• ENGLISH
  • پنجشنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۶
  • آ + آ -

مرکزآموزش عالی شهرضا

نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
مرکزآموزش عالی شهرضارئیس مرکزدکترامیرحسین علی بیگی۰۳۱-۵۳۲۳۸۳۷۹
مرکزآموزش عالی شهرضامعاون آموزشی پژوهشی دانشجوییدکترصادق مطهر۵۳۲۴۵۰۱۱ داخلی ۱۲
مرکزآموزش عالی شهرضامعاون اداری مالیدکترعلی مرادزاده دهکردی۵۳۲۱۳۶۳۵ داخلی ۳۲
مرکزآموزش عالی شهرضاروابط عمومیصادق بصیرت۵۳۲۳۴۰۹۰
مرکزآموزش عالی شهرضامدیرفرهنگی اجتماعیدکترمحسن جنتی۵۳۲۳۸۳۸۰ داخلی ۲۹
مرکزآموزش عالی شهرضامدیرگروه فنی مهندسیدکترصادق مطهر۵۳۲۳۸۳۸۰ داخلی ۳۴
مرکزآموزش عالی شهرضامدیرگروه علوم پایهدکترمحسن جان نثاری۵۳۲۳۸۳۸۰ داخلی ۳۴