مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرا

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهراسرپرست مرکزدکترمحمد حسینی۰۲۸-۳۳۸۹۴۱۰۱
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرامعاون آموزشی،پژوهشی و دانشجوییدکترحامد نیرومند33894407
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرامدیرروابط عمومیسیدمهدی فاطمی۳۳۸۹۴۱۲۳
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهراروابط عمومیسیدمهدی فاطمی۳۳۸۹۴۲۰۳
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرامدیریت آموزشیدکترسلمه صداقت۳۳۸۹۴۴۰۳
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرامدیریت پژوهشیدکترسعید فراهانی33894610
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرامدیریت دانشجوییمهندس رضا روشن مهر۳۳۸۹۴۱۱۳
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرامدیریت مالیمهندس مهدی کرامتی۳۳۸۹۴۲۱۰
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرامدیریت اداری و پشتیبانیمهندس غلامرضا امیرخانی۳۳۸۹۴۲۰۱