• ENGLISH
  • سه شنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۶
  • آ + آ -

مرکزآموزش عالی ممسنی

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
مرکزآموزش عالی ممسنیرئیس مرکزدکترفرهاد براتی۰۷۱-۴۲۵۴۰۰۷۲
مرکزآموزش عالی ممسنیمعاون پژوهش،آموزشی و دانشجوییمهندس محمدامین مراقب۰۷۱-۴۲۵۲۰۳۵۶
مرکزآموزش عالی ممسنیمدیرروابط عمومی و مسئول دفترریاستسیدمصطفی حسینی۴۲۵۴۰۰۷۲