مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
46مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه الزهراء (س)
47مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه شهید بهشتی
48مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات وارتباطاتدانشگاه علم و صنعت ایران
49مرکز رشد واحدهای فناوری لوازم و تجهیزات پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
50مرکز رشد واحد فناوری فرآورده های داروییدانشگاه علوم پزشکی تهران
51مرکز رشد واحدهای فناوریپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
52مرکز رشد واحدهای فناوریپژوهشکده صنایع رنگ ایران
53مرکز رشد واحدهای فناوریسازمان‌ پژوهشهای‌علمی‌وصنعتی ایران
54مرکز رشد واحدهای فناوریپژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
55مرکز رشد واحدهای فناوریپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹