موسسات آموزش عالی آزاد

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴۹ مورد.
ردیفنام موسسهشهرستاناستانزمینه فعالیت
1آتیه ایرانیانتهرانتهرانفناوری اطلاعات- مدیریت-زبان خارجه
2آدینهمشهدخراسان رضویزبانهای خارجه-مدیریت
3آذرانمشهدخراسان رضوی زبانهای خارجه
4آرمان تهرانتهران مدیریت - معماری- فناوری اطلاعات
5آریانمشهدخراسان رضوی زبان انگلیسی
6آسمان ارغوان پارت ( حسب اعلام موسسه غیر فعال)مشهدخراسان رضویرایانه
7آسیامشهدخراسان رضوی مدیریت - حقوق- زبان های خارجی
8آفتابمشهدخراسان رضویمدیریت -زبانهای خارجه-کارآفرینی-موسیقی علمی
9ابن یمینتهرانتهرانصنایع( تحلیل سیستم ها)-معماری
10ابوریحان بیرونیبندر عباسهرمزگان فناوری اطلاعات- هنر