مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
171مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه مازندران
172مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستاندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
27173مرکزیمرکز رشد واحدهای فناوریپارک مرکزی
174مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان محلات و نیم ورجهاد دانشگاهی
175مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه تفرش
28176هرمزگانمرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه هرمزگان
177مرکز رشد واحدهای فناوریسازمان منطقه آزادقشم
178مرکز رشد واحدهای فناوریجهاد دانشگاهی واحد هرمزگان
179مرکز رشد واحدهای فناوریپارک هرمزگان
180مرکز رشد واحدهای فناور مواد و تجهیزات پزشکی بندرعباسپارک هرمزگان
نمایش ۱۷۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹