مرکزآموزش عالی لامرد

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
مرکزآموزش عالی لامردرئیس مرکزدکترعبدالحسین حقانی۰۷۱-۵۲۷۲۶۶۳۰
مرکزآموزش عالی لامردمعاون آموزشی و پژوهشی ودانشجوییسمانه رئیسی نافچی۵۲۷۲۶۶۳۲
مرکزآموزش عالی لامردمعاون اداری ومالیدکتریعقوب نعیمی۵۲۷۲۶۶۳۱
مرکزآموزش عالی لامردمدیرروابط عمومیمحسن بهمنی۵۲۷۲۶۶۳۰
مرکزآموزش عالی لامردنماینده روابط عمومی مرکز درتهرانسعید کیانی۰۲۱-۸۸۳۷۲۰۲۹
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.

آخرین ویرایش۱۹ فروردین ۱۳۹۷