مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
64مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه خوارزمی
22138کرمانشاهمرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه رازی کرمانشاه
16107سیستان و بلوچستانمرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه زابل
97مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه زنجان
15101سمنانمرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه سمنان
108مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه سیستان و بلوچستان
60مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه شاهد
69مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه شهرکرد
47مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه شهید بهشتی
1391خوزستانمرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه شهید چمران اهواز
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹