مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرا

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهراسرپرست مرکزدکتررامین حسینی028-33894 داخلی 101
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرامعاون آموزشی،پژوهشی و دانشجوییدکترسلمه صداقت33894 داخلی 300
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرارئیس دفتر ریاست و روابط عمومیسیدمهدی فاطمی33894 داخلی 110
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهراسرپرست معاونت اداری و مالیدکتراکبر محمدی33894 داخلی 200
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهراسرپرست مدیریت امورمالیمهندس ابراهیم صمدی33894 داخلی 230
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهراسرپرست گروه نظارت و ارزیابیدکترمریم امیرحسینی33894 داخلی434
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرامدیریت طرح و برنامهمهندس محمد مننتظری33894 داخلی 240
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرامدیریت اداری و پشتیبانیمهندس میثم فضلوی33894 داخلی 210
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهراسرپرست مدیریت امورپژوهشیدکترکیوان صادقی33894 داخلی 320
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرامدیریت اموردانشجوییمهندس رضا روشن مهر33894 داخلی 350
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۳۹۹