مرکزآموزش عالی لامرد


نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
مرکزآموزش عالی لامردرئیس مرکزدکترعبدالحسین حقانی۰۷۱-۵۲۷۲۶۶۳۰
مرکزآموزش عالی لامردمعاون آموزشی و پژوهشی ودانشجوییسمانه رئیسی نافچی۵۲۷۲۶۶۳۲
مرکزآموزش عالی لامردمعاون اداری ومالیدکتریعقوب نعیمی۵۲۷۲۶۶۳۱
مرکزآموزش عالی لامردمدیرروابط عمومیمحسن بهمنی۵۲۷۲۶۶۳۰
مرکزآموزش عالی لامردنماینده روابط عمومی مرکز درتهرانسعید کیانی۰۲۱-۸۸۳۷۲۰۲۹