مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
81مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریهپارک خراسان رضوی
82مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه حکیم سبزواری
83مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه فردوسی مشهد
84مرکز رشد واحدهای فناوری علوم انسانیدانشگاه فردوسی مشهد
85مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های داروییدانشگاه علوم پزشکی مشهد
86مرکز رشد واحدهای فناور (با رویکرد مهارتی) دانشگاه فنی و حرفه ای مستقر در دانشکده شهید منتظری خراسان رضویدانشگاه فنی و حرفه ای
1287خراسان شمالیمرکز رشد واحدهای فناوریپارک خراسان شمالی
88مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان اسفراینپارک خراسان شمالی
89مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان شیروانپارک خراسان شمالی
90مرکز رشد واحدهای فناوریجهاد دانشگاهی واحد بجنورد (خراسان شمالی)
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹