لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مدیریت رسانهکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/11/03فعالبازنگریفرهنگ , ارتباطات و رسانه--13961103علوم اجتماعیدانلود فایل
مدیریت رسانهدکتری تخصصی1396/09/19فعالبازنگریفرهنگ , ارتباطات و رسانه--13960919علوم اجتماعیدانلود فایل
مدیریت رسانهکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/09/08منسوختدوینفرهنگ , ارتباطات و رسانه--493علوم اجتماعیدانلود فایل
مدیریت رسانه ایدکتری تخصصی1378/04/20منسوختدوینفرهنگ , ارتباطات و رسانه--377علوم اجتماعیدانلود فایل
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04فعالبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.