مرکزآموزش عالی شهرضا


نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
مرکزآموزش عالی شهرضارئیس مرکزدکترصادق مطهر031-53238379
مرکزآموزش عالی شهرضامعاون آموزشی پژوهشی دانشجوییدکترمحسن جنتی53238380 داخلی 120
مرکزآموزش عالی شهرضامعاون اداری مالی و مدیریت منابعدکترمحمدرضا انصاری53238380 داخلی 130
مرکزآموزش عالی شهرضاروابط عمومیصادق بصیرت53238380 داخلی 103
مرکزآموزش عالی شهرضامدیر فرهنگی اجتماعیدکترسید سپهرالدین طباطبایی53238380 داخلی 131