مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرا

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرامدیریت اموردانشجوییمهندس رضا روشن مهر33894 داخلی 350
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهراسرپرست مدیریت امورفرهنگی و اجتماعیمهندس مرتضی هادی زاده33894 داخلی 380
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهراسرپرست کارآفرینی،تعاملات اجتماعی و آموزشهای آزاددکترسمیرا سادات مرتضوی33894 داخلی 390
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهراسرپرست گروه ارزیابی و نظارتدکترمریم امیرحسینی33894 داخلی 434
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهراسرپرست گروه نظارت و ارزیابیدکترمریم امیرحسینی33894 داخلی434
نمایش ۱۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۳۹۹