موسسات آموزش عالی آزاد

نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۱۴ مورد.
نام مؤسسهاستانشهرزمینه فعالیتنشانی مؤسسه
نیک اندیشتهرانتهرانرایانه-حسابداری-مدیریتدر مرحله تایید مکان
آفتابخراسان رضویمشهدمدیریت -زبانهای خارجه-کارآفرینی-موسیقی علمیدر مرحله تایید مکان
امینخراسان رضویمشهدمدیریت-زبان انگلیسی-حقوقدر مرحله تایید مکان
گام اندیشهخراسان رضویمشهدعلوم انسانیدر مرحله تایید مکان
کیمیا گستر راشدخراسان رضویمشهدمعماری-زباندر مرحله تایید مکان
دانش گسترفارسشیرازمدیریت- زبان - حقوقدر مرحله تایید مکان
چاووشالبرزکرجرایانه -مدیریتدر مرحله تایید مکان
مشاهیر مهردادآفرینتهرانتهرانمدیریتدر مرحله مشخص نمودن وضعیت مکان
البرزتهرانتهرانرایانه-حقوق-مدیریتدر مرحله معرفی مکان جدید
کاوشگران فردای روشنتهرانتهرانرایانه-تکدرس-حقوقدر مرحله معرفی مکان جدید