مرکزآموزش عالی ممسنی

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
مرکزآموزش عالی ممسنیرئیس مرکزدکترمحمد بازیار۰۷۱-۴۲۵۴۰۰۷۲
مرکزآموزش عالی ممسنیمعاون پژوهش،آموزشی و دانشجوییمهندس محمدامین مراقب۰۷۱-۴۲۵۲۰۳۵۶
مرکزآموزش عالی ممسنیمدیرروابط عمومی و مسئول دفترریاستسیدمصطفی حسینی۴۲۵۴۰۰۷۲
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.

آخرین ویرایش۲۸ خرداد ۱۳۹۷