موسسات آموزش عالی آزاد

نام مؤسسهاستانشهرزمینه فعالیتنشانی مؤسسهشماره تلفن
نیک اندیشتهرانتهرانرایانه-حسابداری-مدیریتدر مرحله تایید مکان-
آفتابخراسان رضویمشهدمدیریت -زبانهای خارجه-کارآفرینی-موسیقی علمیدر مرحله تایید مکان-
امینخراسان رضویمشهدمدیریت-زبان انگلیسی-حقوقدر مرحله تایید مکان-
گام اندیشهخراسان رضویمشهدعلوم انسانیدر مرحله تایید مکان-
کیمیا گستر راشدخراسان رضویمشهدمعماری-زباندر مرحله تایید مکان-
دانش گسترفارسشیرازمدیریت- زبان - حقوقدر مرحله تایید مکان-
چاووشالبرزکرجرایانه -مدیریتدر مرحله تایید مکان-
مشاهیر مهردادآفرینتهرانتهرانمدیریتدر مرحله مشخص نمودن وضعیت مکان-
البرزتهرانتهرانرایانه-حقوق-مدیریتدر مرحله معرفی مکان جدید-
کاوشگران فردای روشنتهرانتهرانرایانه-تکدرس-حقوقدر مرحله معرفی مکان جدید-
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۱۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ دی ۱۴۰۰