مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
42مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه تهران
60مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه شاهد
64مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه خوارزمی
65مرکز رشد واحدهای فناورپژوهشگاه هوافضا
66مرکز رشد واحدهای فناوروزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
67مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه هوایی شهید ستاری
968چهارمحال و بختیاریمرکز رشد واحدهای فناورپارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری
95مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
100مرکز رشد واحدهای فناورپارک علم و فناوری زنجان
102مرکز رشد واحدهای فناورپارک سمنان
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹