مرکزآموزش عالی استهبان


نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
مرکزآموزش عالی استهبانرئیس مرکزدکترمحمدرضا جعفرزاده۰۷۱-۵۳۲۳۴۷۳۵
مرکزآموزش عالی استهبانمعاونت آموزشی،دانشجویی وپژوهشیدکتررقیه حیران۵۳۲۳۵۳۲۷
مرکزآموزش عالی استهبانمسئول روابط عمومیصابر یوسف پور۵۳۲۳۴۵۰۱-۲