مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
50مرکز رشد واحد فناوری فرآورده های داروییدانشگاه علوم پزشکی تهران
114مرکز رشد واحدهای شهرستان فساپارک فارس
11اردبیلمرکز رشد واحدهای فناورپارک علم و فناوری اردبیل
2مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه محقق اردبیلی
3مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
24اصفهانمرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه اصفهان
5مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه صنعتی اصفهان
8مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه کاشان
9مرکز رشد واحدهای فناورشهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
14مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹