مرکزآموزش عالی شهرضا

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
مرکزآموزش عالی شهرضارئیس مرکزدکترصادق مطهر031-53238379
مرکزآموزش عالی شهرضامعاون آموزشی پژوهشی دانشجوییدکترمحسن جنتی53238380 داخلی 120
مرکزآموزش عالی شهرضامعاون اداری مالی و مدیریت منابعدکترمحمدرضا انصاری53238380 داخلی 130
مرکزآموزش عالی شهرضاروابط عمومیصادق بصیرت53238380 داخلی 103
مرکزآموزش عالی شهرضامدیر فرهنگی اجتماعیدکترسید سپهرالدین طباطبایی53238380 داخلی 131
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.

آخرین ویرایش۱۳ اسفند ۱۳۹۸