مرکزآموزش عالی شهرضا

نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
مرکزآموزش عالی شهرضارئیس مرکزدکترامیرحسین علی بیگی۰۳۱-۵۳۲۳۸۳۷۹
مرکزآموزش عالی شهرضامعاون آموزشی پژوهشی دانشجوییدکترصادق مطهر۵۳۲۴۵۰۱۱ داخلی ۱۲
مرکزآموزش عالی شهرضامعاون اداری مالیدکترمحمدرضا انصاری۵۳۲۱۳۶۳۵ داخلی ۳۲
مرکزآموزش عالی شهرضاروابط عمومیصادق بصیرت۵۳۲۳۴۰۹۰
مرکزآموزش عالی شهرضامدیرگروه فنی مهندسیدکترمحسن جنتی۵۳۲۳۸۳۸۰ داخلی ۳۴
مرکزآموزش عالی شهرضامدیرگروه علوم پایهدکترمحسن جان نثاری۵۳۲۳۸۳۸۰ داخلی ۳۴