موسسات آموزش عالی آزاد


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۱۲ مورد.
نام مؤسسهاستانشهرزمینه فعالیتنشانی مؤسسه
امینخراسان رضویمشهدمدیریت-زبان انگلیسی-حقوقدر مرحله تایید مکان
گام اندیشهخراسان رضویمشهدعلوم انسانیدر مرحله تایید مکان
کیمیا گستر راشدخراسان رضویمشهدمعماری-زباندر مرحله تایید مکان
دانش گسترفارسشیرازمدیریت- زبان - حقوقدر مرحله تایید مکان
پروشات نوینتهرانتهرانزبانهای خارجهدر مرحله تغییر مکان
خردتهرانتهرانرایانهدر مرحله تغییر مکان
خردمندتهرانتهرانحسابداری -مدیریت-زباندر مرحله تغییر مکان
کاوشگران فردای روشنتهرانتهرانرایانه-تکدرس-حقوقدر مرحله تغییر مکان
مشاهیر مهردادآفرینتهرانتهرانمدیریتدر مرحله مشخص نمودن وضعیت مکان
البرزتهرانتهرانرایانه-حقوق-مدیریتدر مرحله معرفی مکان جدید