مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
119مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های داروییدانشگاه علوم پزشکی شیراز
85مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های داروییدانشگاه علوم پزشکی مشهد
172مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستاندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
149مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
83مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه فردوسی مشهد
84مرکز رشد واحدهای فناوری علوم انسانیدانشگاه فردوسی مشهد
86مرکز رشد واحدهای فناور (با رویکرد مهارتی) دانشگاه فنی و حرفه ای مستقر در دانشکده شهید منتظری خراسان رضویدانشگاه فنی و حرفه ای
19126قممرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات وارتباطاتدانشگاه قم
171مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه مازندران
2مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه محقق اردبیلی
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹