لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6532آموزش حرفه وفنکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--414علوم انسانیدانلود فایل
16357آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژهکارشناسی پیوسته1399/06/12فعالبازنگریعلوم تربیتی--13990612علوم انسانیدانلود فایل
6525آموزش دینی و عربیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینزبان و ادبیات عربی--414علوم انسانیدانلود فایل
6531آموزش راهنمایی و مشاورهکارشناسی ناپیوسته1383/09/14فعالتدوینمشاوره--528علوم انسانیدانلود فایل
2007آموزش ریاضیدکتری تخصصی1393/11/18فعالتدوینعلوم ریاضی--858علوم پایهدانلود فایل
2055آموزش ریاضیکاردانی ناپیوسته1375/08/26فعالتدوینعلوم ریاضی--329علوم پایهدانلود فایل
2071آموزش ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/08/09منسوختدوینعلوم ریاضی--383علوم پایهدانلود فایل
2072آموزش ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/06/02فعالبازنگریعلوم ریاضی--383علوم پایهدانلود فایل
2576آموزش ریاضیکارشناسی پیوسته1399/04/03فعالبازنگریعلوم ریاضی--13990403علوم پایهدانلود فایل
2198آموزش ریاضیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینعلوم ریاضی--414علوم پایهدانلود فایل
16331آموزش زبان آلمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1369/02/09منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--193علوم انسانیدانلود فایل
16332آموزش زبان آلمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/08/28فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--13970828علوم انسانیدانلود فایل
16242آموزش زبان آلمانیدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--861علوم انسانیدانلود فایل
16124آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/06/08فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--122علوم انسانیدانلود فایل
6046آموزش زبان انگلیسیدکتری تخصصی1371/09/15منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--248علوم انسانیدانلود فایل
6047آموزش زبان انگلیسیدکتری تخصصی1392/09/24فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--848علوم انسانیدانلود فایل
16404آموزش زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته1399/04/16فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--183علوم انسانیدانلود فایل
6128آموزش زبان انگلیسیکاردانی ناپیوسته1373/04/26فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--280علوم انسانیدانلود فایل
2002920آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوسته1387/04/01فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--138741علمی و کاربردیدانلود فایل
6459آموزش زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته1386/02/29منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--631علوم انسانیدانلود فایل
6949آموزش زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--869علوم انسانیدانلود فایل
6528آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--414علوم انسانیدانلود فایل
6280آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/03/30منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--87علوم انسانیدانلود فایل
16308آموزش زبان انگلیسی گرایش آموزش زبان به کمک فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/09/03فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--921علوم انسانیدانلود فایل
16481آموزش زبان روسیدکتری تخصصی1400/04/13فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--158علوم انسانیدانلود فایل
6048آموزش زبان روسیدکتری تخصصی1386/04/02منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--637علوم انسانیدانلود فایل
16286آموزش زبان روسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/16فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--119علوم انسانیدانلود فایل
6281آموزش زبان روسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/09/06منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--403علوم انسانیدانلود فایل
6170آموزش زبان عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/12/20فعالبازنگریزبان و ادبیات عربی--825علوم انسانیدانلود فایل
16190آموزش زبان عربیکارشناسی پیوسته1396/09/04فعالتدوینزبان و ادبیات عربی--887علوم انسانیدانلود فایل
6948آموزش زبان عربیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالتدوینزبان و ادبیات عربی--869علوم انسانیدانلود فایل
16493آموزش زبان فارسیکارشناسی پیوسته1399/11/05فعالتدوینزبانشناسی--937علوم انسانیدانلود فایل
6741آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زباناندکتری تخصصی1394/11/24فعالتدوینزبانشناسی--871علوم انسانیدانلود فایل
6756آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/26فعالبازنگریزبانشناسی--273علوم انسانیدانلود فایل
6261آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/11/24منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--273علوم انسانیدانلود فایل
16122آموزش زبان فرانسهکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/11فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--131علوم انسانیدانلود فایل
16123آموزش زبان فرانسهدکتری تخصصی1395/11/11فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--131علوم انسانیدانلود فایل
6049آموزش زبان فرانسهدکتری تخصصی1387/08/11منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--696علوم انسانیدانلود فایل
6283آموزش زبان فرانسهکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/02/03منسوخبازنگریزبان و ادبیات خارجی--696علوم انسانیدانلود فایل
6748آموزش زبان و ادبیات فارسیکاردانی ناپیوسته1384/08/24منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--562علوم انسانیدانلود فایل
6454آموزش زبان و ادبیات فارسیکارشناسی پیوسته1388/12/22منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--751علوم انسانیدانلود فایل
6526آموزش زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ناپیوسته1388/12/22فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--751علوم انسانیدانلود فایل
6282آموزش زبان ژاپنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/09/03فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--97علوم انسانیدانلود فایل
2578آموزش زیست شناسیکارشناسی پیوسته1399/04/03فعالبازنگریعلوم زیستی--13990403علوم پایهدانلود فایل
2110آموزش زیست شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/07/07فعالتدوینعلوم زیستی--846علوم پایهدانلود فایل
2509آموزش زیست شناسیکارشناسی پیوسته1394/09/28منسوخبازنگریعلوم زیستی--869علوم پایهدانلود فایل
2577آموزش شیمیکارشناسی پیوسته1399/04/03فعالبازنگریشیمی--13990403علوم پایهدانلود فایل
2508آموزش شیمیکارشناسی پیوسته1394/09/28منسوخبازنگریشیمی--869علوم پایهدانلود فایل
6057آموزش عالی - اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--335علوم انسانیدانلود فایل
6058آموزش عالی - برنامه ریزی توسعه آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--335علوم انسانیدانلود فایل
6059آموزش عالی - برنامه ریزی درسی در آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--335علوم انسانیدانلود فایل
6060آموزش عالی - فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--335علوم انسانیدانلود فایل
6056آموزش عالی - مدیریت آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--335علوم انسانیدانلود فایل
5627آموزش علوم اجتماعیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریعلوم اجتماعی--869علوم اجتماعیدانلود فایل
2197آموزش علوم تجربیکارشناسی ناپیوسته1383/09/14منسوختدوینآمار--528علوم پایهدانلود فایل
2579آموزش فیزیککارشناسی پیوسته1399/04/03فعالبازنگریفیزیک--13990403علوم پایهدانلود فایل
2123آموزش فیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1384/05/22فعالتدوینفیزیک--556علوم پایهدانلود فایل
16236آموزش محیط زیستدکتری تخصصی1397/03/30فعالتدوینعلوم تربیتی--13970330علوم انسانیدانلود فایل
16235آموزش محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/04/06فعالبازنگریعلوم تربیتی--13970406علوم انسانیدانلود فایل
9008آموزش مهندسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/05/10فعالتدوینمهندسی صنایع--13960321فنی و مهندسیدانلود فایل
7175آموزش هنرهای تجسمیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینهنرهای تجسمی--414هنر و معماریدانلود فایل
7020آموزش هنرهای تجسمیکاردانی ناپیوسته1373/04/26فعالتدوینهنرهای تجسمی--280هنر و معماریدانلود فایل
6295آموزش و بهسازی منابع انسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/03/21منسوختدوینعلوم تربیتی--548علوم انسانیدانلود فایل
16227آموزش و بهسازی منابع انسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/04/13فعالبازنگریعلوم تربیتی--13970413علوم انسانیدانلود فایل
6533آموزش و پرورش ابتداییکارشناسی ناپیوسته1383/07/25فعالتدوینعلوم تربیتی--524علوم انسانیدانلود فایل
6482آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنیکارشناسی پیوسته1372/08/30منسوختدوینعلوم تربیتی--267علوم انسانیدانلود فایل
6483آموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانیکارشناسی پیوسته1372/08/30منسوختدوینعلوم تربیتی--267علوم انسانیدانلود فایل
16408آموزش کار و فناوریکارشناسی پیوسته1400/04/06فعالتدوینعلوم تربیتی--944علوم انسانیدانلود فایل
3009آموزش کشاورزیدکتری تخصصی1384/04/07منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--114کشاورزیدانلود فایل
4021آناتومی و جنین شناسی دامپزشکیدکتری تخصصی1379/10/04منسوختدوینعلوم پایه--405دامپزشکیدانلود فایل
4036آناتومی وجنین شناسی مقایسه ایدکتری تخصصی1394/06/29فعالبازنگریعلوم پایه--13940629دامپزشکیدانلود فایل
7034آهنگ سازیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/12/20منسوختدوینموسیقی--314هنر و معماریدانلود فایل
7105آهنگ سازیکارشناسی پیوسته1385/09/11منسوختدوینموسیقی--606هنر و معماریدانلود فایل
7255آهنگسازیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/28فعالبازنگریموسیقی--13950928هنر و معماریدانلود فایل
7035آهنگسازیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/13منسوخبازنگریموسیقی--839هنر و معماریدانلود فایل
7106آهنگسازیکارشناسی پیوسته1392/05/27فعالبازنگریموسیقی--840هنر و معماریدانلود فایل
2002979آهنگسازی موسیقی پاپکارشناسی ناپیوسته1398/05/20فعالتدوینفرهنگ و هنر--266علمی و کاربردیدانلود فایل
2002909آواز ایرانیکاردانی ناپیوسته1382/02/12منسوختدوینفرهنگ و هنر--12علمی و کاربردیدانلود فایل
2001268آواز گروهی جهانیکاردانی پیوسته1378/05/03منسوختدوینفرهنگ و هنر--378علمی و کاربردیدانلود فایل
6742آینده پژوهیدکتری تخصصی1393/07/20فعالتدوینمدیریت--857علوم انسانیدانلود فایل
2002992آینده پژوهی صنایع فرهنگیکارشناسی ناپیوسته1397/09/12فعالتدوینفرهنگ و هنر--263علمی و کاربردیدانلود فایل
16378آینده پژوهی گرایش انقلاب اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدویننظامی و انتظامی--937علوم انسانیدانلود فایل
16377آینده پژوهی گرایش دفاعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدویننظامی و انتظامی--937علوم انسانیدانلود فایل
2002990اتوبوسرانی درون شهریکاردانی ناپیوسته1397/09/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--263علمی و کاربردیدانلود فایل
2002659اتومبیلکاردانی ناپیوسته1362/11/22منسوختدوینصنعت---علمی و کاربردیدانلود فایل
3535احیای اکوسیستمدکتری تخصصی1398/12/04فعالتدوینمنابع طبیعی--925کشاورزیدانلود فایل
16173اخلاق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/07/01فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13970701علوم انسانیدانلود فایل
6322اخلاق اسلامی گرایش اخلاق کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17فعالتدوینعلوم حوزوی--772علوم انسانیدانلود فایل
6321اخلاق اسلامی گرایش فلسفه اخلاقکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17فعالتدوینعلوم حوزوی--772علوم انسانیدانلود فایل
2444اخلاق زیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/03/20فعالتدوینعلوم زیستی--884علوم پایهدانلود فایل
6590اخلاق کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/12/04منسوختدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانیدانلود فایل
16080اخلاق گرایش اخلاق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/30فعالبازنگریعلوم حوزوی--13960230علوم انسانیدانلود فایل
16082اخلاق گرایش اخلاق کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/30فعالبازنگریعلوم حوزوی--13960230علوم انسانیدانلود فایل
16081اخلاق گرایش فلسفه اخلاقکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/30فعالبازنگریعلوم حوزوی--13960230علوم انسانیدانلود فایل
16201ادبیات ایتالیاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/08/29فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--13960829علوم انسانیدانلود فایل
16399ادبیات تطبیقی فارسی / عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدوینزبان و ادبیات عربی--937علوم انسانیدانلود فایل
6453ادبیات داستانیکارشناسی پیوسته1383/06/21منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--13830621علوم انسانیدانلود فایل
16287ادبیات روسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/02فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--912علوم انسانیدانلود فایل
16217ادبیات عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/11/11فعالبازنگریزبان و ادبیات عربی--13961111علوم انسانیدانلود فایل
6896ادبیات عربیدکتری تخصصی1394/06/07فعالتدوینعلوم حوزوی--865علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۹۰۱ تا ۱٬۰۰۰ مورد از کل ۵٬۸۲۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰