مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرا

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهراسرپرست کارآفرینی،تعاملات اجتماعی و آموزشهای آزاددکترسمیرا سادات مرتضوی33894 داخلی 390
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهراسرپرست مدیریت امورفرهنگی و اجتماعیمهندس مرتضی هادی زاده33894 داخلی 380
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهراسرپرست مدیریت امور آموزشیدکترشیوا منصورزاده33894 داخلی 315
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهراسرپرست گروه ارزیابی و نظارتدکترمریم امیرحسینی33894 داخلی 434
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهراسرپرست اداره امور فننی و امور عمرانیمهنددس محمد خانی عباسپور33894 داخلی 250
نمایش ۱۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۳۹۹