک ماده چگالدکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریفیزیک--171علوم پایهدانلود فایل
2411فیزیک گرایش فیزیک ماده چگالکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریفیزیک--171علوم پایهدانلود فایل
2404فیزیک گرایش فیزیک هسته ایدکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریفیزیک--171علوم پایهدانلود فایل
2412فیزیک گرایش فیزیک هسته ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریفیزیک--171علوم پایهدانلود فایل
2402فیزیک گرایش فیزیک پلاسمادکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریفیزیک--171علوم پایهدانلود فایل
2410فیزیک گرایش فیزیک پلاسماکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریفیزیک--171علوم پایهدانلود فایل
2406فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیکدکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریفیزیک--171علوم پایهدانلود فایل
2414فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریفیزیک--171علوم پایهدانلود فایل
2405فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسیدکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریفیزیک--171علوم پایهدانلود فایل
2413فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریفیزیک--171علوم پایهدانلود فایل
4076قارچ شناسیدکتری تخصصی1395/11/24فعالبازنگریپاتوبیولوژی--167دامپزشکیدانلود فایل
1535قدرتدکتری تخصصی1392/04/16فعالبازنگریمهندسی برق--730فنی و مهندسیدانلود فایل
16513قرآن و علوم گرایش اقتصاددکتری تخصصی1400/07/11فعالبازنگریعلوم حوزوی--305علوم انسانیدانلود فایل
16516قرآن و علوم گرایش بهداشت و سلامتدکتری تخصصی1400/07/11فعالبازنگریعلوم حوزوی--305علوم انسانیدانلود فایل
16518قرآن و علوم گرایش تاریخدکتری تخصصی1400/07/11فعالبازنگریعلوم حوزوی--305علوم انسانیدانلود فایل
16515قرآن و علوم گرایش حقوقدکتری تخصصی1400/07/11فعالبازنگریعلوم حوزوی--305علوم انسانیدانلود فایل
16514قرآن و علوم گرایش روانشناسیدکتری تخصصی1400/07/11فعالبازنگریعلوم حوزوی--305علوم انسانیدانلود فایل
16511قرآن و علوم گرایش علوم اجتماعیدکتری تخصصی1400/07/11فعالبازنگریعلوم حوزوی--305علوم انسانیدانلود فایل
16509قرآن و علوم گرایش علوم تربیتیدکتری تخصصی1400/07/11فعالبازنگریعلوم حوزوی--305علوم انسانیدانلود فایل
16510قرآن و علوم گرایش علوم سیاسیدکتری تخصصی1400/07/11فعالبازنگریعلوم حوزوی--305علوم انسانیدانلود فایل
16512قرآن و علوم گرایش مدیریتدکتری تخصصی1400/07/11فعالبازنگریعلوم حوزوی--305علوم انسانیدانلود فایل
16517قرآن و علوم گرایش نجومدکتری تخصصی1400/07/11فعالبازنگریعلوم حوزوی--305علوم انسانیدانلود فایل
16487قرآن و مستشرقاندکتری تخصصی1400/07/11فعالبازنگریعلوم حوزوی--305علوم انسانیدانلود فایل
9221قرآن کاوی رایانشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/10/05فعالبازنگریمهندسی کامپیوتر--313فنی و مهندسیدانلود فایل
2106لرزه شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/17منسوخبازنگریعلوم زمین--878علوم پایهدانلود فایل
4033مامایی وبیماریهای تولید مثل دامدکتری دستیاری1392/03/26فعالبازنگریعلوم درمانگاهی--728دامپزشکیدانلود فایل
6939مترجمی زبا ن آلمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/17فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--236علوم انسانیدانلود فایل
16029مترجمی زبان آلمانیکارشناسی پیوسته1394/08/06منسوخبازنگریزبان و ادبیات خارجی--884علوم انسانیدانلود فایل
16338مترجمی زبان انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/10/01فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--1042علوم انسانیدانلود فایل
16200مترجمی زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته1396/08/29فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--283علوم انسانیدانلود فایل
6417مترجمی زبان عربیکارشناسی پیوسته1391/12/20فعالبازنگریزبان و ادبیات عربی--719علوم انسانیدانلود فایل
16243مترجمی زبان عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/08/19فعالبازنگریزبان و ادبیات عربی--1003علوم انسانیدانلود فایل
6148متصدی آمور آموزشیکاردانی ناپیوسته1383/07/25فعالبازنگریمدیریت--593علوم انسانیدانلود فایل
7251مجسمه سازیکارشناسی پیوسته1395/09/07فعالبازنگریهنرهای تجسمی--905هنر و معماریدانلود فایل
6984محیط زیست گرایش آموزش محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/18فعالبازنگریعلوم تربیتی--695علوم انسانیدانلود فایل
6986محیط زیست گرایش برنامه ریزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/18فعالبازنگریعلوم تربیتی--695علوم انسانیدانلود فایل
6985محیط زیست گرایش مدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/18فعالبازنگریعلوم تربیتی--695علوم انسانیدانلود فایل
1536مخابراتدکتری تخصصی1392/04/16منسوخبازنگریمهندسی برق--730فنی و مهندسیدانلود فایل
5638مخاطرات محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/08/30فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--55علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۹۰۱ تا ۱٬۰۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰