مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرا

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهراسرپرست معاونت اداری و مالیدکتراکبر محمدی33894 داخلی 200
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهراسرپرست مرکزدکتررامین حسینی028-33894 داخلی 101
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرامعاون آموزشی،پژوهشی و دانشجوییدکترسلمه صداقت33894 داخلی 300
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهراسرپرست کارآفرینی،تعاملات اجتماعی و آموزشهای آزاددکترسمیرا سادات مرتضوی33894 داخلی 390
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهراسرپرست مدیریت امور آموزشیدکترشیوا منصورزاده33894 داخلی 315
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهراسرپرست گروه نظارت و ارزیابیدکترمریم امیرحسینی33894 داخلی434
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهراسرپرست گروه ارزیابی و نظارتدکترمریم امیرحسینی33894 داخلی 434
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهراسرپرست مدیریت امورپژوهشیدکترکیوان صادقی33894 داخلی 320
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرارئیس دفتر ریاست و روابط عمومیسیدمهدی فاطمی33894 داخلی 110
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهراسرپرست اداره امور فننی و امور عمرانیمهنددس محمد خانی عباسپور33894 داخلی 250
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۳۹۹