مرکزآموزش عالی ممسنی


نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
مرکزآموزش عالی ممسنیرئیس مرکزدکترمحمد بازیار۰۷۱-۴۲۵۴۰۰۷۲
مرکزآموزش عالی ممسنیمدیرروابط عمومی و مسئول دفترریاستسیدمصطفی حسینی۴۲۵۴۰۰۷۲
مرکزآموزش عالی ممسنیمعاون پژوهش،آموزشی و دانشجوییمهندس محمدامین مراقب۰۷۱-۴۲۵۲۰۳۵۶