لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1111111فاقد ارزشدیپلم1398/08/29منسوخ11--101-
2001432آبخیزداریکاردانی ناپیوسته1388/08/17منسوخبازنگریکشاورزی--284علمی و کاربردیدانلود فایل
2001514آزمایشگاه صنایع سرامیککاردانی ناپیوسته1386/11/27منسوخبازنگریصنعت--210علمی و کاربردیدانلود فایل
2651آمارکارشناسی پیوسته1400/10/05فعالبازنگریآمار--313علوم پایهدانلود فایل
2242آمارکارشناسی پیوسته1395/04/27فعالبازنگریآمار--125علوم پایهدانلود فایل
2373آمار و کاربردهاکارشناسی پیوسته1388/02/26منسوخبازنگریآمار--661علوم پایهدانلود فایل
6918آموزش ابتداییکارشناسی پیوسته1394/09/28منسوخبازنگریعلوم تربیتی--760علوم انسانیدانلود فایل
7217آموزش ارتباط تصویریکارشناسی پیوسته1394/09/28منسوخبازنگریهنرهای کاربردی--760هنر و معماریدانلود فایل
2507آموزش ریاضیکارشناسی پیوسته1394/09/28منسوخبازنگریعلوم ریاضی--760علوم پایهدانلود فایل
6920آموزش زبان و ادبیات فارسیکارشناسی پیوسته1394/09/28منسوخبازنگریزبان و ادبیات فارسی--760علوم انسانیدانلود فایل
16351آموزش زبان و ادبیات فارسیکارشناسی پیوسته1399/04/03فعالبازنگریزبان و ادبیات فارسی--1057علوم انسانیدانلود فایل
2510آموزش علوم تجربیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریعلوم زیستی--760علوم پایهدانلود فایل
2506آموزش فیزیککارشناسی پیوسته1394/09/28منسوخبازنگریفیزیک--760علوم پایهدانلود فایل
7317آموزش هنرکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریهنرهای کاربردی--760هنر و معماریدانلود فایل
6919آموزش کودکان استثناییکارشناسی پیوسته1394/09/28منسوخبازنگریعلوم تربیتی--760علوم انسانیدانلود فایل
5102اقتصاد اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/27منسوخبازنگریعلوم اقتصادی--870علوم اجتماعیدانلود فایل
1738الکترونیک و مخابرات دریاییکارشناسی پیوسته1393/12/25منسوخبازنگرینظامی و انتظامی--876فنی و مهندسیدانلود فایل
9150الکترونیک و مخابرات دریاییکارشناسی پیوسته1399/04/16فعالبازنگرینظامی و انتظامی--36فنی و مهندسیدانلود فایل
2001062امور فرهنگیکاردانی ناپیوسته1384/07/16منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--101علمی و کاربردیدانلود فایل
2001547امورفرهنگی (بازنگری شده )کاردانی ناپیوسته1384/07/16منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--101علمی و کاربردیدانلود فایل
2001611انتقال و توزیع آب کشاورزیکاردانی ناپیوسته1387/06/24منسوخبازنگریکشاورزی--232علمی و کاربردیدانلود فایل
2002826برق- قدرت با گرایش تولیدکاردانی ناپیوسته1384/11/08منسوخبازنگریصنعت--112علمی و کاربردیدانلود فایل
2002828برق- قدرت گرایش توزیعکاردانی ناپیوسته1384/11/08فعالبازنگریصنعت--112علمی و کاربردیدانلود فایل
2002827برق- قدرت گرایش پست و انتقالکاردانی ناپیوسته1384/11/08فعالبازنگریصنعت--112علمی و کاربردیدانلود فایل
2001110بهداشت آبزیانکاردانی ناپیوسته1388/03/17منسوخبازنگریکشاورزی--266علمی و کاربردیدانلود فایل
2001427بهداشت آبزیانکاردانی ناپیوسته1388/03/17منسوخبازنگریکشاورزی--266علمی و کاربردیدانلود فایل
2001434بهداشت محصولات دامیکاردانی ناپیوسته1389/03/16منسوخبازنگریکشاورزی--298علمی و کاربردیدانلود فایل
2001597بهداشتیار دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1389/02/19منسوخبازنگریکشاورزی--296علمی و کاربردیدانلود فایل
2001098بهداشتیار دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1389/02/19منسوخبازنگریکشاورزی--296علمی و کاربردیدانلود فایل
2060بیم سنجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/21منسوخبازنگریآمار--455علوم پایهدانلود فایل
2612بیم سنجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/07/25فعالبازنگریآمار--308علوم پایهدانلود فایل
2613بیم سنجیدکتری تخصصی1400/07/25فعالبازنگریآمار--308علوم پایهدانلود فایل
3372بیماری شناسی گیاهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریگیاه پزشکی--109کشاورزیدانلود فایل
6927تربیت مروج سیاسیکارشناسی پیوسته1395/04/12فعالبازنگرینظامی و انتظامی--898علوم انسانیدانلود فایل
3346ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش نوآوری و کارآفرینی کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--109کشاورزیدانلود فایل
3349ترویج و آموزش کشاورزی پایدار با گرایش : آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیستدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--109کشاورزیدانلود فایل
3348ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--109کشاورزیدانلود فایل
3344ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--109کشاورزیدانلود فایل
3343ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--109کشاورزیدانلود فایل
3345ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش زیست بوم انسانی کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--109کشاورزیدانلود فایل
3340توسعه روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--109کشاورزیدانلود فایل
3341توسعه کشاورزیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--109کشاورزیدانلود فایل
2001424تولید دانه­ های روغنیکاردانی ناپیوسته1387/11/27منسوخبازنگریکشاورزی--255علمی و کاربردیدانلود فایل
2003065تولید وبهره برداری از گیاهان دارویی و معطرکاردانی ناپیوسته1399/11/12فعالبازنگریکشاورزی--67فنی و حرفه ایدانلود فایل
2001428تکثیر و پرورش میگوکاردانی ناپیوسته1388/04/28منسوخبازنگریکشاورزی--271علمی و کاربردیدانلود فایل
2001033تکنولوژی آرد سازیکاردانی ناپیوسته1385/07/08منسوخبازنگریصنعت--129علمی و کاربردیدانلود فایل
2001425تکنولوژی تولید برنجکاردانی ناپیوسته1387/11/27منسوخبازنگریکشاورزی--255علمی و کاربردیدانلود فایل
2001020تکنولوژی صنایع کمپوت و کنسروسازیکاردانی ناپیوسته1388/09/29منسوخبازنگریصنعت--287علمی و کاربردیدانلود فایل
2001423تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین های منابع طبیعیکاردانی ناپیوسته1387/09/03منسوخبازنگریکشاورزی--241علمی و کاربردیدانلود فایل
2001511تکنولوژی کنترلکاردانی ناپیوسته1371/04/26منسوخبازنگریصنعت--179علمی و کاربردیدانلود فایل
2001026تکنولوژی کنترلکاردانی ناپیوسته1386/04/02منسوخبازنگریصنعت--185علمی و کاربردیدانلود فایل
2001433تکنولوژی گیاه پزشکیکاردانی ناپیوسته1388/12/23منسوخبازنگریکشاورزی--291علمی و کاربردیدانلود فایل
2001039جوشکاریکاردانی ناپیوسته1385/08/27منسوخبازنگریصنعت--138علمی و کاربردیدانلود فایل
2002762حرفه ای امور دفتریکاردانی ناپیوسته1396/03/23فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--405علمی و کاربردیدانلود فایل
2002931حسابداری-حسایرسیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2002773حسابداری-دولتیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2002778حسابداری-صنعتیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2002774حسابداری-مالیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2002776حسابداری-مالیاتیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--322علمی و کاربردیدانلود فایل
3375حشره شناسی کشاورزیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریگیاه پزشکی--109کشاورزیدانلود فایل
2001179حقوق قضائی-علوم ثبتیکاردانی ناپیوسته1387/07/07منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--233علمی و کاربردیدانلود فایل
2001935حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیکارشناسی ناپیوسته1387/07/07منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--233علمی و کاربردیدانلود فایل
2001781حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیکاردانی ناپیوسته1387/07/07منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--233علمی و کاربردیدانلود فایل
2001141خدمات جهانگردیکاردانی ناپیوسته1385/10/16منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--146علمی و کاربردیدانلود فایل
2001478خدمات جهانگردیکاردانی ناپیوسته1385/10/16منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--146علمی و کاربردیدانلود فایل
2001777خدمات پستیکاردانی ناپیوسته1387/04/16منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--224علمی و کاربردیدانلود فایل
2001551خدمات کتابداری و اطلاع رسانیکاردانی ناپیوسته1387/04/30منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--226علمی و کاربردیدانلود فایل
2001513خط تولید صنایع سرامیککاردانی ناپیوسته1386/11/27منسوخبازنگریصنعت--210علمی و کاربردیدانلود فایل
2001035خط تولید صنایع سرامیککاردانی ناپیوسته1386/11/27منسوخبازنگریصنعت--210علمی و کاربردیدانلود فایل
2001779راهنمای آموزشیکاردانی ناپیوسته1387/06/24منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--232علمی و کاربردیدانلود فایل
2001838روابط عمومیکارشناسی ناپیوسته1384/07/16منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--101علمی و کاربردیدانلود فایل
2001063روابط عمومیکاردانی ناپیوسته1384/07/16منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--101علمی و کاربردیدانلود فایل
2001879روابط عمومیکارشناسی ناپیوسته1384/07/16منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--101علمی و کاربردیدانلود فایل
2001546روابط عمومی (بازنگری شده )کاردانی ناپیوسته1384/07/16منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--101علمی و کاربردیدانلود فایل
2653ریاضیات و کاربردهاکارشناسی پیوسته1400/10/05فعالبازنگریعلوم ریاضی--313علوم پایهدانلود فایل
2170ریاضیات و کاربردهاکارشناسی پیوسته1388/02/26فعالبازنگریعلوم ریاضی--661علوم پایهدانلود فایل
2001914شیر و فرآورده های لبنیکارشناسی ناپیوسته1387/10/01منسوخبازنگریکشاورزی--246علمی و کاربردیدانلود فایل
2001599شیر و فراورده‌های لبنیکاردانی ناپیوسته1363/01/22منسوخبازنگریکشاورزی--94علمی و کاربردیدانلود فایل
2001519صنایع سیمان ـ تعمیر و نگهداریکاردانی ناپیوسته1387/10/15منسوخبازنگریصنعت--249علمی و کاربردیدانلود فایل
2001518صنایع سیمان ـ فرآیند تولیدکاردانی ناپیوسته1387/10/15منسوخبازنگریصنعت--249علمی و کاربردیدانلود فایل
2001520صنایع سیمان ـ کنترلکاردانی ناپیوسته1387/10/15منسوخبازنگریصنعت--249علمی و کاربردیدانلود فایل
2001490صنایع غذایی ـ  روغن خوراکیکاردانی ناپیوسته1384/06/05منسوخبازنگریصنعت--99علمی و کاربردیدانلود فایل
2001371صنایع غذایی گرایش روغن خوراکیکاردانی ناپیوسته1384/06/05منسوخبازنگریصنعت--99علمی و کاربردیدانلود فایل
2001517صنایع قندکاردانی ناپیوسته1387/09/17منسوخبازنگریصنعت--243علمی و کاربردیدانلود فایل
2001100علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1384/07/05منسوخبازنگریکشاورزی--99علمی و کاربردیدانلود فایل
2001430علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1388/07/05منسوخبازنگریکشاورزی--278علمی و کاربردیدانلود فایل
3402علوم و مهندسی مرتع گرایش اصلاح و احیای مرتعکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3401علوم و مهندسی مرتع گرایش مدیریت مرتعکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3403علوم و مهندسی مرتع گرایش گیاهان دارویی و صنعتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
2172علوم کامپیوترکارشناسی پیوسته1388/02/26فعالبازنگریعلوم ریاضی--661علوم پایهدانلود فایل
2436علوم کامپیوترکارشناسی پیوسته1387/10/07منسوخبازنگریعلوم ریاضی--658علوم پایهدانلود فایل
2001881علوم کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسی ناپیوسته1388/03/03منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--264علمی و کاربردیدانلود فایل
16261فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق امامیکارشناسی پیوسته1397/12/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--1019علوم انسانیدانلود فایل
16265فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق حنبلیکارشناسی پیوسته1397/12/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--1019علوم انسانیدانلود فایل
16263فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق حنفیکارشناسی پیوسته1397/12/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--1019علوم انسانیدانلود فایل
16266فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق زیدیکارشناسی پیوسته1397/12/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--1019علوم انسانیدانلود فایل
16262فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق شافعیکارشناسی پیوسته1397/12/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--1019علوم انسانیدانلود فایل
16264فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق مالکیکارشناسی پیوسته1397/12/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--1019علوم انسانیدانلود فایل
16027فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/24فعالبازنگریالهیات--167علوم انسانیدانلود فایل
2478فیتو شیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/07/25منسوخبازنگریشیمی--1004علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰