مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرا

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهراسرپرست مدیریت امورمالیمهندس ابراهیم صمدی33894 داخلی 230
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرامدیریت اموردانشجوییمهندس رضا روشن مهر33894 داخلی 350
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرامدیریت طرح و برنامهمهندس محمد مننتظری33894 داخلی 240
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهراسرپرست مدیریت امورفرهنگی و اجتماعیمهندس مرتضی هادی زاده33894 داخلی 380
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرامدیریت اداری و پشتیبانیمهندس میثم فضلوی33894 داخلی 210
نمایش ۱۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۳۹۹