مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرا

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهراسرپرست گروه نظارت و ارزیابیدکترمریم امیرحسینی33894 داخلی434
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرامدیریت اداری و پشتیبانیمهندس میثم فضلوی33894 داخلی 210
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرامدیریت اموردانشجوییمهندس رضا روشن مهر33894 داخلی 350
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرامدیریت طرح و برنامهمهندس محمد مننتظری33894 داخلی 240
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرامعاون آموزشی،پژوهشی و دانشجوییدکترسلمه صداقت33894 داخلی 300
نمایش ۱۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۳۹۹