مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
174مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان محلات و نیم ورجهاد دانشگاهی
32مرکز رشد واحدهای فناوریجهاد دانشگاهی واحد ارومیه
19مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و گیاهان داروییجهاد دانشگاهی واحد ایلام
90مرکز رشد واحدهای فناوریجهاد دانشگاهی واحد بجنورد (خراسان شمالی)
163مرکز رشد واحدهای فناوریجهاد دانشگاهی واحد لرستان
178مرکز رشد واحدهای فناوریجهاد دانشگاهی واحد هرمزگان
631آذربایجان غربیمرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات وارتباطاتدانشگاه ارومیه
3مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
14مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
95مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹