مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
13مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان شهرضاشهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
14مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
15مرکز رشد واحدهای فناور هنرمشترک با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و دانشگاه هنر اصفهان
17مرکز رشد واحدهای فناور دامپزشکیمؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی
19مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و گیاهان داروییجهاد دانشگاهی واحد ایلام
20مرکز رشد واحدهای فناوریپارک علم و فناوری ایلام
22مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه صنعتی سهند تبریز
23مرکز رشد واحدهای فناوریپارک آذربایجان شرقی
24مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان مراغهپارک آذربایجان شرقی
25مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان مرندپارک آذربایجان شرقی
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹