• ENGLISH
  • شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
  • آ + آ -

مرکزآموزش عالی لامرد

نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
مرکزآموزش عالی لامردرئیس مرکزدکترعلی تیزرو۰۷۱-۵۲۷۲۶۶۳۰
مرکزآموزش عالی لامردمعاون اداری ومالیدکتریعقوب نعیمی۵۲۷۲۶۶۳۱
مرکزآموزش عالی لامردنماینده روابط عمومی مرکز درتهرانسعید کیانی۰۲۱-۸۸۳۷۲۰۲۹
مرکزآموزش عالی لامردمعاون آموزشی و پژوهشی ودانشجوییسمانه رئیسی نافچی۵۲۷۲۶۶۳۲
مرکزآموزش عالی لامردمدیرروابط عمومیمحسن بهمنی۵۲۷۲۶۶۳۰