مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
82مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه حکیم سبزواری
83مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه فردوسی مشهد
84مرکز رشد واحدهای فناوری علوم انسانیدانشگاه فردوسی مشهد
85مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های داروییدانشگاه علوم پزشکی مشهد
86مرکز رشد واحدهای فناور (با رویکرد مهارتی) دانشگاه فنی و حرفه ای مستقر در دانشکده شهید منتظری خراسان رضویدانشگاه فنی و حرفه ای
88مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان اسفراینپارک خراسان شمالی
89مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان شیروانپارک خراسان شمالی
90مرکز رشد واحدهای فناوریجهاد دانشگاهی واحد بجنورد (خراسان شمالی)
92مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرپارک خوزستان
93مرکز رشد واحدهای فناوری نفت و گاز (مستقر در دانشگاه صنعت نفت)پارک خوزستان
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹