مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
121مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان لارستانپارک فارس
122مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان آبادهپارک فارس
18123قزوینمرکز رشد واحدهای فناوریپارک قزوین
124مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
125مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
19126قممرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات وارتباطاتدانشگاه قم
127مرکز رشد واحدهای فناور قمپارک قم
128مرکز رشد واحدهای فناوری علوم انسانی و اسلامیپارک قم
20129کردستانمرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه کردستان
130مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹