مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرا

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرارئیس دفتر ریاست و روابط عمومیسیدمهدی فاطمی33894 داخلی 110
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهراسرپرست اداره امور فننی و امور عمرانیمهنددس محمد خانی عباسپور33894 داخلی 250
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهراسرپرست مدیریت امور آموزشیدکترشیوا منصورزاده33894 داخلی 315
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهراسرپرست مدیریت امورفرهنگی و اجتماعیمهندس مرتضی هادی زاده33894 داخلی 380
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهراسرپرست مدیریت امورمالیمهندس ابراهیم صمدی33894 داخلی 230
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهراسرپرست مدیریت امورپژوهشیدکترکیوان صادقی33894 داخلی 320
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهراسرپرست مرکزدکتررامین حسینی028-33894 داخلی 101
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهراسرپرست معاونت اداری و مالیدکتراکبر محمدی33894 داخلی 200
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهراسرپرست کارآفرینی،تعاملات اجتماعی و آموزشهای آزاددکترسمیرا سادات مرتضوی33894 داخلی 390
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهراسرپرست گروه ارزیابی و نظارتدکترمریم امیرحسینی33894 داخلی 434
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۳۹۹