مرکزآموزش عالی اقلید

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
مرکزآموزش عالی اقلیدرئیس مرکزدکترمهدی زارعی071-44527020-
مرکزآموزش عالی اقلیدمعاون اداری مالی و مدیریت منابع انسانیدکترسجاد رنجبر44534299-
مرکزآموزش عالی اقلیدمدیرامورآموزشی و دانشجوییدکتر الهام زرینکلاه44534056-
مرکزآموزش عالی اقلیدمدیرامور پژوهش و فناوری و رئیس دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعهدکتر روح الله شاملو دشت پاگردی44534473-
مرکزآموزش عالی اقلیدرئیس دفتر آموزش های آزاد و مجازیعماد کاظمی44534473-
مرکزآموزش عالی اقلیدمدیر امور فرهنگی و اجتماعی و مدیر مرکز مشاورهسید روح الله حسینی44534469-
مرکزآموزش عالی اقلیدمدیر امور مالیسعید قادری44527161-
مرکزآموزش عالی اقلیدمدیرامور اداری و پشتیبانیسیدمهدی میری44526655-
مرکزآموزش عالی اقلیدرئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیتدکتروحید تدین--
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ خرداد ۱۴۰۰