موسسات آموزش عالی آزاد

نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱۱۴ مورد.
نام مؤسسهاستانشهرزمینه فعالیتنشانی مؤسسه
فردادالبرزکرجعلوم قرآنیدر مرحله تایید مکان
دردانشالبرزکرجرایانهدر مرحله تایید مکان
اندیشه سباتهرانتهرانمدیریتدر مرحله تایید مکان
پندارتهراناسلام شهرزبان انگلیسیدر مرحله تایید مکان
دانشتهرانتهرانرایانه-حسابداری-مدیریتدر مرحله تایید مکان
دانشیارتهرانتهرانمهندسی ساختمان -فناوری اطلاعات- معماریدر مرحله تایید مکان
سروش داناییتهرانتهرانرایانه- مدیریت- زباندر مرحله تایید مکان
گفتمان ایران زمینتهرانتهرانزبان انگلیسی- مدیریت- هنر و رسانهدر مرحله تایید مکان
متانت مشاهیر دانشتهرانتهرانروانشناسی- مدیریت- زبان انگلیسیدر مرحله تایید مکان
نورتهرانتهرانزبان انگلیسی- مدیریت-حسابداریدر مرحله تایید مکان